Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005

29. 11. 2005

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.377/2005 Sb., kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), k 1. 10. 2005, vydává Ministerstvo financí k ustanovení § 57 výchova a vzdělávání tuto informaci.

Jazykové vzdělávání

  1. Podle § 57 odst. 1 písm. a) ZDPH je jazykové vzdělávání dětí, žáků a studentů podle schválených vzdělávacích programů poskytované subjekty, které tvoří vzdělávací soustavu, plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se o výuku povinného předmětu cizí jazyk a výuku volitelného předmětu cizí jazyk (druhý cizí jazyk).
  2. Podle § 57 odst. 1 písm. f) ZDPH je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně
  • jazykové vzdělávání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
  • jedná se o osoby, které se řídí zákonem č.561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky dále se jedná o osoby, které mají stejné postavení v případě, že realizují tzv. jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou pro čerstvé maturanty, a jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č.322/2005 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popř. výuka, se pro účely státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
  • nebo se jedná o osoby, které splňují stejné podmínky pro výuku po stránce personální, materiální, finanční apod.

a to bez ohledu na organizační formu výuky (základní kurz, střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí, přípravný kurz k jazykovým zkouškám, konverzační nebo speciální kurz),

b) jazykové vzdělávání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT.

Jedná se o přípravné kurzy ke zkouškám uvedeným v seznamech nebo přehledech dostupných jazykových zkoušek, ke kterým se lze v ČR přihlásit a k jejichž přípravě jsou v ČR podmínky z hlediska existence nabídky přípravných kurzů pořádaných jazykovými školami státními i nestátními, institucemi cizích států. Vzdělávací programy přípravných kurzů musí být orientovány k úspěšnému absolvování zkoušky podle zvoleného obtížnostního stupně, bez ohledu na to, zda příjemce jazykového vzdělávání bude zkoušku skládat u poskytovatele nebo u jiné osoby, než která vzdělávání poskytuje.

Pokud se nejedná o přípravné jazykové kurzy, které směřují k výkonu standardizovaných zkoušek, ale vztahují se např. pouze k prohloubení a rozšíření znalosti cizího jazyka, nevztahuje se na tyto kurzy osvobození od daně, ale jedná se o poskytování zdanitelného plnění s uplatněním základní sazby daně.

V případě, kdy osoba působící v oblasti jazykového vzdělávání neposkytuje jazykové vzdělávání uchazeči o jazykovou zkoušku, ale pouze za úplatu zajistí vykonání jazykové zkoušky, je vybraná částka úplatou za poskytnutou službu, která je zdanitelným plněním, protože v daném případě není uchazeči poskytnuta služba spočívající v jazykovém vzdělávání.

Pokud bude osoba působící v oblasti jazykového vzdělávání o přijaté částce za složení zkoušky účtovat na zúčtovacích vztazích nebo evidovat na průběžných položkách, a ve stejné výši částku posílat jiné osobě, pro kterou je vybírána za složení jazykové zkoušky, nebude přijatá částka považována za úplatu za poskytnuté plnění, a proto nebude předmětem daně

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle § 57 ZDPH je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně vzdělávání pedagogických pracovníků, které je jim uloženo zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících škol a školských zařízení, pokud je poskytováno zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zapsaným ve školském rejstříku nebo vysokou školou v rámci programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů.

Plněním osvobozeným od daně je také poskytování vzdělávání pedagogickým pracovníkům v jiných zařízeních, které pro účely zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akredituje jako vzdělávací instituci Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, včetně akreditace jejich vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.