Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na články v Hospodářských novinách

12. 9. 2018

Generální finanční ředitelství touto cestou reaguje na článek vydaný 10. 9. 2018 v Hospodářských novinách „Tlak na finanční úřady zesiluje“ a také na komentář s názvem „ZKROCENÝ BERŇÁK? JEN PŘEDVOLEBNÍ PAUZA“.

GFŘ se ohrazuje proti tvrzením typu „pracovníci Finanční správy nepoužívají rozum“. Všichni pracovníci Finanční správy se řídí jasnými pravidly, která jsou daná zákonem a jednotnou metodikou. Každý pracovník Finanční správy však nese zodpovědnost za svá rozhodnutí a kroky a je podle toho také hodnocen nadřízeným, který v případě závažných pochybení přijímá opatření. Kromě toho jsou pracovníci Finanční správy neustále pod veřejnou kontrolou, v současné době doslova pod jejím drobnohledem.

Finanční správa při posuzování každého případu hodnotí jeho jednotlivé skutkové a právní okolnosti. Současně je vedena snahou o postup v souladu se zásadou přiměřenosti. V odůvodněných případech Finanční správa zvažuje využití méně invazivních nástrojů správy daní tak, aby zůstal zachován základní cíl správy daní, tj. správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.

Uzavření provozovny, které je zmíněno v článku, je krajním nástrojem využívaným ojediněle a pouze v případě, kdy poplatník zvlášť závažným způsobem porušuje plnění povinností, které vyplývají ze zákona o evidenci tržeb. Od spuštění povinnosti elektronicky evidovat tržby 1. 12. 2016 bylo Finanční správou uzavřeno pouze 7 provozoven, z toho pouze 2 jsou uzavřeny ještě v současné době. Správce daně doposud postupoval podle právního výkladu, že okamžité uzavření provozovny je spojeno s okamžitou vykonatelností rozhodnutí na místě bez ohledu na doručení rozhodnutí jeho adresátovi. Tento postup už dříve potvrdil i krajský soud.

Ke správní praxi aplikace zajišťovacích příkazů je nutné předně uvést, že v rámci případné komunikace mezi daňovým subjektem a Finanční správou po vydání zajišťovacího příkazu jsou řešeny alternativní možnosti zajištění úhrady zajišťovacím příkazem uložené platební povinnosti před nařízením daňové exekuce. Co se týče údajů o využití zajišťovacích příkazů, dovolujeme si podotknout, že objemy zajišťovaných prostředků, tj. částek uvedených v zajišťovacích příkazech, jakož i počet vydaných zajišťovacích příkazů mají v posledních letech klesající tendenci, což dokládá tabulka níže. Tuto skutečnost nelze přisuzovat personálnímu obsazení na GFŘ, nýbrž je především důsledkem přijetí nového metodického pokynu k vydávání zajišťovacích příkazů, který upřesnil zavedenou správní praxi.

Současně upozorňujeme, že částky, na které byly zajišťovací příkazy vydány, se v posledních letech kontinuálně několikanásobně snižují. Je to způsobeno celou řadou faktorů, např. postupnou změnou a zefektivněním aplikační praxe Finanční správy reagující na judikaturu správních soudů, ale zejména chováním daňových subjektů. V důsledku nových opatření v boji s daňovými úniky, jako je např. kontrolní hlášení, došlo ke změně způsobu realizace karuselových podvodů. I proto objemy zajišťovaných prostředků dle statistických údajů klesají.

 
ROK / PŘÍKAZY


počet vydaných
příkazů


částka
(v mil. Kč)


Úhrada na zajištění
(v mil. Kč)


Počet subjektů
 

 2013

 457

6 173

N/A

280

 2014

 1 032

4 172

256

 328

 2015

 1 605

3 633

822

424

 2016

 1 561

 3 329

1 098 

 309

 2017

 1 420

 1 594

690

 358

 2018 (do 31. 7.)

 739

 811

 334

 235

Finanční správa eviduje ke dni 3. 9. 2018 úspěšnost v 73 % řízeních ve správním soudnictví, jejichž předmětem přezkumu jsou zajišťovací příkazy. Určitě tedy nelze říci, že se jedná o souhrn „pokusů a omylů“, jak je v komentáři uvedeno.

Prosíme o zohlednění těchto skutečností.


 Redaktorovi Martinu Ťopkovi jsme poskytli toto vyjádření:

„Uzavření provozovny je krajním nástrojem, který je využíván ojediněle a pouze v případě, kdy poplatník zvlášť závažným způsobem porušuje plnění povinností, které vyplývají ze zákona o evidenci tržeb. Od spuštění povinnosti elektronicky evidovat tržby 1. 12. 2016 bylo Finanční správou uzavřeno pouze 7 provozoven, z toho pouze 2 jsou uzavřeny ještě v současné době.

Správce daně doposud postupoval podle právního výkladu, že okamžité uzavření provozovny je spojeno s okamžitou vykonatelností rozhodnutí na místě bez ohledu na doručení rozhodnutí jeho adresátovi. Tento postup už dříve potvrdil i krajský soud. V návaznosti na rozhodnutí NSS nicméně dojde v nejbližší době k úpravě metodiky v tom smyslu, že nejdříve bude rozhodnutí o uzavření provozovny doručeno poplatníkovi a poté dojde k faktickému uzavření provozovny.“