Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sazby daně

4. 5. 2005

Honební společenstvo, plátce daně má státním orgánem uznánu honitbu. Toto honební společenstvo uzavře smlouvu o nájmu honitby. Jaká sazba daně se u tohoto plnění uplatní?

Podle zákona o myslivosti podává vlastník honebních pozemků nebo přípravný výbor honebního společenstva (složené pouze z vlastníků, nebo spoluvlastníků honebních pozemků) návrh na uznání honitby. Splňuje-li návrh podmínky stanovené zákonem, rozhodne státní orgán o uznání honitby. Honitba je tedy uznána jen honebnímu společenstvu, které je složeno z vlastníků pozemků.
Jestliže společnost, plátce daně, které je uznána honitba, uzavře smlouvu o nájmu této honitby, jedná se o převod užívání práva myslivosti. Podle § 14 zákona o dani z přidané hodnoty je převod práva poskytnutím služby. U této služby se uplatní základní sazba daně.

U kterých staveb pro sociální bydlení lze uplatnit sníženou sazbu DPH?

Dnem 1.1. 2005 nabyl účinnosti zák. č. 635/2004 Sb, kterým se mění a doplňuje zák. č. 235/200 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon). S účinností od tohoto data došlo rovněž ke změnám v příloze č. 2 k zákonu. Jednou ze změn je uplatnění snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací zařazených v SKP 45 spojených s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení, včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
Dále je v příloze č. 2 k zákonu uvedeno, kterých zařízení se uvedené ustanovení přílohy č. 2 týká. Jedná se o domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení, určená pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob.

Podobnými zařízeními podle výše uvedeného ustanovení se rozumí taková zařízení, která poskytují ubytování oprávněných osob (bez ohledu na délku ubytování, např. ubytování na jednu noc i na dobu neurčitou) a to ze sociálních důvodů.

Podle platných předpisů o sociální péči (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 182/1991 Sb., zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení) patří mezi zařízení sociální péče s lůžkovou obytnou částí:

  • ústavy sociální péče (blíže § 61 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění, jejichž pojmenování se v praxi může lišit, např. kromě domova důchodců jsou to obdobná zařízení pod názvem Dům spokojené péče, Dům seniorů aj.
  • zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
  • zařízení pečovatelské služby (stanice pečovatelské služby pro děti)
  • zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené (azylové domy, noclehárny a ubytovny)
  • domovy pro matky s dětmi
  • „dům na půl cesty“
  • týdenní stacionáře

Mezi zařízení určené pro trvalé nebo přechodné ubytování oprávněných osob patří rovněž zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytující bydlení ze sociálních důvodů, kterými jsou diagnostické ústavy, dětské domovy a výchovné ústavy, uvedená v § 2 č. 109/2002 Sb.
Mezi stavby pro sociální bydlení nepatří zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví jako jsou např. psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, lázeňské léčebny, ozdravovny a pod.

Jaká je správná sazba DPH při poskytování ubytovacích služeb, kdy novelou zákona o DPH byla prodloužena platnost snížené sazby pro ubytovací služby (bod 17 § 111 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 635/2004 Sb.) do 31.12.2005 ?

V textu bodu 17 je uvedeno, že snížená sazba se uplatňuje u služeb ubytovacích zařazených v SKP 55 a současně je v příloze č. 2 k zákonu uvedeno, že pro uplatnění daně se používá SKP platná k 1. lednu 2003. Ve vysvětlivkách k SKP 55 je přitom uvedeno, že pokud jsou poskytovány společně s ubytovacími službami i služby další, např. i služby recepce, parkování a další služby včetně stravovacích a tyto služby nejsou účtovány samostatně, ale jako součást ubytovacích služeb, považují se za ubytovací služby. Lze tedy u ubytovací služby zahrnující i ostatní hotelové služby vč. stravování uplatnit do 31.12.2005 sníženou sazbu daně?

Pokud jsou ubytovacích služby včetně dalších služeb, a to i služeb stravovacích (snídaně, polopenze nebo plná penze) poskytovány jako jedna služba (balíček služeb) a služby, které jsou poskytovány jako součást ubytovacích služeb a nejsou účtovány samostatně, jedná se o poskytování ubytovacích služeb, u kterých se v období do 31.12.2005 uplatní snížená sazba daně.

Pokud je součástí ubytovací služby i snídaně a není na hotelovém účtu účtována samostatně, uplatní se snížená sazba jako u služby ubytovací, tj. sníženou sazbou 5%. U ubytovacích služeb zařazených v SKP 55 se uplatní snížená sazba DPH do 31.12.2004.

