Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text „A co se omluvit, pane ministře?“

29. 5. 2013

  • Datum: 29.5.2013 Autor: Daniel Anýž Zdroj: Hospodářské noviny Rubrika: Názory Strana: 08

Finanční správa ČR se veřejnosti i jednotlivým poplatníkům za rozeslání nesprávných složenek omluvila již na konci dubna a  opakovaně prohlašuje, že úhradu vzniklých nákladů ponese dodavatelská firma Océ. Původně stanovený harmonogram rozesílání složenek nebyl  událostí  narušen. Ministerstvo se na výběru dodavatelské firmy nepodílelo.

Informaci o výši vyměřené daně z nemovitostí může poplatník daně získat kdykoliv bez návštěvy finančního úřadu, má-li finančním úřadem zřízenou „daňovou informační schránku“. Většina poplatníků daně z nemovitostí možnosti zřídit si elektronický, časově neomezený přístup k informacím ze svého osobního daňového spisu a osobního daňového účtu, nevyužívá. Ale právě podnikateli a poradci (jak autor článku v úvodu uvádí) lze zřízení daňové informační schránky doporučit.

FS ČR rozesílá každoročně složenky k placení daně z nemovitostí. V rámci této služby (nejde o povinnost správců daně) tak poplatníci dostávají informace o aktuální výši své daňové povinnosti (neboť výše daně se mění například uplatněním místních koeficientů obcemi a řada občanů tuto skutečnost ani nezaznamená), dále je na složence informace o územním pracovišti, kde má občan uložen spis k dani z nemovitostí , název finančního úřadu, kterému platí daň a číslo bankovního účtu, na který má daň zaplatit. Současně je na složence upozornění, že občané, kteří daň z nemovitostí již zaplatili, mají pouze překontrolovat správnost uhrazené částky. Tyto informace považuje Finanční správa ČR za stěžejní pro placení daně. V okamžiku zahájení rozesílání složenek pro placení daně z nemovitostí vydalo GFŘ tiskovou zprávu o změnách při správě daně z nemovitostí, kde na toto upozornilo (25. 4. 2013).

Následně došlo k situaci, kdy bylo na konci dubna během cca 2 dnů dodavatelskou firmou nesprávně vytištěno a rozesláno cca 125 000 složenek k placení daně z nemovitostí (z celkového počtu 3 797 676 složenek).

Číslo každého bankovního účtu pro placení daně se skládá v plném tvaru z předčíslí, matrikové části a kódu banky. Správně byly na složenkách z citovaných údajů vytištěny pouze konstantní údaje – tj. předčíslí účtů a kód České národní banky. V matrikové části bankovních účtů však byly natištěny nesmyslné číselné kombinace. V důsledku toho se platby provedené na takto identifikovaná čísla bankovních účtů neprovedou, neboť takovéto účty u ČNB fakticky neexistují. Nejednalo se o situaci, kdy by byly uvedeny špatně zadané účty, které by mohla kontrolou odhalit finanční správa, ale o situaci, kdy de facto došlo k chybě v softwaru při tisku a každý poplatník dostal složenku s jinou kombinací čísel v matrikové části. Finanční správa ČR přitom datové soubory předala dodavateli správné. Za chybu je odpovědný dodavatel, který smluvně zajišťoval tisk a rozesílání složenek.

Okamžitě po zjištění této situace přijala Finanční správa ČR řadu opatření.

  1. Ihned se zastavil tisk a rozesílání vadných složenek, došlo k nalezení a odstranění chyby u dodavatele a k okamžitému rozeslání nových složenek a omluvného dopisu Finanční správy ČR každému „situací postiženému“ poplatníkovi daně z nemovitostí. Omluvný dopis poplatníkům šel do tisku a k rozeslání 29. 4. 2013.
  2. Současně byla Česká pošta, s.p. požádána, aby vyvěsila informační letáky o situaci, která nastala a o správných číslech bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí na každé své pobočce.
  3. Dne 30. 4. 2013 byla vydána tisková zpráva s omluvou a informována všechna média, aby se informace co nejrychleji rozšířila mezi poplatníky daně, informace byly publikovány na webu Finanční správy ČR.
  4. V omluvném dopise, který byl doručen do schránky každému „situací postiženému“ poplatníkovi nejpozději 10. 5. 2013 i na stránkách www.financnisprava.cz jsou opakovaně uvedena správná čísla všech bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí od ledna 2013.
  5. Dne 2. 5. 2013 vydala Finanční správa ČR tiskovou zprávu, v níž uvedla podrobnosti o jednáních se smluvním dodavatelem. Bylo zveřejněno, že dodavatelská firma ponese úhradu vzniklých nákladů.
  6. Dne 9. 5. 2013 byly na www.financnisprava.cz zveřejněny informace, jak má poplatník, který již uhradil daň z nemovitostí na číslo bankovního účtu z nesprávně natištěné složenky, postupovat.
  7. Dne 21. 5. 2013 byly na www.financnisprava.cz zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků.

Tvrzení, že dosud lidé dostávali složenku za každou svou nemovitost, z níž na první pohled věděli, jakou daň za kterou nemovitost platí, je zavádějící. Je-li předmětem daně nemovitost, byl ke správě této daně příslušný vždy správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nacházela. Jak je zřejmé z přílohy č.1 k zákonu č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zahrnoval obvod územní působnosti každého finančního úřadu více obcí, takže i před účinností zákona č.456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ( tj. před 1. 1. 2013), byla daň z nemovitostí vyměřována za nemovitosti v různých obcích jedním platebním výměrem. Na zasílaných složenkách pak byla celková částka daně bez rozlišení na jednotlivé nemovitosti. Stávající postup vyměření daně z nemovitostí se nezměnil, pouze se rozšířil obvod územní působnosti správce daně (finančního úřadu).

Výše daně z nemovitostí je ovlivněna mimo jiné místními koeficienty, které stanovují jednotlivé obce. Orgány Finanční správy ČR zveřejňují informace o místních koeficientech platných pro daný kalendářní rok pro jednotlivé obce (obcí je v republice více než 6200) ihned na počátku každého kalendářního roku. Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013 je od 31. 12. 2012 umístěn na webových stránkách Finanční správy ČR.

Kromě toho se lze o využití místního koeficientu informovat přímo v dotčené obci. Ze všech uvedených důvodů je tedy patrno, že informace o koeficientech, které mají vliv na výši daně z nemovitostí, jsou veřejně dohledatelné již od počátku kalendářního roku a není zapotřebí po důvodech zvýšení daně u jednotlivých nemovitostí pátrat až v květnu.