Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z přidané hodnoty


ke dni 28. 4. 2020

12.
Využije-li daňový subjekt možnosti předvídané generálním pardonem z Finančního zpravodaje 4/2020 a uhradí-li daň z příjmů až v termínu do 1. 7. 2020 (přičemž již má např. podáno daňové přiznání v březnu), odrazí se tato skutečnost nějak na potvrzení o bezdlužnosti? Vykazování nedoplatku za této situace by mohlo daňový subjekt negativně ovlivnit v jiných řízeních u jiných orgánů veřejné moci (např. nemožnost čerpání různých veřejných podpor, nemožnost přihlášky do veřejných soutěží apod.).

Přihlížení k plnění daňových povinností v jiných řízeních vedených u jiných orgánů veřejné moci (čerpání veřejných prostředků, účast ve veřejných soutěžích apod.) je plně v kompetenci dotčených orgánů veřejné moci popř. jiných soukromých osob (např. bankovní instituce). Generální finanční ředitelství nemá na takové orgány žádný vliv, je tedy na nich, jak vyhodnotí skutečnosti uvedené v potvrzeních Finanční správy.

Co se týče potvrzení o bezdlužnosti – výše nastíněný případ, kdy bude přiznání v souladu s generálním pardonem podáno do 1. 7. 2020 a daň ve stejném termínu uhrazena, by v praxi znamenal, že při neexistenci jiných nedoplatků, obdrží daňový subjekt na základě žádosti podané po datu úhrady daně skutečně potvrzení o tzv. bezdlužnosti. V případě, že podá daňový subjekt žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti a správce daně u něj bude evidovat nedoplatek např. právě z titulu podaného daňového přiznání bez úhrady tvrzené daně (žádost je podána např. v květnu a daňový subjekt plánuje uhradit daň až na konci června), pak toto potvrzení nelze vydat.

Potvrzení o bezdlužnosti je vydáváno k určitému datu a je tzv. „odrazem evidence daní“. Generálním pardonem byly prominuty při splnění určitých podmínek pouze úroky z prodlení či z posečkání za dobu prodlení s úhradou nedoplatku, tedy tímto rozhodnutím nedošlo k posunu splatnosti daně. Řešením pro daňový subjekt je, aby k případnému potvrzení o existenci předmětných nedoplatků v období do 1. 7. 2020 odkázal současně na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daných úroků (popř. je přiložil), a je pak na posouzení té které instituce, jak uvedenou informaci vyhodnotí.

13.
Daňový subjekt požádal o posečkání DPH, žádosti bylo vyhověno, ale překvapuje ho, že je v rozhodnutí uvedeno, že za dobu posečkání je povinen uhradit úrok. Měl za to, že s posečkáním nejsou spojeny žádné poplatky ani úroky.

Na základě rozhodnutí ministryně financí se promíjejí některé úroky z prodlení dle § 252 daňového řádu a úroky z posečkání dle § 157 daňového řádu, a to bez žádosti, pokud je úhrada provedena do stanoveného termínu. Např. na daň z příjmů dopadá Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (zveřejněno ve Finančním zpravodaji 4/2020 dne 16. 3. 2020), úhrada celé částky však musí být provedena do 1. 7. 2020. Pokud by byla úhrada provedena později, úroky by nemohly být prominuty (bez žádosti). Obdobně pak lze bez žádosti prominout úroky z prodlení či z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí, pokud dojde k úhradě do 31. 8. 2020 (viz Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, Finanční zpravodaj 5/2020, zveřejněno 24. 3. 2020). A nakonec lze bez žádosti prominout též úroky z prodlení či posečkání vzniklých ze záloh na dani silniční splatných 15. 4. 2020 a 15. 7. 2020, pokud dojde k úhradě těchto záloh do 15. 10. 2020. V ostatních případech je třeba postupovat standardní cestou, tj. podání žádosti o posečkání, a pokud bude žádosti vyhověno a povoleno posečkání, je možné po uhrazení celkové částky požádat o prominutí příslušenství daně (úroků z posečkání). Správce daně bude pak postupovat v souladu s Pokynem č. GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně a rovněž s Pokynem č. GFŘ-D-44. Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud se jedná o posečkání na základě individuální žádosti (kromě případů, na něž dopadá některé z Rozhodnutí ministryně financí), bude po skončení posečkání vydán platební výměr na úrok z posečkání. Následně pak může daňový subjekt požádat o jeho prominutí, pokud splňuje podmínky pro prominutí dané uvedenými metodickými pokyny. Do 31. 7. 2020 jsou žádosti o prominutí příslušenství daně prominuty od správních poplatků.


ke dni 6. 4. 2020

11.
Chci podat prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická podání pro finanční správu), avšak nemám ani uznávaný elektronický podpis ani datovou schránku a v současné situaci jsem v karanténě/se obávám nákazy, a proto nemohu donést fyzické potvrzení na finanční úřad ani na poštu. Jak mohu postupovat?

