Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k registraci právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání a osoby povinné k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

29. 4. 2004

1. Stav do 30.4.2004

Podle znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se do obratu pro povinnou registraci nezahrnují výnosy za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 a osoba, která uskutečňuje pouze zdanitelná plnění osvobozená od daně, není osobou podléhající dani, a proto se nemůže registrovat za plátce ani dobrovolně.
U právnické osoby, která nebyla založena za účelem podnikání, je hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, považována za zdanitelné plnění osvobozené od daně a pouze výnosy z vedlejší (hospodářské) činnosti, tedy podnikání případně činnosti vykazující všechny znaky podnikání kromě toho, že je uskutečňována podnikatelem, se započítávají do obratu pro povinnou registraci.

2. Stav od 1. května 2004

Podle nové právní úpravy DPH účinné od 1.5. 2004 se pro právnickou osobu, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje zdanitelná plnění (např. nemocnice, škola, pokud uskutečňuje jen činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně) nebo pro osobu povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně(např. lékař, který vykonává soukromou praxi ) zavádí povinnost podle § 97 podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla místně příslušnému správci daně, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě a hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 10 000 EUR.
Tato osoba se podle § 96 stává se osobou identifikovanou k dani, a to dnem překročení stanovené částky a je povinna přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročila stanovenou částku.

Do celkové částky pořízeného zboží se započítává:

  • hodnota zboží dodaného formou zasílání zboží,
  • hodnota zboží nakoupeného v jiném členském státě, které bylo přemístěno do tuzemska.

Do stanovené částky se nezapočítává:

  • hodnota nového dopravního prostředku, protože nový dopravní prostředek je vždy předmětem daně při pořízení z jiného členského státu, a to jakoukoliv osobou,
  • hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, protože prvním dodáním tohoto zboží formou zasílání zboží se uvedené osoby se stávají osobou identifikovanou k dani.

Osoba identifikovaná k dani je povinna podle § 97 podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy hodnota pořízeného zboží překročila stanovenou částku.
V případě pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, formou zasílání zboží je osoba identifikovaná k dani povinna podle § 97 podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne dodání uvedeného zboží.
Osoba identifikovaná k dani je potom povinna přiznávat a platit daň při pořízení zboží z jiného členského státu, při pořízení služeb uvedených v § 15 nebo při dodání zboží s montáží nebo instalací této osobě podle § 13 odst. 8.
Podle § 97 se uvedené osoby mohou rozhodnout a požádat o přidělení daňového identifikačního čísla, i když hodnota pořízeného zboží nepřesáhla částku 10 000 EUR, ale osobou identifikovanou k dani musí zůstat nejméně dva následující po sobě jdoucí kalendářní roky.

Příklad

Vysoká škola (právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání) v červnu 2004 nakoupí v Německu zboží za 3 000 EUR, které přiveze do tuzemska, v září si nechá dodat zboží z Německa formou zasílání zboží za 4000 EUR a 9. října obdrží zboží z Francie dodané formou zasílání zboží za 5000 EUR. Tato osoba se stává plátcem 9. října 2004, nejpozději do 24. října 2004 je povinna předložit přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla a je povinna přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží za 5 000 EUR. Daňové přiznání je povinna podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, kdy jí vzniká povinnost přiznat daň.
Při pořízení zboží vzniká povinnost přiznat daň 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno nebo vystavením daňového dokladu, pokud byl vystaven před tímto 15.dnem.

Zrušení registrace osoby identifikované k dani

Osoba identifikovaná k dani může požádat o zrušení registrace podle § 107, pokud hodnota pořízeného zboží z jiného členského státu v běžném roce nepřekročila částku 10 000 EUR a pokud tuto částku nepřekročila ani v předcházejícím roce nebo pokud uplynula lhůta uvedená v § 16 odst. 3 (povinnost dodržení lhůty u dobrovolné registrace osoby identifikované k dani).
Žádost o zrušení registrace je osoba identifikovaná k dani povinna podat nejpozději 2 měsíce před skončením druhého kalendářního roku a zrušena bude od 1.1. třetího kalendářního roku.
Pokud žádost nepodá, prodlužuje se její registrace o následující dva kalendářní roky.