Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH

22. 12. 2022

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.

Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura jeho dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání zůstala novelou nedotčena.

1. Oblast výzev k podání kontrolního hlášení (KH):

§ 101g odst. 1 ZDPH 2023:
„Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

Novelou ustanovení § 101g odst. 1 ZDPH 2023 se do textu zákona výslovně potvrdila stávající praxe, kdy plátce reaguje na obdrženou výzvu k podání kontrolního hlášení/či následného kontrolního hlášení s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení za dané období mu nevznikla (tj. u plátce skutečně není naplněna povinnost dle § 101c ZDPH). Pro tento případ mají plátci od počátku implementace kontrolního hlášení do praxe možnost využít tzv. “rychlou odpověď na obdrženou výzvu k podání“, kterou nabízí elektronický formulář kontrolního hlášení na Daňovém portále FS ČR (www.mojedane.cz), aplikace Elektronická podání pro finanční správu/e-formulář kontrolního hlášení DPH/záložka „Záhlaví“ – volba: „Nemám povinnost podat KH“. Na tuto volbu odkazují rovněž i pokyny k vyplnění kontrolního hlášení (kapitola č. 1.9.). Jedná se o snadnou a rychlou možnost pro plátce, jak sdělit správci daně v reakci na výzvu, že plátce nemá povinnost podat KH podle § 101c ZDPH za dané období.
Při této tzv. „rychlé reakci“ plátce na výzvu (podle § 101g odst. 1 ZDPH) prostřednictvím e-formuláře KH, tj. kde není povinnost podat KH, nevzniká samozřejmě ani pokuta za to, že plátce „podal kontrolní hlášení až na výzvu správce daně“ – viz § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH 2023.

Pozn.: Obdobnou volbu mají plátci explicitně v zákoně o DPH už v případě tzv. „rychlé odpovědi na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně podaného kontrolního hlášení“ (výzva podle § 101g odst. 2 ZDPH), kdy plátce i v případě pouhého potvrzení původně tvrzených údajů v kontrolním hlášení sděluje tuto skutečnost správci daně právě prostřednictvím e-formuláře kontrolního hlášení a zvolením volby „rychlá odpověď na výzvu“: „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“ (ve lhůtě podle § 101g odst. 3 ZDPH).

§ 101g odst. 3 ZDPH 2023:
Novela ustanovení § 101g odst. 3 ZDPH 2023 prodlužuje lhůtu pro odpověď plátce na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH v případě, že tato výzva (podle § 101g odst. 2 ZDPH) je doručována do datové schránky. Potom nová zákonná lhůta pro reakci plátce na tuto výzvu je do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky
V ostatních případech (způsobech) doručování výzvy podle § 101g odst. 2 ZDPH zůstává původní lhůta pro reakci plátce nezměněna (tj. 5 pracovních dní od oznámení/doručení výzvy).

Výhodu nové prodloužené lhůty pro reakci na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH získávají pouze ti plátci, kteří se s výzvou doručovanou do datové schránky seznámí dříve, než nastane fikce doručení 10 dní podle zákona o elektronických úkonech (č. 300/2008 Sb.).
Čím dříve se plátce seznámí s výzvou dodanou do datové schránky neboli čím dříve dojde k doručení, tím více časového prostoru bude mít plátce na podání následného kontrolního hlášení, tj. nově až 17 kalendářních dnů od dodání výzvy do datové schránky bez ohledu na okamžik doručení této výzvy v rámci datové schránky (tj. okamžik seznámení se s výzvou před uplynutím zákonné fikce doručení 10 dnů od dodání, nebo s doručením fikcí 10 dní + 7 kalendářních dní na reakci). Pozn.: Zde je změna oproti původnímu stavu při doručování výzvy do datové schránky, kdy lhůta pro reakci na výzvu byla počítána: den doručení/seznámení se s výzvou + 5 pracovních dní, nebo při fikci doručení 10 dní + 5 pracovních dní. Úprava z pracovních na kalendářní dny je dána snahou o soulad s ustanovením § 101g odst. 1 ZDPH. 

