Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)

22. 7. 2008

Toto sdělení bylo zpracováno na základě častých dotazů a obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení § 85 zákona o DPH i příklady z praxe.

Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto:

 1. Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.
 2. Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4 odst.3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1 nebo M1G.
 3. Daň musí být zaplacena v ČR.
 4. Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku rozhodnutím příslušného orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a to před zakoupením osobního automobilu.
 5. Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.
 6. Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.
 7. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u pořízení formou smlouvy o finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.
 8. Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), je obchodník povinen uvést daň na daňovém dokladu.
 9. Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.
 10. Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením vrátí daň správce do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená na celé koruny.
 11. Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR.
 12. Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad.

Příklady uplatnění § 85 zákona o DPH v praxi:

 1. Nárok na vrácení zaplacené daně definovaný v § 85 odst.1 má osoba se zdravotním postižením u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu.
 • Příklad:
  Jsem osoba se zdravotním postižením, chtěl bych zakoupit nový osobní automobil na Slovensku. Mohu požádat o vrácení daně?
  Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení daně při zakoupení osobního automobilu v tuzemsku podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Tudíž osoba se zdravotním postižením, která zakoupí osobní automobil mimo tuzemsko, nemůže požádat o vrácení daně podle § 85 zákona o DPH ani jinými způsobem. Nelze rovněž využít institut prominutí daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jelikož daň lze prominout pouze z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů.
 • Příklad:
  Jsem osoba se zdravotním postižením a zakoupil jsem užitkový vůz. Mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
  Zákon o DPH umožňuje vrácení daně u osobního automobilu, ale nikoliv u užitkového automobilu, protože toto vozidlo nesplňuje definici podle § 4 odst.1 písm. f) zákona o DPH. Před nakoupením osobního automobilu je vždy nezbytné zkontrolovat, zda je v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla zapsána kategorie M1 nebo M1G. V ostatních případech není možné vrácení DPH a finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit výjimku.
 1. Osobou se zdravotním postižením se rozumí fyzická osoba podle § 85 odst. 2 zákona o DPH, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.
 • Příklad:
  Jsme základní speciální škola a obdrželi jsme dotaci na nákup osobního automobilu pro dopravu postižených dětí. Má naše škola nárok na vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu?
  Při nákupu osobního automobilu nevzniká nárok na vrácení daně základní speciální škole.Daň lze vrátit pouze fyzické osobě, které byl rozhodnutím příslušného orgánu na základě vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. přiznán příspěvek na jeho zakoupení, a ne speciální škole.
 1. Daň se vrací podle § 85 odst. 3 zákona o DPH za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku osobou se zdravotním postižením v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.
 • Příklad:
  Dne 1.5.2004 jsem pořídil jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a uplatnil jsem vrácení daně z přidané hodnoty na základě přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Dne 30.3.2007 mi neznámý pachatel tento osobní automobil odcizil a vše vyšetřovala Policie ČR, ale bez úspěchu nalezení mého automobilu a pachatele. Chtěl bych vědět, kdy mohu nejdříve zakoupit další osobní automobil, abych mohl požádat o vrácení daně? Tento automobil bych zakoupil na finanční pronájem.
  V současné době lze požádat o vrácení daně při zakoupení osobního automobilu nejdříve 2.5.2009, protože musí být splněna podmínka § 85 odst. 3 zákona o DPH jednoho nakoupeného osobního automobilu v období 5 let v tuzemsku. U finančního pronájmu nemůžete požádat o vrácení daně z přirážky leasingové společnosti podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit žádnou výjimku, 5-ti letá lhůta musí být pro účely DPH vždy dodržena, přestože i v tomto případě mohlo dojít k přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.
 • Příklad:
  Dne 20.4.2008 jsem zakoupila osobní automobil v tuzemsku pro svou dceru se zdravotním postižením a zaplatila jsem 19% DPH v částce 103 781 Kč. V jaké částce mohu požádat místní Finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty?
  Podle § 85 odst. 3 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně z přidané hodnoty do výše 100 000 Kč.
 1. Nejdříve lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 85 odst. 4 zákona o DPH osobě se zdravotním postižením
 • za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo
 • při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.
 • Příklad:
  V dubnu 2008 jsem zakoupil jako osoba se zdravotním postižením osobní automobil v tuzemsku. Kdy mohu nejdříve podat žádost o vrácení daně z přidané hodnoty?
  Žádost jako oprávněná osoba můžete podat za měsíc duben 2008 podle § 85 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.
 • Příklad:
  Chtěl bych pořídit jako osoba se zdravotním postižením v tuzemsku osobní automobil na finanční pronájem. Kdy mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
  Žádost jako oprávněná osoba můžete podat až při ukončení finančního pronájmu, tj. až budou převedena vlastnická práva od prodávajícího na Vaši osobu.
 1. Nárok na vrácení daně při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 5 zákona o DPH uplatnit ze základu daně podle § 90 zákona o DPH, kterým je přirážka pro zjištění jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou zboží. Obchodník, který uplatnil v tomto případě zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH, je povinen uvést daň z přidané hodnoty na daňovém dokladu.
 • Příklad:
  Jsem osoba zdravotně postižená a koupil jsem ojetý osobní automobil z autobazaru v celkové částce 220 000 Kč. Prodejce na daňovém dokladu uvedl, že účtuje podle § 90 zákona o DPH, základ daně v částce 20 000 Kč a 19% daň 3 800 Kč. O jakou částku vrácení daně mohu požádat?
  Váš prodejce uvedl chybně daň na Vašem daňovém dokladu. Tento daňový doklad vraťte svému prodejci, protože nedodržel výpočet daně podle § 37 odst.2 zákona o DPH. Pokud by byla celková prodejní cena osobního ojetého automobilu 220 000 Kč a základ daně 20 000 Kč (což je přirážka prodejce nad úroveň pořizovací ceny), pak by nákupní cena osobního automobilu prodejce činila 200 000 Kč. Daň z přidané hodnoty, o kterou můžete požádat při sazbě 19% z částky 20 000 Kč po opravě vystaveného daňového dokladu, by činila 3 194 Kč tj.20 000 * 0,1597.
 • Příklad:
  Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením v autorizovaném autobazaru ojetý osobní automobil v celkové částce 230 000 Kč. Od prodejce jsem obdržel daňový doklad s dovětkem, že prodejce účtuje podle „§ 90 zákona o DPH č.235/2004 Sb. a jeho pozdějších novel“ , ale na dokladu není vypočtená žádná daň ani sazba daně z přidané hodnoty. O jakou částku vrácení daně mohu požádat na FÚ?
  V souladu s § 85 odst. 1 zákona o DPH má osoba se zdravotním postižením nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku. Zaplacenou daní se vždy rozumí daň účtovaná prodejcem při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením. Pokud postupuje autobazar podle zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, je základem daně při prodeji takového zboží přirážka obchodníka, tj. rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Daň v této výši prodejce účtuje kupujícímu a pro účely vrácení podle § 85 odst. 5 zákona o DPH je obchodník povinen tuto daň uvést na daňovém dokladu.
 1. Nárok na vrácení daně může uplatnit osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 6 zákona o DPH nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. V případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.
 • Příklad:
  Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a nestihl jsem lhůtu 6 měsíců pro nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. Mám možnost požádat o vrácení daně?
  Lhůta pro vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu zdravotně postiženou podle § 85 odst. 6 zákona o DPH je pevně stanovená na 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo osoba zdravotně postižená zakoupila. V zákoně o DPH není stanovena žádná jiná možnost jak v tomto případě požádat o vrácení daně, ani možnost poskytnout výjimku z platného zákona. Lhůtu pro vrácení daně nelze ani prodloužit a ani navrátit v předešlý stav podle § 14 odst.10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže udělit žádnou výjimku z tohoto ustanovení.
 • Příklad:
  Zakoupila jsem pro svého syna, který je osobou se zdravotním postižením, nový osobní automobil dne 15.3.2008. Do jakého dne můžu požádat o vrácení daně?
  Podle § 85 odst. 6 zákona o DPH můžete požádat o vrácení daně do konce září 2008.
 1. V § 85 odst. 7 zákona o DPH je stanoveno, že nárok na vrácení zaplacené daně vzniká oprávněné osobě podáním žádosti o vrácení daně u místně příslušného správce daně podle svého trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
  Žádost o vrácení daně musí podle § 85 odst. 8 zákona o DPH obsahovat
 • a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
 • b) rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu,
 • c) daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně.

