Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k registraci osoby povinné k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

29. 4. 2004

1. Stav do 30.4.2004

Podle znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se plátcem stává osoba podléhající dani, jejíž obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 mil. Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat nebo se osoba povinná k dani může stát plátcem dobrovolně, případně pokud nabude majetek podle podmínek stanovených v § 5 zákona o DPH.

2. Stav od 1. května 2004

Podle nové právní úpravy DPH účinné od 1.5. 2004 se osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, může stát plátcem podle § 95 dobrovolně, překročením obratu pro povinnou registraci, nebo pokud nabude majetek na základě rozhodnutí o privatizaci, na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku, při přeměně společnosti nebo družstva nebo pokud jako osoba oprávněná pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a dále se stává plátcem při pořízení zboží z jiného členského státu nebo pořízení služeb s místem plnění v tuzemsku.

 1. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, se stává plátcem, pokud její obrat přesáhne za nejbližších 12 přecházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč. Plátcem se stává podle § 94 od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Přihlášku k registraci je povinna podle § 95 předložit místně příslušnému správci daně do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.
  Pokud osoba povinná k dani nesplní registrační povinnost, stává se plátcem dnem účinnosti registrace uvedeným na osvědčení o registraci a je povinna podle § 98 uhradit správci daně částku ve výši 10% z celkových příjmů nebo výnosů od data, kdy se měla stát plátcem, do data, kdy se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně.
 2. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, se stává plátcem, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě a hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 10 000 EUR. Plátcem se stává podle § 94 dnem překročení stanovené částky a je povinna přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročila stanovenou částku. Do celkové částky pořízeného zboží se započítává:
 • hodnota zboží dodaného formou zasílání zboží,
 • hodnota zboží, nakoupeného v jiném členském státě, které bylo přemístěno do tuzemska.

Do stanovené částky se nezapočítává:

 • hodnota nového dopravního prostředku, protože nový dopravní prostředek je vždy předmětem daně při pořízení z jiného členského státu, a to jakoukoliv osobou,
 • hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, protože prvním dodáním tohoto zboží formou zasílání zboží se tato osoba stává plátcem.

Osoba povinná k dani je povinna podle § 95 podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy hodnota pořízeného zboží překročila stanovenou částku.
V případě pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, formou zasílání zboží je povinna podle § 95 podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne prvního dodání zboží.

Osoba povinná k dani se může rozhodnout podle § 16 odst. 3 a oznámit místně příslušnému správci daně, že bude přiznávat a platit daň při pořízení zboží z jiného členského státu, i když hodnota pořízeného zboží nepřesáhla částku 10 000 EUR, dobrovolně se zaregistrovat za plátce podle § 95, ale plátcem musí zůstat nejméně dva následující po sobě jdoucí kalendářní roky.

 1. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, se stává plátcem, pokud jsou jí poskytovány služby podle § 15 nebo je jí dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 13 odst. 8 s místem plnění v tuzemsku, osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu. Plátcem se stává podle § 94 dnem poskytnutí služeb nebo dnem dodání zboží a je povinna přiznat a zaplatit daň již ze služeb poskytnutých tento den nebo ze zboží dodaného v tento den.
  Osoba povinná k dani je povinna podle § 95 podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jí byly služby poskytnuty nebo kdy jí bylo zboží dodáno.

Plátce je povinen přiznávat a platit daň podle § 108 z uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku včetně pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení služeb uvedených v § 15 nebo pokud mu bylo dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 13 odst. 8.

Zrušení registrace

O zrušení registrace může plátce požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč.
Plátce, který se zaregistroval dobrovolně, protože oznámil správci daně podle § 16 odst. 3, že bude přiznávat a platit daň z pořízení zboží, může požádat o zrušení registrace při splnění podmínky výše uvedené (1 mil. Kč) nejdříve ve třetím roce, kdy je plátcem a registrace mu bude zrušena k prvnímu dni čtvrtého roku.