Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o postupu poplatníků při využití možnosti prominutí daně z příjmů v souvislosti s uplatněním odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

29. 4. 2021

Dne 27. dubna 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 vydáno Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodů mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2), kterým ministryně financí poplatníkům daně z příjmů právnických a fyzických osob promíjí daň z příjmů ve vazbě na § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Adresáti prominutí:

Prominutí daně je určeno poplatníkům daně z příjmů právnických a fyzických osob, kteří pořídili majetky určené na odborné vzdělávání, využili možnosti uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g ZDP a v důsledku současné situace ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která započala od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, nesplní podmínku potřebného rozsahu doby provozu tohoto majetku ve smyslu § 34g odst. 1 ZDP.

Rozsah prominutí:

Prominuta bude daň z příjmů za zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob a za zdaňovací období let 2020 a 2021 v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob v části daně, která by měla být (nebo již byla) vzhledem k nedodržení podmínky potřebného rozsahu doby provozu majetku pořízeného na odborné vzdělávání dle § 34g odst. 1 ZDP uhrazena na základě zvýšení základu daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 ZDP.

Podmínky prominutí:

Prominutí daně se použije v případě, že poplatník vykáže kladnou daň.

Prominutí daně je podmíněno:

  • dodatečným splněním podmínky rozsahu použití tak, aby tato zákonná podmínka byla splněna v celkovém počtu tří zdaňovacích období a
  • oznámením poplatníka správci, že má na toto prominutí nárok.

Oznámení:

Oznámení je poplatník povinen podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které má být daň prominuta. V případě, že již za takové zdaňovací období tato lhůta uplynula nebo uplyne před 1. červencem 2021, je nutné oznámení podat správci daně do 1. července 2021.

Pro oznámení není stanovena závazná forma a lze jej podat jako obecnou písemnost buď spolu s podáním daňového přiznání, nebo zvlášť, avšak vždy při dodržení stanoveného termínu.

Postup poplatníka:

Poplatníci, kteří prominutí daně využijí, zvýšení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 ZDP vůbec neuvedou do svého daňového přiznání a daň tedy bude stanovena ve výši, jako by k tomuto zvýšení (a tedy porušení podmínky rozsahu použití daného majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 ZDP) vůbec nedošlo.

Pokud už poplatník za dané zdaňovací období daňové přiznání podal, podá dodatečné daňové přiznání na daň nižší z důvodu neaplikace uvedeného zvýšení základu daně.

Doplňující informace:

Rozhodnutí o prominutí daně, včetně jeho podrobného odůvodnění, je v úplném znění dostupné na webových stránkách Ministerstva financí na adrese www.mfcr.cz > Legislativa > Finanční zpravodaj č. 20/2021.

Zároveň je připravována novela zákona o daních z příjmů, která pro daná zdaňovací období, na která se vztahuje prominutí, stanoví fikci splnění podmínky využití majetku na odborné vzdělávání, takže výše daně podle prominutí bude v souladu s výší daně podle zákona. Navrhovaná novela dopadne i na případy, které nejsou pokryty prominutím daně, tj. případy, kdy poplatník nevykazuje kladnou daň nebo si majetek pro účely odborného vzdělávání pořídil ve zdaňovacím období, na které se vztahuje toto prominutí, a nemohl si odpočet na tento majetek uplatnit.