Jaká sazba DPH se uplatní u stravenek?

K Vašemu dotazu ohledně uplatnění DPH při poskytování stravenek zaměstnancům uvádíme, že stravenky s vyznačenou nominální hodnotou nejsou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zbožím, ale platebními prostředky, nahrazujícími peníze. Proto se při prodeji těchto poukázek (stravenek) ať již za nominální hodnotu nebo za sníženou cenu pro zaměstnance, daň na výstupu neuplatňuje.

Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji rychlého občerstvení přes ulici (párky v rohlíku, gyros, hranolky, apod.) a dále při prodeji točené zmrzliny? U provozovny nemám žádné stolky nebo jiná zařízení, umožňující konzumaci prodaných výrobků?

V případě dodání jídel určených ke konzumaci mimo místo prodeje, které není spojeno s poskytnutím služeb umožňujících konzumaci v místě prodeje, se jedná o dodání zboží. Prodej hamburgerů nebo hranolků balených do krabiček nebo sáčků, grilovaných kuřat balených do sáčků či jiných obalů, prodej párků v rohlíku, nápojů v lahvi nebo v kelímku (např. kola s ledem v uzavřeném kelímku), prodej zákusků, zmrzlin a podobně v případě, že uvedené produkty jsou určeny k odnesení a konzumování mimo provozovnu, nejsou považovány za poskytování stravovacích služeb, ale za dodání zboží. Uplatní se sazba daně platná pro zboží, tj. pokud se jedná o potraviny nebo nealkoholické nápoje uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb., použije se snížená sazba daně.

Jaká sazba DPH se uplatní u speciálních služeb prováděných na výtazích, jako jsou provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, vyprošťování osob z klecí výtahů, úklid klece výtahu a na ohrazení výtahové šachty, vypracování nebo doplnění technické dokumentace a u provádění oprav k zajištění provozuschopnosti výtahu.

Základní sazba DPH 19% by měla být uplatňována u činností speciálního charakteru, které nemají charakter oprav, jako jsou provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, vyprošťování osob z výtahů bez následné opravy, úklidové práce a vyplňování technické dokumentace výtahu.
U ostatních úkonů, které slouží k zajištění provozuschopnosti výtahu a mají charakter oprav, protože jsou prováděny k zajištění správné a zamýšlené funkce výtahu a jeho částí v průběhu jeho životnosti se uplatní snížená sazba DPH, pokud se jedná o výtah v bytovém nebo rodinném domě.

Jaká sazba DPH se uplatní po 1.5.2004 u květin?

V příloze č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uveden seznam zboží u kterého se uplatní snížená sazba DPH 5 %. Vzhledem k tomu, že zboží kapitoly Harmonizovaného systému 06 - dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň v této příloze uvedeno není, uplatní se základní sazba DPH 19%.

O zařazení zboží do příslušné kapitoly Harmonizovaného systému lze požádat 3. odbor Generálního ředitelství cel.

Jaká sazba DPH se po 1.5.2004 uplatní u hydromasážních přístrojů s příslušenstvím, číselný kód Harmonizovaného systému 9019109. U tohoto zboží se do 30. 4. 2004 uplatňovala snížená sazba DPH 5%.

Uvedený dotaz nepřímo zní, zda se jedná o zdravotnický prostředek. Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhají snížené sazbě DPH zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů. Tyto zvláštní právní předpisy jsou uvedeny v příloze č. 1 v odvolávce 71) pod čarou. Pokud zboží (výrobek) bude požadavkům na zdravotnický prostředek podle těchto právních předpisů vyhovovat, uplatní se snížená sazba DPH 5%, v opačném případě se uplatní základní sazba DPH 19 %.

Definice zdravotnického prostředku a další náležitosti týkající se zdravotnických prostředků jsou stanoveny především zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími nařízeními vlády.

Jaká sazba DPH se uplatní po 1.5.2004 u zdravotnických prostředků používaných ve veterinární medicíně?

K dotazu, jenž se týká uplatnění DPH u zdravotnických prostředků ve veterinární medicíně uvádíme, že v příloze č. 1 k zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uveden seznam zboží podléhajícího snížené sazbě DPH. Snížená sazba DPH se uplatní u zdravotnických prostředků podle zvláštních právních předpisů, které jsou uvedeny v této příloze pod čarou. Pokud u výrobku tyto požadavky splněny nejsou, nejedná se z hlediska zákona o DPH o zdravotnický prostředek a uplatní se základní sazba daně 19%.