Obecně platí, že ten kdo učinil podání elektronicky prostřednictvím EPO a nedisponuje ani uznávaným elektronickým podpisem, ani datovou schránkou (tedy nemůže EPO podání autorizovat prostřednictvím ID datové schránky), musí podání potvrdit s vlastnoručním podpisem listinnou formou - EPO nabízí tzv. „e-tiskopis“, který podatel pouze vytiskne, podepíše vlastnoručním podpisem a dodá na FÚ. Pokud se v současné situace obáváte osobní návštěvy úřadu i pošty, nebo je nemůžete vykonat např. proto, že jste v karanténě, můžete: 1) zaslat potvrzení prostřednictvím běžné poštovní zásilky (není třeba zasílat zásilku doporučeně), vhozené do poštovní schránky, tj. bez nutnosti navštívit pobočku pošty, nebo 2) pověřit jinou osobu, aby Vámi podepsané potvrzení do poštovní schránky umístila nebo je odeslala na poštu či je odnesla na podatelnu příslušného finančního úřadu (sledujte aktuální úřední hodiny finančních úřadů), příp. vhodila do (fyzické) poštovní schránky finančního úřadu či připraveného sběrného boxu.

V případě, že můžete někoho k podání zmocnit, správce daně akceptuje plnou moc, pokud je opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele, i v prosté kopii. Postačí tedy například to, abyste sepsal plnou moc, podepsal jí, nafotil (čitelně) např. na mobilní telefon či naskenoval a zaslal ji příbuznému, známému apod., který za Vás daňové přiznání podá, nebo ho potvrdí. Sám se tak stane podatelem (v postavení zmocněnce), tedy má-li plnou moc, sám daňové přiznání podepisuje. Správce daně nezkoumá, kdo podání na EPO „fyzicky“ vyplnil, a tedy si i v tomto případě můžete fakticky vyplnit daňové přiznání sám, v podpisové doložce uvést jako podatele Vašeho zmocněnce a zmocněnci spolu s fotografií/skenem plné moci zaslat i e-tiskopis, který si uložíte z aplikace EPO, přičemž zmocněnec pak obojí vytiskne, e-tiskopis podepíše a obojí dodá na FÚ.

Jde-li o podání daňového přiznání k dani z příjmů, je možné využít Generálního pardonu č. 1 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4, a tedy podat daňové přiznání do 1. 7. 2020; pokud bude s podáním současně zaplacena daň (nebo může být zaplacena kdykoli později, ale max. do 1. 7. 2020), nebude tento postup nijak sankcionován. Využijete-li pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusíte finančnímu úřadu nic dokládat ani prokazovat a k prominutí sankcí, které dle zákona vznikají, dochází Generálním pardonem č. 1 automaticky.

V případě pozdního potvrzení podání (typicky tzv. "e-tiskopis"), po 5denní lhůtě, bude třeba podat celé daňové přiznání znovu.


ke dni 2. 4. 2020

aktualizováno 16. 6. 2020
7.
Jak je to s DPH v případě, že jsme výrobce dezinfekčních prostředků a chceme darovat dezinfekci domovu pro seniory, který není plátcem DPH. Musíme z tohoto daru odvést DPH?

Pokud jste výrobcem dezinfekčních prostředků a darujete Vámi vyrobené dezinfekční prostředky domovu pro seniory, pak jste obecně povinni odvést DPH z tohoto daru (za předpokladu, že jste si uplatnili odpočet DPH u vstupů do výroby dezinfekčních prostředků). Nicméně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky bylo podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto podle bodu II rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události ze dne 31. 3. 2020 č. j. MF-8592/2020/39-2, že DPH u Vámi vyrobených dezinfekčních prostředků se promíjí. Text rozhodnutí promíjí odvod DPH bez ohledu na to, zda je domov pro seniory plátcem DPH nebo není. Plný text rozhodnutí lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR. Na základě tohoto rozhodnutí o prominutí tedy nemusíte odvést DPH u Vámi darovaných dezinfekčních prostředků domovu pro seniory. Nicméně v této souvislosti doporučujeme získat od domova pro seniory potvrzení o přijetí daru s datem, kdy jste dezinfekční prostředky předali domovu pro seniory. Dále je třeba zmínit, že je prominut odvod DPH u Vámi darovaných dezinfekčních prostředků pouze v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Musíte tak Vámi darované dezinfekční prostředky předat domovu pro seniory v tomto uvedeném období. Pokud dezinfekční prostředky darujete po uvedeném období, pak budete povinni DPH z takového daru odvést. Darování dezinfekčních prostředků se uvádí na řádku 26 daňového přiznání k DPH a současně je nutné vystavit doklad o použití podle § 32 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

