Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o uplatňování DPH u finančního pronájmu

15. 12. 2004

Podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se pro účely DPH rozumí finančním pronájmem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy. Finanční pronájem, který splňuje uvedené podmínky, se posuzuje obdobně jako dodání zboží nebo převod nemovitosti. Za finanční pronájem nelze považovat nájem věci, kterým se podle § 4 odst. 3 písm. h) zákona o DPH rozumí i podnájem věci. Nájem věci je pro účely DPH poskytováním služby ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o DPH.

Z vymezení v § 4 odst. 3 písm. g) zákona o DPH vyplývá, že finanční pronájem movitých věcí v tuzemsku je z hlediska stanovení základu daně a sazeb daně a uplatňování odpočtu daně posuzován stejně jako dodání zboží. Při stanovení povinnosti přiznat daň na výstupu se postupuje podle § 21 odst. 1 zákona o DPH a při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění se postupuje podle § 21 odst. 7 zákona o DPH, tj. jako u dílčích plnění a dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o finančním pronájmu. Daňovým dokladem může být běžný daňový doklad, případně zjednodušený daňový doklad, nebo splátkový kalendář podle § 28 odst. 5 zákona o DPH. Splátkový kalendář musí mít náležitosti jako běžný daňový doklad podle § 28 odst. 2 zákona o DPH.

Finanční pronájem, který splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. g) zákona o DPH, se posuzuje obdobně jako dodání zboží i v případě uzavření smlouvy s osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Pokud je movitá věc, která je předmětem smlouvy o finančním pronájmu přepravena do jiného členského státu, uplatní se u tohoto pronájmu osvobození od daně s nárokem na odpočet daně podle § 64 zákona o DPH. Při dodání zboží do jiného členského státu musí být vystaven daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 34 zákona o DPH. Tento daňový doklad nemá stejné náležitosti jako běžný daňový doklad, a proto nemůže být nahrazen splátkovým kalendářem. Podle § 22 odst. 3 zákona o DPH vzniká povinnost přiznat osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu ke dni vystavení daňového dokladu nebo k patnáctému dni, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, pokud nebyl do tohoto data vystaven daňový doklad. V daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období se uvádí příslušná splátka uvedená na daňovém dokladu nebo splátka sjednaná ve smlouvě, pokud nebyl ve stanovené lhůtě vystaven daňový doklad.

Finanční pronájem, který splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. g) zákona o DPH, se posuzuje obdobně jako pořízení zboží i v případě uzavření smlouvy s osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Pokud je movitá věc, která je předmětem smlouvy o finančním pronájmu přepravena z jiného členského státu, vzniká plátci povinnost přiznat daň obdobně jako při pořízení zboží z jiného členského státu. Při pořízení zboží z jiného členského státu musí být vystaven daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 35 zákona o DPH. Tento daňový doklad nemá stejné náležitosti jako běžný daňový doklad, a proto nemůže být nahrazen splátkovým kalendářem. Podle § 25 odst. 1 zákona o DPH vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ke dni vystavení daňového dokladu nebo k patnáctému dni, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, pokud nebyl do tohoto data vystaven daňový doklad. Základem daně za příslušné zdaňovací období je příslušná splátka uvedená na daňovém dokladu nebo sjednaná ve smlouvě, pokud nebyl ve stanovené lhůtě vystaven daňový doklad.