Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z nemovitých věcí


ke dni 28. 4. 2020 | aktualizováno 15. 6. 2020

6.
Využije-li daňový subjekt možnosti předvídané generálním pardonem z Finančního zpravodaje č. 4/2020 a uhradí-li daň z příjmů až v termínu do 18. 8. 2020 (přičemž již má např. podáno daňové přiznání v březnu), odrazí se tato skutečnost nějak na potvrzení o bezdlužnosti? Vykazování nedoplatku za této situace by mohlo daňový subjekt negativně ovlivnit v jiných řízeních u jiných orgánů veřejné moci (např. nemožnost čerpání různých veřejných podpor, nemožnost přihlášky do veřejných soutěží apod.).

Přihlížení k plnění daňových povinností v jiných řízeních vedených u jiných orgánů veřejné moci (čerpání veřejných prostředků, účast ve veřejných soutěžích apod.) je plně v kompetenci dotčených orgánů veřejné moci popř. jiných soukromých osob (např. bankovní instituce). Generální finanční ředitelství nemá na takové orgány žádný vliv, je tedy na nich, jak vyhodnotí skutečnosti uvedené v potvrzeních Finanční správy.

Co se týče potvrzení o bezdlužnosti – výše nastíněný případ, kdy bude přiznání v souladu s generálním pardonem podáno do 18. 8. 2020 a daň ve stejném termínu uhrazena, by v praxi znamenal, že při neexistenci jiných nedoplatků, obdrží daňový subjekt na základě žádosti podané po datu úhrady daně skutečně potvrzení o tzv. bezdlužnosti. V případě, že podá daňový subjekt žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti a správce daně u něj bude evidovat nedoplatek např. právě z titulu podaného daňového přiznání bez úhrady tvrzené daně (žádost je podána např. v květnu a daňový subjekt plánuje uhradit daň až v polovině srpna), pak toto potvrzení nelze vydat.

Potvrzení o bezdlužnosti je vydáváno k určitému datu a je tzv. „odrazem evidence daní“. Generálním pardonem byly prominuty při splnění určitých podmínek pouze úroky z prodlení či z posečkání za dobu prodlení s úhradou nedoplatku, tedy tímto rozhodnutím nedošlo k posunu splatnosti daně. Řešením pro daňový subjekt je, aby k případnému potvrzení o existenci předmětných nedoplatků v období do 18. 8. 2020 odkázal současně na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daných úroků (popř. je přiložil), a je pak na posouzení té které instituce, jak uvedenou informaci vyhodnotí.

7.
Daňový subjekt požádal o posečkání v květnu na dani z nemovitých věcí. Posečkání daně mu bylo povoleno od 31. 5. 2020 do 31. 12. 2020. Bude povinen za dobu posečkání hradit úrok.

Daňovým subjektům (viz Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, Finanční zpravodaj č. 9/2020 zveřejněno dne 10. 6. 2020), jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, byl prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

V ostatních případech je třeba postupovat standardní cestou, tj. podání žádosti o posečkání, a pokud bude žádosti vyhověno a povoleno posečkání, je možné po uhrazení celkové částky požádat o prominutí příslušenství daně (úroků z posečkání). Správce daně bude pak postupovat v souladu s Pokynem č. GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně a rovněž s Pokynem č. GFŘ-D-44. Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud se jedná o posečkání na základě individuální žádosti (kromě případů, na něž dopadá některé z Rozhodnutí ministryně financí), bude po skončení posečkání vydán platební výměr na úrok z posečkání (pokud úrok z posečkané částky daně vznikne za jiné období než od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020). Následně pak může daňový subjekt požádat o jeho prominutí, pokud splňuje podmínky pro prominutí dané uvedenými metodickými pokyny. Do 31. 12. 2020 jsou prominuty správní poplatky, jimiž je zpoplatněno podání žádosti o prominutí příslušenství daně.


ke dni 20. 4. 2020

4.
Dnes jsem obdržela složenku na úhradu daně z nemovitých věcí ve výši 1 500 Kč. Co mám dělat, když je mi 80 let a bojím se vzhledem k současné situaci vycházet ven a jít platit daň z nemovitých věcí. Mohu ji uhradit později?

