Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Speciální postavení manželů v řízení o dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

2. 4. 2014

Informace Generálního finančního ředitelství

1) Manželé v postavení poplatníků
Budou-li převáděny/nabývány nemovité věci, které jsou součástí společného jmění manželů (SJM), a na straně poplatníků daně z nabytí nemovitých věcí (dále jen „daň“) budou manželé, jsou solidárními poplatníky s povinností zvolit si společného zmocněnce, který bude vystupovat v daňovém řízení. Pokud si zmocněnce nezvolí a jeden z manželů podá daňové přiznání, bude považován za společného zástupce. Nezvolí-li si poplatníci společného zmocněnce ani na výzvu správce daně, ustanoví společného zástupce správce daně.
Pokud bude předmětem daně nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, které nejsou součástí SJM, nýbrž ve spoluvlastnictví manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem s povinností podat samostatné daňové přiznání k dani (dále jen „DAP“).
Pro aplikaci § 30 zákonného opatření, upravujícím solidární daňovou povinnost, je proto rozhodující
- zda je předmětem daně nabytí nemovitých věcí, které jsou součástí SJM,
- zda na straně poplatníka (ať převodce či nabyvatele) jsou manželé.

2) Manželé v postavení ručitelů
Bude-li poplatníkem daně převodce a na straně nabyvatelů budou manželé, kteří nabudou vlastnické právo k nemovitým věcem do SJM, budou tito manželé v postavení ručitelů daně. Jejich povinnost je solidární a v případě uplatnění ručitelské povinnosti je plnění možné požadovat po kterémkoli z nich. Ve výzvě k úhradě nedoplatku daně ručitelem musí být uvedena celá výše nedoplatku poplatníka v daném případě a oba manželé - ručitelé budou uvedeni jako příjemci rozhodnutí; nebudou-li mít zmocněnce, kterého si zvolí, bude doručováno totožné rozhodnutí oběma spoludlužníkům. Pokud nebude nedoplatek uhrazen dobrovolně, je možné přistoupit k vymáhání celé částky, za kterou společně ručí, na kterémkoli z nich.

1. Jestliže sourozenci AA a BA převádějí nemovitou věc, kterou mají ve spoluvlastnictví, do SJM manželů CD a DD (viz diagram č.1):

 • není-li ve smlouvě žádná dohoda, jsou poplatníky převodci - s každým spoluvlastníkem bude vedeno samostatné daňové řízení, neboť každý je samostatným poplatníkem daně. Jsou povinni podat DAP každý ze svého podílu, v každém DAP bude 1 příloha N společná pro nabyvatele CD i DD, protože ti nemovitou věc nabývají do SJM a jsou solidárními ručiteli, ale s povinností vyplnit identifikační údaje jednoho z manželů-ručitelů do části 1. II. oddílu a údaje druhého z manželů-ručitelů uvést v samostatné příloze DAP.
 • bude-li ve smlouvě dohodnuto, že poplatníky jsou nabyvatelé, je nabývaná nemovitá věc součástí jejich SJM a budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích. V DAP bude 1 příloha N, ve které nebude vyplňována část 1. (v případě poplatníka nabyvatele není ručitelská povinnost).

2.Jestliže manželé AA a BA převádějí nemovitou věc, která je součástí SJM, do spoluvlastnictví osob CD a DD (viz diagram č.2):

 • není-li ve smlouvě žádná dohoda, jsou poplatníky převodci. Nemovitá věc je součástí jejich SJM a budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích, v DAP budou 2 přílohy N s výpočtem daně dle podílu nabývaného jednotlivým nabyvatelem CD a DD, kteří jsou ručiteli daně, každý v rozsahu odpovídajícím nabývanému podílu.
 • bude-li ve smlouvě dohodnuto, že poplatníky jsou nabyvatelé, je nemovitá věc nabývána do spoluvlastnictví, s každým z nabyvatelů bude vedeno samostatné daňové řízení, neboť každý je samostatným poplatníkem daně. Jsou povinni podat DAP každý v rozsahu jím nabývaného podílu, v každém DAP bude 1 příloha N bez rozlišení převodců (není ručitelská povinnost).