Doklad o prodeji osobního automobilu podle § 85 odst. 9 zákona o DPH musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad. Prodejce je povinen uvést výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

 • Příklad:
  Jsem osoba se zdravotním postižením, zaplatil jsem dne 17.3.2008 při pořízení nového osobního automobilu daň z přidané hodnoty v částce 39 914,30 Kč. Do jakého dne musím podat žádost o vrácení daně, kde a jakým způsobem mohu o tuto daň požádat?
  Žádost o vrácení daně musíte podat podle § 85 odst.6 zákona o DPH nejpozději do konce září 2008. V souvislosti s § 85 odst. 7 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně v den podání žádosti na místně příslušném Finančním úřadu v místě Vašeho hlášeného trvalého pobytu. Předepsaný tiskopis MF nevydal, ale podle § 85 odst. 8 zákona o DPH musí žádost obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby se zdravotním postižením, potvrzení přiznání příspěvku pro osobu se zdravotním postižením a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu od plátce DPH. Místně příslušný Finanční úřad Vám vrátí daň v částce 39 914 Kč do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti (budou-li všechny zákonem stanovené podmínky splněny).
 • Příklad:
  Dne 30.4.2008 jsem podal žádost na místně příslušném FÚ „žádost o vrácení daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu“ jako osoba zdravotně postižená. Do jakého dne musím obdržet vrácenou daň?
  Místně příslušný Finanční úřad je povinen Vám vrátit daň z přidané hodnoty, pokud jste splnil veškeré požadované náležitosti, podle § 85 odst. 7 zákona o DPH do 30.5.2008