Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Platíte daň z nemovitých věcí? Informaci o její výši Vám můžeme zaslat na základě podané žádosti na Váš e-mail

1. 1. 2024

Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e-mailu místo každoročně zasílané složenky.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži poštovní poukázky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím mobilních platebních aplikací.

V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem, není zasílána poštovní poukázka ani informace pro placení daně do datové schránky.

Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

O tuto službu mohou požádat všichni poplatníci daně z nemovitých věcí, tj. fyzické i právnické osoby, kromě těch, kteří si požádali o službu placení daně prostřednictvím SIPO, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům poštovní poukázka nezasílá. Pokud se poplatník, který má zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.

Jak se mohu přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je možné využít

 1. Tiskopis - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (č. 25 5559 MFin 5559, dále také „Žádost“). Webová aplikace pro vyplnění žádosti je dostupná na tomto odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/5559/ Žádost lze odeslat příslušenému správci daně jedním z níže uvedených způsobů:
  1. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat či vyfotit a poslat e-mailem na příslušnou e-mailovou adresu správce daně viz seznam zveřejněných adres,
  2. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na podatelnu finančního úřadu nebo ji zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
  3. žádost vyplnit a poslat prostřednictvím datové schránky,
  4. žádost vyplnit a načíst v Online finančním úřadu do daňové schránky plus (DIS+) a odeslat ji prostřednictvím DIS+,
  5. žádost podat dalšími způsoby uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

  Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.

 2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 19), ve kterém poplatník označí křížkem položku č. 113 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo poštovní poukázky nebo informace do datové schránky a vyplní e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně v řádku č. 114 b). Formulář daňového přiznání lze použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.), případně podává daňové přiznání poprvé, z důvodu nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou Žádosti uvedené v bodu a).
Do kdy se musím přihlásit?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí poplatník podat Žádost u svého správce daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Obdobně se postupuje i v případě žádosti uplatněné v daňovém přiznání (zde upozorňujeme, že obecně se daňové přiznání podává do 31. ledna zdaňovacího období). Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Změna e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Pro změnu e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail je možné využít

 1. tiskopis Žádosti. Webová aplikace pro vyplnění žádosti je dostupná na tomto odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/5559/. Poplatník, který požaduje změnu e mailu pro zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vyplnit žádost s označením požadované změny a odeslat příslušenému správci daně jedním z níže uvedených způsobů:
  1. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat či vyfotit a poslat e-mailem na příslušnou e-mailovou adresu správce daně viz seznam zveřejněných adres,
  2. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na podatelnu finančního úřadu nebo ji zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
  3. žádost vyplnit a poslat prostřednictvím datové schránky,
  4. žádost vyplnit a načíst v Online finančním úřadu do daňové schránky plus (DIS+) a odeslat ji prostřednictvím DIS+,
  5. žádost podat dalšími způsoby uvedenými v ustanovení § 71 daňového řádu.

  Žádost se změnou e-mailu na každý finanční úřad zvlášť.

 2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 19), ve kterém poplatník označí křížkem položku č. 113 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo poštovní poukázky nebo informace do datové schránky a vyplní nový (jiný) e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně v řádku č. 114 b) . Obdobně jako u přihlášení k zasílání údajů pro placení daně na e-mail lze formulář daňového přiznání použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.). Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o změnu e-mailu pro zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou Žádosti uvedené v bodu a).

Ukončení/zrušení zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník

 1. přestane být poplatníkem daně,
 2. si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
 3. právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
 4. požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
 5. přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.

Ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail ze strany poplatníka lze pouze na základě Žádosti podané do 15. března zdaňovacího období. Neoznačením položky č. 113 v daňovém přiznání nelze ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail.

Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro placení daně e mailem po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu poštovní poukázka pro placení daně zasílána až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány údaje pro placení daně ještě na e-mail.

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?

Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v případech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně.

Upozornění Finanční správy České republiky

Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem založené povinnosti. Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.