aktualizováno 16. 6. 2020
8.
Jsme prodejci látek a nyní jsme část nakoupených látek použili na výrobu textilních roušek, které jsme darovali prodavačkám v supermarketu. Protože jsme výrobu roušek sami kapacitně nestíhali, část látek jsme zároveň darovali i šikovným dámám (fyzickým osobám), které roušky ušily a dále je darovaly obci nebo nemocnici. Jaký je v tomto případě postup z pohledu DPH?

Obecně z pohledu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jste povinni odvést DPH na výstupu z tohoto daru, pokud jste si při pořízení daných látek uplatnili nárok na odpočet DPH na vstupu. Nicméně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky bylo podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události ze dne 31. 3. 2020 č. j. MF-8592/2020/39-2 (dále jen „Rozhodnutí o prominutí“) –  plný text rozhodnutí lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR. Prominutí daně bylo prodlouženo do 31. 7. 2020 Rozhodnutím č. j. 15195/2020/3901-4 o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Použití látek pro výrobu textilních roušek, které byly následně darovány, spadá pod bod I Rozhodnutí o prominutí – tj. jedná se o darování zde vyjmenovaného zboží (textilní obličejové masky/roušky). Darování látek jiným subjektům, pro účely výroby textilních roušek spadá také pod bod I Rozhodnutí o prominutí – zde se jedná o bezúplatné dodání zboží (látek) pro výrobu vyjmenovaného zboží (textilních roušek). Na základě tohoto Rozhodnutí o prominutí nemusíte odvést DPH na výstupu u Vámi darovaných roušek/látek na výrobu roušek. V této souvislosti doporučujeme získat od supermarketu potvrzení o přijetí daru – roušek a od švadlenek zároveň také potvrzení/prohlášení, že přijatý dar (látky) bude použit pro výrobu vyjmenovaného zboží (textilních roušek). Další informace k vykázání daru pro účely DPH jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR.

9.
Jsme výrobci surovin, které lze použít pro výrobu chemických dezinfekčních prostředků zařazených do kódu nomenklatury celního sazebníku 3808 94. Tyto suroviny jsme bezplatně poskytli velkému výrobci těchto dezinfekčních prostředků, který je plátcem DPH. Jak to bude s odvodem DPH při darování.

Obecně z pohledu zákona o DPH jste povinni odvést DPH na výstupu z tohoto daru, pokud jste si při pořízení vstupů pro výrobu surovin uplatnili nárok na odpočet DPH na vstupu. Nicméně Vámi uváděné darování lze zařadit do článku II Rozhodnutí o prominutí – protože darování surovin bylo uskutečněno pro výrobu vyjmenovaného zboží v tomto článku. Předpokládáme, že i další podmínky, tj. že výrobce, kterému jste suroviny darovali, je oprávněn k výrobě dezinfekčních prostředků a Vámi darované suroviny budou/byly využity k výrobě zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí, jsou v daném případě splněny. Pak bude prominuta daň na výstupu z darovaných surovin. Doporučujeme získat od výrobce potvrzení/prohlášení o tom, že darované suroviny jsou použity pro výrobu vyjmenovaných dezinfekčních prostředků, k jejichž výrobě je oprávněn. Detailnější informace je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR.

10.
Prodáváme dezinfekční prostředky na ruce a to prostřednictvím e-shopu. Můžeme využít možnosti prominutí DPH při prodeji, když naše dezinfekční prostředky spadají do zboží vyjmenovaného v článku II Rozhodnutí o prominutí?

I když uváděné zboží spadá svým charakterem do článku II Rozhodnutí o prominutí, nebude při jeho prodeji prominuta DPH a to z důvodu, že prominutí se vztahuje výlučně na bezúplatné dodání zboží a nikoliv na prodej zboží. Prodej zboží, které je vyjmenované v Rozhodnutí o prominutí i nadále podléhá uplatnění a odvodu DPH na výstupu.


ke dni 31. 3. 2020

6.
Zůstává stále zachován přechod na 10% sazbu DPH pro restaurace od 1. 5. 2020, ačkoliv je rozhodnuto o pozastavení závěrečné fáze EET?