3.Jestliže manželé AA a BA převádějí nemovitou věc, která je součástí SJM, do SJM manželů CD a DD (viz diagram č.3):

 • není-li ve smlouvě žádná dohoda, jsou poplatníky převodci. Nemovitá věc je součástí jejich SJM a budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích, v DAP bude 1 příloha N společná pro nabyvatele CD i DD, protože ti nemovitou věc nabývají do SJM a jsou solidárními ručiteli, ale s povinností vyplnit identifikační údaje jednoho z manželů-ručitelů do části 1. II. oddílu a údaje druhého z manželů-ručitelů uvést v samostatné příloze DAP.
 • Bude-li ve smlouvě dohodnuto, že poplatníky jsou nabyvatelé, je nabývaná nemovitá věc součástí jejich SJM a budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích. V DAP bude 1 příloha N, ve které nebude vyplňována část 1. (není ručitelská povinnost).

4.Jestliže manželé AA a BA převádějí zároveň nemovitou věc, která je součástí SJM, a nemovitou věc, která je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, to vše do SJM manželů CD a DD (viz diagram č.4):
Budou-li jednou smlouvou převáděny nemovité věci, které jsou součástí SJM, a nemovité věci ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, solidární daňová povinnost se uplatní pouze k převodu/nabytí nemovitých věcí, které jsou součástí SJM. Z převodu/nabytí nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů je tento manžel samostatným poplatníkem a podává samostatné DAP.

 • není-li ve smlouvě žádná dohoda, jsou poplatníky převodci.
  - Z nabytí nemovité věci, která je součástí jejich SJM, budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích, v DAP bude 1 příloha N společná pro nabyvatele CD i DD, protože ti nemovitou věc nabývají do SJM a jsou solidárními ručiteli, ale s povinností vyplnit identifikační údaje jednoho z manželů-ručitelů do části 1. II. oddílu a údaje druhého z manželů-ručitelů uvést v samostatné příloze DAP.
  - Z nabytí nemovité věci, která není v SJM, je manžel- výlučný vlastník samostatným poplatníkem a bude s ním vedeno samostatné daňové řízení. Je povinen podat DAP za nabytí této nemovité věci, s 1 přílohou N společnou pro nabyvatele CD i DD, protože ti nemovitou věc nabývají do SJM a jsou solidárními ručiteli, ale s povinností vyplnit identifikační údaje jednoho z manželů-ručitelů do části 1. II. oddílu a údaje druhého z manželů-ručitelů uvést v samostatné příloze DAP.
 • bude-li ve smlouvě dohodnuto, že poplatníky jsou nabyvatelé, je nabývaná nemovitá věc součástí jejich SJM a budou mít solidární daňovou povinnost – tj. budou podávat 1 DAP jménem společného zmocněnce (případně zástupce) s uvedením identifikace druhého z manželů v příslušných řádcích. V DAP bude 1 příloha N, ve které nebude vyplňována část 1. (není ručitelská povinnost). Výpočet daně bude souhrnný za všechny nabývané nemovité věci, tj. jak ty převáděné ze SJM, tak z výlučného vlastnictví jednoho manžela – převodce.

5.Jestliže spoluvlastníci AA a BA převádějí nemovitou věc do spoluvlastnictví osob JM a MM (viz diagram č.5):

 • není-li ve smlouvě žádná dohoda, jsou poplatníky převodci - s každým spoluvlastníkem bude vedeno samostatné daňové řízení, neboť každý je samostatným poplatníkem daně. Jsou povinni podat DAP každý ze svého podílu na nemovité věci, v každém DAP budou 2 přílohy N za jednotlivé nabyvatele JM a MM, kteří jsou ručiteli, opět dle velikosti jejich podílu na nabývané nemovité věci.
 • bude-li ve smlouvě dohodnuto, že poplatníky jsou nabyvatelé, je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a s každým z nabyvatelů bude vedeno samostatné daňové řízení, neboť každý je samostatným poplatníkem daně. Jsou povinni podat DAP každý ze svého podílu na nemovité věci, který nabývají; v každém DAP bude 1 příloha N bez rozlišení převodců, protože neexistuje ručitelská povinnost.