Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace FS k Rozhodnutí o prominutí DPH u respirátorů a příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob z důvodu mimořádné události ze dne 9. 3. 2021

10. 3. 2021

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS CoV-2 a jejími dopady na činnost daňových subjektů a za účelem usnadnění plnění jejich povinností v této situaci rozhodla ministryně financí dne 9. 3. 2021 Rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“), které bylo zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 16/2021, o prominutí DPH u respirátorů a prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob a to následujícím způsobem:

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů a to od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021.

Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 dle Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 dne 1. 2. 2021. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021.

V této souvislosti uvádíme, že v Rozhodnutí byl výslovně potvrzen stávající postup, dle kterého se promíjení DPH od 3. 2. 2021 vztahuje i na filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům vymezeným ve skupině 1 a 2 Rozhodnutí.

Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prominutí pokut dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání, úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu a úroku z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 v případech, kdy po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání dle § 136 odst. 1 a 2 písm. a) daňového řádu vzniknou tyto výše uvedené sankce či povinnost platit zmíněné úroky.

Toto prominutí se týká zdaňovacích období daně z příjmu fyzických či právnických osob ukončených k 31. 12. 2020 za předpokladu, že je daňové přiznání podáno, resp. daň uhrazena, nejpozději dne 3. 5. 2021 nebo do 1. 6. 2021 v případě elektronického podání dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu. Vznikne-li v důsledku podaného daňového přiznání vratitelný přeplatek, bude správce daně postupovat standardním způsobem dle § 154 až § 155b daňového řádu, tj. tento vrátí nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku. Tato lhůta se odvíjí od zákonné lhůty pro podání přiznání.

K prominutí pokut dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu dochází rovněž u daně z příjmů fyzických osob v případech, kdy došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nejpozději dne 3. 5. 2021.

Rovněž se promíjí fyzickým osobám pokuta dle § 38w zákona o daních z příjmů za neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38v za zdaňovací období 2020 za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 3. 5. 2021.