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru je možné daň uhradit později. U daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, obvykle postačí v případě, že se poplatník dostal do tíživé situace (nebo má jiné osobní důvody), při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020, u menších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.

Naopak je vhodné, dodržovat pravidla nastavená v současné době a zbytečně nevycházet z domu, případně ponechat úhradu daně až na konec května nebo ještě později podle vývoje situace. Finanční správa preferuje úhradu bankovním převodem. Při platbě na pokladně finančního úřadu, případně na poště, by mohlo docházet k nežádoucímu setrvávání ve frontě. Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence. 

aktualizováno 15. 6. 2020

5.
Co mám dělat, když nemohu provozovat svou činnost a úhrada daně z nemovitých věcí splatné dne 1. 6. 2020 mi odčerpá velkou část prostředků, které potřebuji použít na výplaty svých zaměstnanců?

U daně nebo splátky daně vyšší než 5000 Kč doporučujeme v případě, že se poplatník neočekávaně dostal do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně podle § 156 daňového řádu. U žádostí podaných do 31. prosince 2020 byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky a současně využít pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s pokynem č. GFŘ-D-21. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji č.4/2020 a 9/2020.


ke dni 31. 3. 2020

3.
Lze daňové přiznání, vyplněné v listinné podobě, naskenovat a zaslat finančnímu úřadu e-mailem?

Vyplněné a vlastnoručním podpisem podepsané daňové přiznání nelze naskenovat a zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím e-mailu. Daňové přiznání nelze u orgánů Finanční správy ČR účinně podat e-mailem. E-mailová schránka finančního úřadu není určena pro podání činěná podle § 70 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tímto kanálem tedy nelze účinně podat daňové tvrzení, bez ohledu na elektronický podpis.

Daňové přiznání však lze podat elektronicky, a to následujícím způsobem:

Pro elektronickou komunikaci s orgány Finanční správy ČR doporučujeme využít aplikaci EPO (www.daneelektronicky.cz). Prostřednictvím této aplikace je možné zaslat správci daně mj. podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou přihlašovacímu údaji do Vaší datové schránky. Aplikace EPO zároveň umožňuje uložit si potvrzení o přijetí podání, které je jejím prostřednictvím učiněno. Pokud nemáte zpřístupněnu datovou schránku a podáte prostřednictvím aplikace EPO bez autorizace (uznávaným elektronickým podpisem, či identitou přihlašovacímu údaji do Vaší datové schránky), pak je nutné do 5 dnů toto podání potvrdit listinnou formou s vlastnoručním podpisem, dodaným finančnímu úřadu.

Pokud se v současné situace obáváte osobní návštěvy úřadu i pošty, nebo je nemůžete vykonat např. proto, že jste v karanténě, můžete:

  1. zaslat potvrzení prostřednictvím běžné poštovní zásilky (není třeba zasílat zásilku doporučeně), vhozené do poštovní schránky, tj. bez nutnosti navštívit pobočku pošty, nebo
  2. pověřit jinou osobu, aby Vámi podepsané potvrzení do poštovní schránky umístila nebo je odeslala na poštu či je odnesla na podatelnu příslušného finančního úřadu (sledujte aktuální úřední hodiny finančních úřadů), příp. vhodila do fyzické poštovní schránky finančního úřadu či připraveného sběrného boxu.

