Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

6. 8. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dnes nabyla platnosti. Finanční správa tak může od 7. 8., tj. ode dne účinnosti zákona neprodleně začít vyplácet bonus i této skupině osob, které bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 znemožněno pracovat.

Žádat o bonus je možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti daného zákona, to znamená do 30. listopadu 2020. Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v rozhodném období (od 1. října 2019 do 31. března 2020) alespoň 4 z 6 měsíců z titulu výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele.

Novelou zákona se okruh možných žadatelů dále rozšířil i na případy čerpání kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. a OSVČ, kde přibyla možnost souběhu jejich činnosti se zaměstnáním z titulu dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které vzniká účast na nemocenském pojištění. Kompletní informace o podmínkách bonusu naleznete zde.

Finanční správa upozorňuje veřejnost, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo u bonusu pro živnostníky a společníky malých s. r. o. Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit. „Finanční správa má za sebou proplácení bonusu pro živnostníky a společníky malých s.r.o. Žádostí pro tyto skupiny vyřídila ve velmi krátkém čase více než 900 tisíc, avšak vyřizování žádostí pro dohodáře je komplikovanější, protože o nich nemáme žádné údaje a musíme důkladně kontrolovat splnění zákonných podmínek. Prosíme proto veřejnost o trpělivost. Se zpracováváním žádostí o kompenzační bonusy máme mnoho zkušeností, ale v tomto případě nemůže být proplácení tak rychlé,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Kromě obecných náležitostí musí žádost o kompenzační bonus pro tzv. dohodáře obsahovat:

  1. čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
  2. účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
  3. vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e mailu (vlastnoruční podpis naskenovaný),
  4. identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody omezení činnosti (jedná se o zaměstnavatele, který dotyčnému žadateli v rozhodném období zúčtoval příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a se kterým měl dotyčný současně ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti),
  5. kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
  6. kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele).