Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k placení daně z nemovitých věcí na rok 2020

15. 4. 2020

Finanční správa České republiky v těchto dnech zahájila rozesílku celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020. Fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku. Fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e mailové schránky. V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Složenky, případně informace k placení daně z nemovitých věcí, by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května letošního roku, pokud tomu nezabrání nečekané okolnosti související s koronavirem.

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru je možné daň uhradit později. Upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, obvykle postačí v případě, že se poplatník dostal do tíživé situace, při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020, u menších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.

U daně nebo splátky daně vyšší než 5000 Kč doporučujeme v případě, že se poplatník neočekávaně dostal do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona č 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. U žádostí podaných do 31. července 2020 byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky a současně využít pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s pokynem č. GFŘ-D-45. Bližší informace naleznete na: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je obecně splatná celá do 31. května. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, v letošním roce připadá poslední den lhůty na 1. června 2020. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května zaplatit i najednou.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více složenek. Více informací naleznete v článku Otázky a odpovědi k zasílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí, který je dostupná na stránkách Finanční správy České republiky www.financnisprava.cz  v sekci Daně > Daně > Daň z nemovitých věcí > Složenky pro placení daně z nemovitých věcí.

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže. Pro placení lze využít i QR kód, uvedený na alonži.

Daň může být zaplacena:

  • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
  • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2020; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!)
  • hotově v pokladně finančního úřadu

Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Bezplatnou „daňovou“ složenkou (Poštovní poukázka A doklad V/DS), která je doručována fyzickým osobám, lze sice uhradit daň z nemovitých věcí na každé poště bez poplatku, přesto žádáme poplatníky, aby dodržovali nařízení vlády ve vztahu k opatřením vydaným v souvislosti s koronavirem a přizpůsobili této situaci způsob úhrady daně. Za nejvhodnější způsob lze považovat úhradu bankovním převodem, protože při platbě na pokladně finančního úřadu případně na poště by mohlo docházet k nežádoucímu setrvávání ve frontě při placení daně. Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet Finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence případně v informaci zaslané e-mailem nebo do datové schránky.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května. V případě nejasností či nesrovnalostí se mohou poplatníci obrátit na finanční úřad v místě, kde je umístěn spis.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na území hlavního města Prahy došlo od 1. ledna 2020 k zavedení místního koeficientu ve výši 2 na celém území hlavního města a ke změně koeficientů podle počtu obyvatel u vybraných městských částí a v důsledku toho u některých městských částí došlo ke zdvojnásobení výše daně z nemovitých věcí. Předmětná vyhláška je dostupná na internetových stránkách hlavního města Prahy na tomto odkazu:
http://www.praha.eu/file/3031514/vyhlaska_c._14.pdf.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj  7755-77628111/0710 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj  7755-77627231/0710 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj  7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj  7755-77621411/0710 
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Variabilní symbol:
rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby

Konstantní symbol:
1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou

Užitečné odkazy: Informace k zasílání složenek, Jak správně zaplatit daň, Zasílání údajů pro placení daně e-mailem, Placení daně prostřednictvím SIPO