Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Olomoucký kraj při kontrole evidence tržeb postupoval v mezích zákona

18. 12. 2018 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

V reakci na medializované pochybnosti o zákonnosti a správnosti postupu v agendě elektronické evidence tržeb na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj, rozhodl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček 10. října 2018 o provedení dohlídkové činnosti. Cílem bylo prověřit, zda postup správce daně při kontrolách u daňových subjektů poskytujících stravovací a ubytovací služby v souvislosti s konáním svateb nevybočil z mezí stanovených zákonem. Orgán provádějící dohlídkovou činnost neshledal v postupu finančního úřadu při prověřování plnění povinností na úseku evidence tržeb žádné systémové pochybení.

„Závěry dohlídky potvrdily, že kontrola byla vždy zacílena na konkrétní podnikatelský subjekt, u něhož měl správce daně důvodné podezření, že dochází k systematickému porušování povinností evidovat tržby,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Toto podezření bylo podle jeho slov podloženo výsledky vyhledávací činnosti, vyhodnocením údajů z vlastních zdrojů, zejména ze systému evidence tržeb, i veřejně dostupných informací. V neposlední řadě se opíralo také o podněty veřejnosti.

Teprve v další fázi vyhledávání byly v souladu se zásadou proporcionality osloveny další instituce, např. banky nebo matriky, a následně také subjekty, které zákon označuje jako „třetí osoby“. Těmi byli v daném případě novomanželé disponující informacemi o provedených hotovostních platbách. Na základě informací poskytnutých od těchto osob a jejich porovnání s informacemi získanými z výpisu z bankovního účtu kontrolovaného subjektu a ze systému evidence tržeb lze spolehlivě zjistit, zda a v jaké míře došlo k porušení povinnosti evidovat tržby.

Finanční úřad oslovil novomanžele prostřednictvím výzvy k poskytnutí informací. I tento postup byl shledán zákonným. Institut výzvy byl v daném případě zvolen při respektování zásady, že správce daně má používat při vyžadování plnění povinností jen takové prostředky, které je co nejméně zatěžují, a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. Tato forma byla posouzena jako méně zatěžující než podání vysvětlení a následná svědecká výpověď.

 „Orgán, který dohlídku prováděl, doporučil Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj, aby obsah rozhodnutí formuloval dostatečně srozumitelně pro širokou veřejnost. Řada lidí nemá s komunikací se správcem daně zkušenosti a může tak vzniknout nedorozumění a pochybnosti o tom, v jakém rozsahu jsou informace vyžádané prostřednictvím tohoto rozhodnutí požadovány, k čemu správci daně slouží nebo vůči komu je kontrola plnění povinností na úseku evidence tržeb směřována,“ uzavřel generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.