Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“) - sazby daně u zdravotnických prostředků

7. 12. 2012

Tato informace byla zpracována jako reakce na vzniklé nepřesné informace, které se objevují na veřejnosti v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků.

Informace
Novela zákona o DPH od 2013
(„protischodkový balíček“)
- Sazby daně u zdravotnických prostředků

Tato informace byla zpracována jako reakce na vzniklé nepřesné informace, které se objevují na veřejnosti v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků.

V současné době je projednáván vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů – EU, sněmovní tisk č.801 , tzv. „protischodkový balíček 2013“. Vládní návrh zákona byl dne 5. prosince 2012 zamítnut Senátem (senátní tisk č. 442) a vrácen zpět Poslanecké sněmovně k projednání.

Protischodkový balíček 2013 obsahuje kromě změn jiných zákonů i změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jedná se především o změny ve zvýšení sazeb o 1 procentní bod (snížené sazby ze 14% na 15 % a základní sazby z 20% na 21%) s tím, že by tyto sazby měly platit po období tří let (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015). Pokud jde o rozsah zboží a služeb, jejich zařazení do snížené nebo základní sazby daně se nemění, s výjimkou přeřazení dvou skupin zboží ze snížené do základní sazby DPH.
Těmito skupinami zboží jsou dětské pleny a některé zdravotnické prostředky, jejichž dosavadní zařazení do snížené sazby DPH je podle názoru Evropské komise v rozporu s legislativou Evropské unie. V souvislosti se zahájeným řízením o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice bylo tedy navrženo jejich přeřazení do základní sazby DPH.
Změny v přeřazení do základní sazby DPH budou účinné až schválením protischodkového balíčku 2013. Účinnost části druhé protischodkového balíčku 2013 - změny zákona o DPH - je navržena od 1. ledna 2013.

Základní pravidla pro uplatnění snížené sazby DPH

Na základě výše uvedeného dochází k úpravám přílohy č. 1 k zákonu o DPH týkající se seznamu zboží podléhající snížené sazbě. V této souvislosti znovu připomínáme základní pravidlo, kdy snížené sazbě daně podléhá podle přílohy č. 1 k zákonu o DPH pouze takové zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Zdravotnický prostředek ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty musí dále také splňovat technické požadavky na zdravotnické prostředky s označením CE, který musí mít i prohlášení o shodě. Vzhledem k tomu, že slovní popis u vymezení zdravotnických prostředků vychází z právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky, je nutné pro správnou aplikaci snížené sazby DPH pracovat vždy s aktuálním zněním daného právního předpisu.
V případě nejasností v zařazení do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 zákona o DPH, je možné požádat Generální finanční ředitelství o rozhodnutí o závazném posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně podle § 47a zákona o DPH. Veškeré informace k podání této žádosti, které vychází z § 47a zákona o DPH, jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy.
Další informace o zařazení zdravotnických prostředků do snížené sazby daně jsou uvedeny v důvodové zprávě předloženého sněmovního tisku č. 801 k bodu 9 až 11.

Dětské pleny

Přeřazení veškerých dětských plen ze snížené sazby daně do základní sazby daně se netýká pomůcek pro péči při inkontinenci, které i nadále zůstávají zařazeny ve snížené sazbě daně podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 3.

Zdravotnické prostředky

Pokud jde o zdravotnické prostředky, podle názoru Evropské komise je vymezila Česká republika v příliš širokém rozsahu. V důsledku toho se proto navrhuje užší vymezení těch položek, u kterých se bude jako dosud uplatňovat snížená sazba daně, a to pouze na ty výrobky, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží. Pod pojmem zdravotně postižená osoba se pro účely zákona o DPH rozumí jak trvale zdravotně postižená osoba, např. v důsledku ochrnutí, tak i dočasně zdravotně postižená osoba např. při zotavení zlomené nohy.

Ve snížené sazbě tak zůstanou nadále zařazeny tyto skupiny zdravotnických výrobků podle přílohy č.1 k zákonu o DPH:

První skupinou, zdravotnických prostředků, u kterých se bude i nadále uplatňovat snížená sazba daně, jsou položky vymezeny v návaznosti podle Harmonizovaného celního systému s číselným označením 01 – 96, ale se slovním popisem pouze pro vybrané položky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A a C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 3.

Podle oddílu A se jedná například o zdravotnické prostředky, kterými jsou krycí materiál, např. gázy, obvazy, prostředky pro vlhké hojení ran atd., dále zdravotnické prostředky pro pacienty s inkontinencí, např. vložky, vložné pleny, plenkové kalhotky, podložky atd., pro pacienty se stomií, např. sáčky, podložky, zátky, celé systémy atd., pro diabetiky, např. glukometry, proužky, pera, jehly, senzory atd., pro zrakově postižené pacienty, např. brýle, čočky atd., pro pohybově postižené pacienty, např. vozíky, kočárky atd., pro sluchově postižené pacienty, např. sluchadla atd., pro respirační, inhalační a laryngektomované pacienty, např. inhalátory, kanyly atd., a také ortopedicko protetické individuálně zhotovené zdravotnické prostředky, např. protézy, ortézy, bandáže, obuv atd.

Podle oddílu C se jedná se například o náplasti hypoalergické, obinadla, absorpční prostředky pro inkontinenci, podložky kolostomické, ileostomické, a urotomické, systémy kolostomické, ileostomické, urostomické a stomické podložky, odstraňovače podložky, berle podpažní a předloketní, chodítko, hůl, lůžko polohovací, křeslo klozetové, sedačky do vany a pod sprchu, zvedáky, kočárek zdravotní i s příslušenstvím, vozík mechanický i vozík s elektrickým pohonem i příslušenstvím, rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku), obruby a čočky brýlové, čočky kontaktní, okluzor gelový, náplasťový, plastový, dalekohledový systém na dálku i na blízko s příslušenstvím a protéza oční, obuv ortopedická dětská - individuálně zhotovená i sériově vyráběná, obuv pro diabetiky, vložka ortopedická - individuálně zhotovená, speciální atd.
Dále bude snížená sazba daně bude uplatněna u stomatologických výrobků dle přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. . Jedná se například o stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky, korunkové náhrady, fixní můstky, pilířové konstrukce můstků, spojení pilířových můstků, adhesivní náhrady, provizorní fixní náhrady, částečné snímatelné náhrady defektu chrupu, celkové snímatelné náhrady, rekonstrukční náhrady, pokud nebudou dodány stomatologickými laboratořemi, tj. pokud podle § 58 zákona o DPH nebudou osvobozeny.
Ze snížené do základní sazby daně budou přeřazeny ty zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Jedná se například o přístrojovou a diagnostickou techniku např. rentgen, CT, magnetická rezonance, EEG, EKG, roboti atd., ale také instrumentarium např. skalpely, kleště atd. a další přístroje a zařízení určené k vyšetření a léčení pacientů a osob se zdravotním postižením, ale nikoliv pro výlučnou potřebu jednotlivých osob. Dále do snížené sazby daně nelze zařadit podle oddílu C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., např. tampóny vinuté, vatu buničitou, prostředky stomické-deodorační, paruky, ale také podle oddílu B přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., např. náplasti na kuří oka, ortézy sportovní, lůžko zdravotní, nitroděložní tělísko, neortopedické vložky do bot atd.

Do druhé skupiny výrobků podléhajících snížené sazbě patří ty zdravotnické prostředky, které odpovídají vymezení v zákoně č. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a které splňují podmínku výlučného použití pro osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta. Jedná se například o protézy, ortézy, bandáže, obuv atd.

Třetí skupinou výrobků, u nichž se bude nadále uplatňovat snížená sazba jsou také ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé apod. Jde o zboží odpovídající zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. musí se jednat o zdravotnický prostředek s označením CE, který musí mít i prohlášení o shodě. Jedná se například o umělé zuby, umělé klouby, přístroje usnadňující řeč osobám, které ztratily hlasivky, srdeční stimulátory, přístroje implantované do těla určené k tomu, aby podpořily nebo nahradily určitou chemickou funkci některého orgánu.
I nadále bude uplatňována snížená sazba daně např. u bílých slepeckých holí a kompenzačních pomůcek pro nevidomé, ale také u manipulačních strojů a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku, protože jsou nově zdravotnickým prostředkem podle přílohy č. 1 k zákonu o DPH a podle přílohy č. 3 oddílu C k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - viz skupina 12 a 14.

U všech nově navrhovaných skupin pro účely zákona o DPH není nijak rozhodující jaká je konkrétní forma úhrady, tj. zda je konkrétní zdravotnický prostředek hrazen ze zdravotního pojištění a v jaké výši nebo zda je hrazen pacientem.