Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace FS k Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020

22. 12. 2020

Informace Finanční správy ČR k vydanému rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 promíjí ministryně financí Rozhodnutím o příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. prosince 2020 (dále jen „Rozhodnutí“) ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 - z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů) v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření v rozsahu:

Daň z přidané hodnoty

Daňovým subjektům je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popř. u čtvrtletních plátců za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020 a IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021.
Úroky z prodlení nemohou být prominuty, pokud daň není za příslušné zdaňovací období uhrazena nejpozději dne 16. 8. 2021. Dotčeným subjektům je poté prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za výše uvedená zdaňovací období.
Rozhodnutím však nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je nutno stále podat v zákonné lhůtě.

Daň silniční

Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutí je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, pokud dojde k úhradě daně, k níž se úrok váže nejpozději dne 16. 8. 2021. Dále se promíjí u vybraných daňových subjektů záloha na dani silniční, na zdaňovací období roku 2021 splatná 15. 4. 2021 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky

Na základě Rozhodnutí dochází k prominutí těchto správních poplatků:

  • správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu,
  • správní poplatek za přijetí žádosti povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí,
  • správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu,

a to za podmínky, že žádost bude finančnímu úřadu podaná v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Všem daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 se promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

V rozsahu, v němž na poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další.

Obecná informace k podání „oznámení“ dle Rozhodnutí

Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy (alternativně lze využít pro tisk vzor v pdf souboru) a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke vzoru oznámení je podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká. S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností resp. nutnost zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty předmětné oznámení podávaly nejpozději v den povinnosti podání daňového přiznání ve vazbě na DPH.

Přejít na Oznámení

 

Přílohy

Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Pokyny k vyplnění Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 22/2020, č.j. MF-28921/2020/3901-2 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 a č.j. MF-34159/2020/3901-2 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020