ANO. Původní zákon č. 256/2019 Sb., kterým se u vybraných služeb a zboží od 1. 5. 2020 mění sazby DPH, zůstává beze změn. Nový zákon ohledně pozastavení závěrečné fáze EET je speciální zákon, který pouze stanoví, že se některé povinnost v EET nebudou aplikovat. Oblast sazeb DPH je tedy pozastavením EET nedotčena.


ke dni 24. 3. 2020

5.
Co se stane, pokud jsem uhradil/a DPH až po její splatnosti anebo momentálně nemohu DPH uhradit vůbec z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 a jak dále postupovat?

Pokud uhradíte DPH po splatnosti, vznikne vám povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Pokud víte, že nebudete moci momentálně DPH uhradit, můžete svého místně příslušného správce daně požádat o povolení posečkání úhrady DPH, popřípadě rozložení její úhrady na splátky a to dle § 156 daňového řádu. Žádost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, jedná se o obecné podání. Bližší informace k podání žádosti o posečkání naleznete zde.

Po dobu posečkání pak nevzniká úrok z prodlení, ale pouze úrok z posečkané částky. Totéž platí i pro splátky. Správce daně pak může zcela nebo z části vzniklý úrok prominout. Požádat správce daně o prominutí úroku jste však oprávněni až po úhradě daně, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Informace k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 naleznete v Pokynu GFŘ č. D-44 a v Informaci GFŘ k promíjení úroků z prodlení a úroků z posečkané částky.


ke dni 19. 3. 2020

1.
Mohu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení (KH)?

Podle § 136 odst. 4 daňového řádu a § 101 odst. 2 zákona o DPH nelze lhůtu pro podání daňového přiznání k DPH (DAP DPH) prodloužit. Podle § 101e odst. 3 zákona o DPH nelze lhůty pro podání KH/následného KH (NKH) prodloužit. Další podrobnosti naleznete v odpovědích týkajících se problematiky sankcí.

2.
Pokud podám pozdě daňové přiznání k DPH, jaké sankce mi hrozí?

Pokud je DAP DPH podáno se zpožděním více jak 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě (tj. po 25. dni příslušného kalendářního měsíce pro podání) náleží plátci pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu ve výši: 0,05% stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo daňového odpočtu. Povinnost uhradit tuto pokutu nevzniká, pokud její výše činí méně než 200,- Kč, maximální výše takto udělované pokuty může činit až 300.000,- Kč. Pokuta je splatná do 30 dní ode dne oznámení platebního výměru.
K pozdnímu podání DAP DPH dále doplňujeme, že pokud daňovému subjektu vzniká prostřednictvím tohoto podání úhrada daňové povinnosti, je plátce v prodlení, neuhradil-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, tj. v případě DAP DPH k 25. dni příslušného kalendářního měsíce pro podání. Plátci tak vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.
V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (č. j. MF-7108/2020/3901-2) – generální pardon (FZ č. 4/2020) dochází k prominutí pokuty za pozdě podané DAP DPH, pokud byl plátci na základě individuální žádosti podané podle § 259b daňového řádu prominut úrok z prodlení nebo na základě individuální žádosti podané podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání či rozložení úhrady daně na splátky a to z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (koronaviru).
V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události (č. j. MF – 7633/2020/3901-2) – generální pardon (FZ č. 5/2020) dochází k prominutí pokuty za pozdě podané DAP DPH také u plátců, kterým byla individuálně alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH (10., 30., 50. tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (koronaviru). Pokuta za opožděné podání daňového přiznání je prominuta za to zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí této pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud k podání opožděného daňového přiznání došlo nejpozději v den, kdy bylo podáno toto opožděné kontrolní hlášení. Bližší informace k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení naleznete v Pokynu GFŘ č. D- 44.

aktualizováno 16. 6. 2020
3.
Pokud podám pozdě kontrolní hlášení/ následné kontrolní hlášení v období od 1. 3. do 31. 7. 2020, jaké sankce mi hrozí?

Pokud podáte pozdě, ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč.
Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na základě nichž Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsledku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 a v Pokynu č. GFŘ – D – 44 č. j. 18787/20/7700-10123 umístěném na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/koronavir. Podání této žádosti nepodléhá do 31. 12. 2020 správnímu poplatku.

4.
Pokud pozdě podám souhrnné hlášení, jaké sankce mi hrozí?

Za pozdní podání souhrnného hlášení se pokuta neuplatňuje. V případě, že by plátce nepodal souhrnné hlášení ani na výzvu správce daně, mohla by mu být uložena pořádková pokuta podle § 247 odst. 2 daňového řádu.