Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)

20. 10. 2021

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021. 
Aktualizováno 7. 12. 2021.

Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty je prominuta daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

 1. za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o DPH;
 2. při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jeho dodání zboží povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o DPH;
 3. při dovozu plynu, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o DPH, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.
 • Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat nebo zaplatit daň u dodání elektřiny a plynu za výše uvedených podmínek, vznikla v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH ve smyslu dodání elektřiny nebo plynu, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy) dle § 20a odst. 2 zákona o DPH v souvislosti s dodáním elektřiny nebo plynu.
 • V případě tohoto dodání je v souladu s Rozhodnutím plátci DPH zachován nárok na odpočet daně z příslušných přijatých zdanitelných plnění. 

Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k DPH: 

 • U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1.11.2021 nebo k 31.12.2021.
 • U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo jejich zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh. Výše hrazených záloh je věcí smluvního ujednání mezi dodavatelem a jeho zákazníkem. Rovněž tak povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně není upravena zákonem o DPH nebo Rozhodnutím, neboť toto je soukromoprávní záležitostí.
 • Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
 • Vystavování dokladů 
  • V případě dodání elektřiny nebo plynu (dle § 13 odst. 1 zákona o DPH), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
  • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem.
  • U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně dle zákona o DPH.
  • Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit.
 • Vymezení v evidenci
  • Plátce nebo identifikovaná osoba v evidenci dle § 100 zákona o DPH vymezí, u kterých plnění jsou povinni uplatnit nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
 • Vykazování v daňových tvrzeních
  • V případě, že plátce nebo identifikovaná osoba splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH, a to platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti.
  • V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.

aktualizace 7.12.021 - upřesnění v reakci na nejčastější dotazy

 • Vykazování v daňových tvrzeních
  • V případě, že plátce nebo identifikovaná osoba splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené uskutečněné plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH. Toto platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, poskytovatel plnění jej uvádí nadále na řádku 25 daňového přiznání.
  • Pro příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti platí, že hodnota přijatého plnění dle Rozhodnutí se nezapočítává do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně.
   Proto v případech, kdy jsou těmito příjemci během roku 2021 uskutečňována i plnění osvobozená od daně dle § 51 zákona o DPH bez nároku na odpočet daně, se hodnota dotčeného přijatého plnění dle Rozhodnutí vykázaná v režimu přenesení daňové povinnosti na ř. 26, uvede současně na řádku 51 daňového přiznání ve sloupci „s nárokem na odpočet“.
  • Pořízení zboží z jiného členského státu a dovoz zboží, pokud je prominuta daň na základě Rozhodnutí, se v daňovém přiznání neuvádí.