Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“

6. 12. 2021 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková Generální finanční ředitelství

Od zdaňovacího období roku 2021 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Změna podmínek se týká prodeje rodinného domu či jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Pokud prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky, a to:

  1. použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a
  2. podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno poradcem).  

V případě, že poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů použít. „Proto doporučujeme a připomínáme všem poplatníkům, kterých se toto týká, aby podali oznámení na finanční úřad včas a mohli nárok na osvobození od daně uplatnit,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Pro podání oznámení doporučujeme použít s přihlédnutím k současným epidemiologickým podmínkám distanční způsoby komunikace s finančním úřadem, zejména pak portál MOJE daně, kde lze použít formu „obecné písemnosti“. 

Jestliže poplatník oznámí finančnímu úřadu skutečnost o takto získaných prostředcích, splní pouze jednu z podmínek pro osvobození příjmu. Další podmínka pro osvobození příjmu spočívá v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, a ta je splněna, pokud:

  1. jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo
  2. je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Povinnost oznámit získaní prostředků je podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, tj. např. osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů) a osvobození náhrady za uvolnění bytu (§ 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů).