Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k uplatňování sazeb DPH u sportovních činností do 31.12.2005

10. 5. 2005

Zákonem č. 635/2004 Sb., kterým se doplňuje a mění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon), byla v rámci poslanecké iniciativy zařazena s účinnosti od 1.1.2005 do přílohy č. 2 k zákonu položka "Sportovní činnosti zařazené v SKP 92.6".

Pro uplatnění snížené sazby daně se používá, jak je v této příloze uvedeno, Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003.

Ministerstvo financí upozorňuje, že do této položky 92.6 nejsou podle SKP platné k 1.1.2003 zařazeny následující činnosti :

nájem sportovních zařízení (SKP 70),
činnosti fitcenter, posiloven, aerobiku a kondiční cvičení (SKP 93.04)

1. Nájem sportovních zařízení (tělocvičny, víceúčelové haly apod.)

a) Nájem nemovitostí plátcem daně je podle § 56 odst. 4 zákona osvobozen od daně, kromě krátkodobého nájmu, u kterého se uplatní základní sazba daně 19%.

V jednotlivých případech je však nutno rozlišovat, zda se jedná o poskytnutí nájmu nemovitosti nebo o umožnění využívání sportovního zařízení, tj. sportovní činnost. Obecně se o nájem nemovitosti - sportovního zařízení, pro účely uplatnění DPH nejedná, pokud vlastník sportovního zařízení pouze umožní vykonávání sportovní činnosti osobám, které takovéto zařízení budou využívat.

Využívání sportovních zařízení, které je zatříděno do SKP 92.6 (provoz sportovních areálů a stadionů), podléhá od 1. 1. 2005 snížené sazbě daně. Pokud je poskytováno právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, uplatní se osvobození od daně (viz níže).

Příklad : poskytnutí možnosti využití ledové plochy, bazénu, tenisových kurtů či golfového hřiště za účelem vykonávání sportovních činností.

b) Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 písm. d) zákona, při poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.

2. Činnosti fitcenter, posiloven, aerobiku a kondiční cvičení

(SKP 93.04) podléhají s ohledem na zatřídění základní sazbě DPH, pokud nejsou osvobozeny od daně podle § 61 písm. d) zákona.

3. Činnosti na podporu a propagaci sportu

Mezi služby zařazené do SKP 92.6 (sportovní činnosti) patří i činnosti na podporu a propagaci sportu (SKP 92.62.11), za něž lze považovat jakékoliv oznámení o místě a času konání sportovních akcí (závody, utkání atd.). Při poskytnutí těchto služeb subjekty podle ustanovení § 61 písm. d) zákona, budou takové služby osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, při poskytnutí jinými plátci se uplatní snížená sazba DPH 5%.

Mezi sportovní činnosti však nepatří poskytování reklamních služeb. Reklamou (SKP 74.40) je např. umístění firemních poutačů při sportovních utkáních na stadionech a jiných sportovních zařízeních. Poskytnutí služeb reklamy plátcem podléhá základní sazbě daně i v případech, kdy je poskytuje právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

Pokud by byla reklamní služba poskytována zahraniční osobě nebo osobě registrované k daní v jiném členském státě, postupuje se při vymezení místa plnění podle § 10 odst. 6 zákona.