Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Babišův fašistický stát"

25. 1. 2016

  • Reakce na článek "Babišův fašistický stát"
  • Autor: Dalibor Balšínek | Echo24.cz | Datum: 21. 1. 2016

Finanční správa chrání poctivé. Zvyšuje efektivitu, nikoliv dohled.

Finanční správa prověřuje všechny subjekty, které vstupují do systému DPH stejně a to bez ohledu na to zda tak činí dobrovolně či povinně. Nedělá to proto, aby jim co nejvíce zkomplikovala podnikání, ale proto, aby zabránila vstupu osobám, které chtějí systém zneužít. Zajišťuje tak bezpečnější prostředí právě pro poctivé plátce, kterých je většina. Při registraci nových plátců DPH věnuje Finanční správa maximální pozornost okolnostem, které by mohly nasvědčovat účelové registraci s cílem zneužít systém DPH. Z tohoto důvodu je třeba důsledně prověřovat zejména základní podmínku registrace, a to, zda žadatel skutečně samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost.

Aby správce daně ověřil zda žadatel samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, požaduje po něm předložení stěžejních dokumentů. Jde například o podnikatelský záměr, obchodní smlouvy s odběrateli či dodavateli, popis způsobu provádění ekonomické činnosti, zda vůbec daňový subjekt má dostatečné personální či materiální vybavení pro deklarovanou činnost, kopie vystavených faktur apod. Uvědomujeme si, že se jedná o citlivá data, Finanční správa s nimi ovšem pracuje již nyní a jsou velmi přísně chráněna před zneužitím řadou bezpečnostních opatření.

Správce daně posuzuje každý případ žádosti o registraci plátce samostatně a zohledňuje veškeré informace, které v rámci jím vedeného registračního řízení shromáždil, přičemž chrání zájmy státu a plátců, kteří v systému DPH jsou. Před vydáním rozhodnutí o registraci plátce DPH správce daně proto vždy pečlivě zvažuje konkrétní okolnosti daného případu, v závislosti na shromážděných dokladech.

V případě, že správce daně na základě obdržených (či naopak neobdržených) podkladů zjistí, že deklarovaná plnění anebo předpoklad výkonu reálné činnosti se zakládá pouze na předstíraných plněních, pak je registrace zamítnuta. Jak vyplývá i z existující judikatury EU, členské státy mohou legitimně přijmout opatření, která mohou zabránit zneužití identifikačních čísel pro účely DPH zejména těm subjektům, jejichž činnost by byla čistě fiktivní. Zamítnutí registrace může být učiněno pouze v případech, kdy ze všech důkazů vyplývá, že přidělené DIČ bude zneužito podvodným způsobem. Rozhodnutí o zamítnutí registrace musí být založeno na celkovém posouzení všech okolností daného případu a důkazech, které byly nashromážděny při ověřování informací poskytnutých žadatelem o registraci. Proto je tedy nezbytné, aby správce daně měl k dispozici dostatečné množství podkladů pro vyhodnocení, zda se jedná o běžnou anebo účelovou registraci k DPH. V praxi často dochází k průtahům při registračním řízení ze strany samotných plátců, kteří nedodávají požadované podklady ve stanovené lhůtě.

Není pravdou, že by činnost Finanční správy byla proti ústavním právům. Kontrolní hlášení a jeho legislativní podoba je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky. Ostatně ten je podrobně zkoumán již v rámci legislativního procesu dávno před začátkem platnosti zákona. Finanční správa tímto systémem nezíská žádné nové údaje. Argumenty, které mají být údajně meritem ústavní stížnosti, se opírají o omezení práva podnikat. Zvolený nástroj však plně vyhovuje nárokům na proporcionalitu navrhovaného opatření s ohledem na problém, který toto opatření řeší. Nevyvolává neúměrné náklady a rozhodně neznemožňuje nikomu podnikat. Argument odvolávající se na zneužití získávaných údajů je smyšlený. Takové konání nemá oporu v zákoně.