Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o uplatňování DPH v energetice

11. 3. 2005

Podle některých ustanovení energetického zákona

Informace o uplatňování DPH v energetice - podle některých ustanovení energetického zákona

Ministerstvo vydává tuto informaci k postupu k uplatnění DPH v některých případech, kdy dochází k úhradě podle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů dále jen "energetický zákon").

  1. Povinnost úhrady podílu oprávněných nákladů provozovatele energetické soustavy souvisejících s připojením zákazníka k energetické soustavě (§ 23 odst. 2 písm. i), § 25 odst. 11 písm. v), § 28 odst. 2 písm. i), § 29 odst. 2 písm. f), § 50 odst. 3 a § 72 odst. 3 energetického zákona).

Stanovisko:
Nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, nevzniká tedy povinnost přiznat daň, výnos z úhrad slouží k zajištění dalšího provozně technického rozvoje energetické soustavy, náhrada nákladů není spojena s konkrétní investiční akcí související s připojením daného zákazníka, ale týká se souboru všech akcí a opatření, která provozovatel v dané části energetické soustavy již realizuje nebo hodlá realizovat. Úhradou podílu nákladů zákazník nezískává žádný majetkový prospěch.

  1. Úhrada nákladů souvisejících se zajištěním přeložek energetického zařízení (§ 47, § 70, § 86 energetického zákona)

Stanovisko:
Nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění
, nevzniká tedy povinnost přiznat daň, jedná se o právo vlastníka (provozovatele) energetické soustavy na náhradu nákladů souvisejících s přemístěním zařízení (dílčí změna trasy vedení nebo potrubí nebo přemístění některých prvků zařízení) od osoby, která potřebu přeložky vyvolala. Nemění se vlastnictví k přemístěnému zařízení, náhradou nákladů souvisejících s přeložkou ta osoba, která potřebu přeložky vyvolala, nezískává majetkový prospěch.

  1. Náklady na zřízení přípojek (§ 45, § 70 a § 86 energetického zákona)

Stanovisko:
Jedná se o úhradu za zdanitelné plnění
, a to za převod nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí, který se z hlediska zákona o DPH považuje za dodání zboží (viz § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

  1. Neoprávněný odběr energie

Stanovisko:
Jedná se o úhradu za zdanitelné plnění
, a to za dodání zboží podle § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH). Při propočtu výše úhrady se vychází ze stanovených pravidel pro zjištění odebraného a nezměřeného množství energie.

  1. Náhrady škod související s úhradou za poškození zajištění jednotlivých částí měřícího zařízení nebo poškození zajištění neměřených částí rozvodného zařízení proti neoprávněné manipulaci způsobené odběratelem (zákazníkem).

Stanovisko:
Nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění
, úhrada má formu sankce za neoprávněné zásahy na zařízení provozovatele (dodavatele energie).