V souvislosti s přechodnými ustanoveními novely zákona o DPH pro rok 2023 (Část první, článek II., bod č. 6 zákona č. 366/2022 Sb.) je nutné připomenout, že prodloužená lhůta pro odpověď na výzvu podle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH se týká výzev vydaných až od 1. 1. 2023 a dále (tj. až za účinnosti novely ZDPH 2023).
Pro výzvy vydané podle § 101g odst. 2 ZDPH do 31. 12. 2022 platí původní lhůta na reakci (tj. 5 pracovních dní od doručení výzvy pro všechny způsoby doručování – tj. včetně datových schránek).

2. Sankční systém kontrolního hlášení:

§ 101h odst. 2 ZDPH 2023:
Novela ZDPH 2023 nově zavádí poloviční výše deklaratorních pokut vydávaných podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH:
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • 10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; to neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla (§ 101h odst. 1 písm. b) ZDPH 2023),
 • 30000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení (§ 101h odst. 1 písm. c) ZDPH), nebo
 • 50000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě (§ 101h odst. 1 písm. d) ZDPH).

V souladu s novým ustanovením § 101h odst. 2 ZDPH 2023 je výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH poloviční (tj. 5000,- Kč, 15000,- Kč a 25000,- Kč), pokud je:

 • plátce fyzickou osobou,
 • ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí (tj. právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím), nebo
 • plátce je společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem:
  1. 1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), nebo
  2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.

Podmínky dopadají i na neusazené registrované plátce DPH v ČR.

V případě nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě a současně naplnění podmínek podle nového ustanovení § 101h odst. 2 ZDPH pro dotčené plátce budou za jednotlivá definovaná porušení podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH vystavovány správcem daně pouze poloviční výše těchto pokut.

Pozn.: Skupina DPH (§ 5a a násl. ZDPH) nesplňuje výše zmíněné podmínky podle § 101h odst. 2 ZDPH a nemá tak nárok na poloviční výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH.

§ 101j ZDPH 2023:
„Povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH.“

Novelizované znění § 101j ZDPH 2023 rozšiřuje vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tzv. liberace platby pokuty) v kalendářním roce - následovně:

 • ke stávající liberaci první pokuty podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH v kalendářním roce (1.000,- Kč; tj. podání KH po lhůtě bez výzvy správce daně),
 • je přidána i liberace první pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH v kalendářním roce (10.000,- Kč/případně její poloviční výše; tj. podání KH až v náhradní lhůtě na výzvu správce daně).
 • Liberace těchto prvních pokut (§ 101h odst. 1 písm. a) a b) ZDPH) v kalendářním roce není již zákonem nijak omezena (tj. není podmiňována neexistencí jiných prodlení při podání kontrolního hlášení).

Pokud tedy dojde v kalendářním roce (s účinností od 1. 1. 2023) k prvním prodlením, které zakládají vznik těchto typů pokut (§ 101h odst. 1 písm. a) a b) ZDPH), budou automaticky (ze zákona) tato první pochybení u plátce liberována (tj. nedojde k vystavení příslušné pokuty).

Přechodná ustanovení k úpravám sankčního systému kontrolního hlášení pro rok 2023:
Podmínky pro poloviční výši pokut založené novelou ZDPH pro rok 2023 (§ 101h odst. 2 ZDPH 2023) a dále novelizované znění § 101j ZDPH 2023 (vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení, tzv. liberace vybraných typů deklaratorních pokut) dopadají podle souvisejících přechodných ustanovení (Část první, článek II. bod č. 7 zákona č. 366/2022 Sb.) i na případy pokut (porušení povinnosti: § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH) vzniklé před účinností novelizovaného znění ZDPH 2023, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto platebním výměrem do účinnosti novely ZDPH 2023 (tj. do 31. 12. 2022).
Případy, kdy je vydán platební výměr na pokutu KH (podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH) a nedojde k nabytí právní moci tohoto platebního výměru do 31. 12. 2022, bude správce daně řešit individuálně.

3. Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH):

Proces prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH) je pro jednotnou správní praxi správců daně upraven prostřednictvím Pokynu GFŘ D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (č. j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění pozdějších dodatků). Aktualizace tohoto pokynu pro rok 2023 je provedena dodatkem č. 9.

Aktualizované znění Pokynu GFŘ D-29.