Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o uplatňování DPH u vratných obalů po 1.5.2004

28. 5. 2004

  1. Stav do 30. 4. 2004
    Podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů platného do 30. 4. 2004 platil pro vratné láhve zákaz odpočtu daně podle § 19 odst. 4 tohoto zákona. Ve vazbě na tento zákaz odpočtu daně nebylo podle § 8 písm. i) dodání vratných lahví, při jejichž koupi nebyl uplatněn nárok na odpočet daně nebo které byly pořízeny bez daně, zdanitelným plněním. Pro ostatní vratné obaly žádné výjimky podle tohoto zákona neplatily a daň u nich byla uplatňována standardním způsobem.
  2. Stav po 1. 5. 2004
    Po 1. 5. 2004 již zákaz odpočtu daně při pořízení vratných lahví ani navazující výjimka pro jejich dodání neplatí. V § 36 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti dne 1. 5. 2004 se nově stanoví postup při rozdělování základu daně při prodeji zboží ve vratných zálohovaných obalech. Při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech je plátce podle tohoto ustanovení povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahující se k vratným zálohovaným obalům. Část základu daně vztahující se k vratným zálohovaným obalům je označována ve vazbě na zákon o obalech jako zvláštní peněžní částka a považuje se za částku obsahující daň. Uvedený postup se nepoužije, pokud plátce daně není podle zákona o obalech povinen vratné zálohované obaly vykoupit.

V § 47 odst. 8 je stanovena sazba daně pro vratné zálohované obaly. V tomto ustanovení je nesprávný odkaz na § 36 odst. 11, který v zákoně není uveden, a proto se sazby daně pro vratné obaly stanoví podle obecné úpravy v § 47. Vzhledem k tomu, že vratné obaly nejsou uvedeny v příloze č. 1, uplatní se u nich základní sazba daně.
V § 72 odst. 6 je ve vazbě na § 36 odst. 10 stanoven postup při uplatňování odpočtu daně při vykoupení vratných zálohovaných obalů. Jedná se o zásadní systémovou výjimku, kdy plátce daně má nárok na uplatnění odpočtu daně i při vykoupení vratných zálohovaných obalů od osoby, pro kterou není dodání vratných zálohovaných obalů zdanitelným plněním, např. od občanů. Pro nárok na odpočet daně a podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně platí přiměřeně ustanovení § 72 až 79 s výjimkou povinnosti prokazovat nárok na odpočet daně daňovým dokladem. Pro výpočet odpočtu daně se použije sazba daně platná pro vratné zálohované obaly v den jejich vykoupení a daň se vypočte ze zvláštní peněžní částky jako z částky včetně daně.
Při vracení vratných zálohovaných obalů plátcem daně je možno postupovat podle § 42 odst. 1 písm. a) jako při opravě základu daně. Tento postup se uplatní v případě, že se vrací vratné zálohované obaly nebo jejich část, které byly dodány plátcem daně odběrateli, který je vrací. Jestliže je odběratel plátcem daně, vystaví mu dodavatel, který je plátcem daně, daňový dobropis s náležitostmi předepsanými v § 43 zákona o DPH. Jestliže není odběratel plátcem daně vystaví dodavatel, který je plátcem daně doklad o opravě základu daně a výše daně podle § 42 odst. 6 zákona o DPH.
Pokud nejsou podmínky pro postup podle § 42 splněny, bude se jednat při vracení vratných zálohovaných obalů o dodání zboží, u kterého se bude uplatňovat daň na výstupu standardním způsobem a plátce, který bude dodávat vratné zálohované obaly jinému plátci, bude povinen vystavit daňový doklad za podmínek stanovených v § 26 nového zákona o DPH.
V § 111 bod 16 se v přechodných ustanoveních stanoví, že § 36 odst. 10 se poprvé použije pro vratné zálohované obaly vykoupené po 30. dubnu 2004. Z tohoto přechodného ustanovení nelze dovodit, že by se u některých vratných obalů po 1. 5. 2004 mohlo postupovat pode dřívějšího znění zákona.

Vzhledem k tomu, že nový režim zdaňování vratných zálohovaných obalů daní z přidané hodnoty byl do zákona přijat na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu, jemuž chybělo řešení při přechodu z jednoho systému zdanění na druhý ve formě přechodného ustanovení, vydává Ministerstvo financí Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství v této oblasti. Důvodem je zamezit dvojímu zdanění vratných zálohovaných obalů daní z přidané hodnoty