V případě, že můžete někoho k podání zmocnit (=udělit plnou moc), správce daně akceptuje plnou moc, pokud je opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele, i v prosté kopii. Postačí tedy například to, abyste sepsal plnou moc, podepsal jí, nafotil (čitelně) např. na mobilní telefon či naskenoval a zaslal ji příbuznému, známému apod., který za Vás daňové přiznání podá, nebo ho potvrdí. Sám se tak stane podatelem (v postavení zmocněnce), tedy má-li plnou moc, sám daňové přiznání podepisuje. Správce daně nezkoumá, kdo podání na EPO „fyzicky“ vyplnil, a tedy si i v tomto případě můžete fakticky vyplnit daňové přiznání sám, v podpisové doložce uvést jako podatele Vašeho zmocněnce a zmocněnci spolu s fotografií/scanem plné moci zaslat i e-tiskopis, který si uložíte z aplikace EPO, přičemž zmocněnec pak obojí vytiskne, e-tiskopis podepíše a obojí dodá na FÚ.

Pokud se jedná o podání daňového přiznání k dani z příjmů, můžete využít generálního pardonu zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4, a tedy podat daňové přiznání a daň zaplatit do 1. 7. 2020 (obojí, tj. jak podání daňového přiznání, tak i zaplacení daně musíte stihnout nejpozději do 1. 7. 2020), a pak nebude Váš postup jakkoliv sankcionován. Využijete-li pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, nemusíte finanční úřad o nic žádat, nic dokládat ani prokazovat, neboť k prominutí sankcí dochází generálním pardonem automaticky.

V případě pozdního potvrzení podání (typicky tzv. "e-tiskopis"), po 5denní lhůtě, bude třeba podat celé daňové přiznání znovu.


ke dni 27. 3. 2020 | aktualizováno 15. 6. 2020

1.
Do kdy je v letošním roce splatná daň z nemovitých věcí. Byla v souvislosti s touto daní přijata nějaká mimořádná opatření?

Daň z nemovitých věcí je v letošním roce splatná do 1. 6. 2020 (protože poslední den lhůty 31. 5. 2020 připadá na neděli), a to v celé výši případně ve splátkách u poplatníků, kteří mají daň vyšší než 5 000 Kč, přičemž první splátka je splatná ve lhůtě 31. 5. 2020. Finanční správa informuje, že byla poplatníkům doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, případně do datové schránky. Zároveň byly učiněny kroky k tomu, aby byly doručeny nejpozději do 25. 5. 2020 složenky s informacemi pro placení daně z nemovitých věcí.

Pokud v uvedené lhůtě nebude moci poplatník daň uhradit z důvodů souvisejících s opatřeními ke COVID-19:

  • doporučujeme, zejména u větší částek, podat žádost o posečkání úhrady daně případně o zaplacení daně ve splátkách požádat o posečkání úhrady podle § 156 daňového řádu,
  • u menších částek uhradit daň později.

Nemůže-li poplatník řádně a včas splnit své daňové povinnosti, tj. podat daňové přiznání a zaplatit daň případně první splátku daně, pak může svého správce daně požádat individuálně podanou žádostí o prominutí úroků z prodlení podle § 259b daňového řádu (tj. typicky za rozložení úhrady daně na splátky), pokud již byla daň (později) uhrazena. Pokyn č. GFŘ-D-44 v návaznosti na pokyn č. GFŘ-D-21. Dle generálního pardonu V je poplatníkovi automaticky prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky pokud vznikl od 12. března 2020 do 31. prosince 2020, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, které bylo povoleno na základě individuální žádosti z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.Individuální prominutí pokuty se nepřipouští.

Poplatníkům, kteří jsou přihlášení ke službě placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, by měla být daň z nemovitých věcí uhrazena tímto způsobem.

 

2.
V loňském roce jsem koupila nemovité věci, návrh na vklad do katastru nemovitostí byl katastrálnímu úřadu doručen 16. 12. 2019, vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí jsem obdržela v únoru 2020. Jak mám v současné době postupovat?

V uvedeném případě se daňové přiznání podává nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, tj. v uvedeném případě do 31. 5. 2020 resp. do 1. 6. 2020. Poplatníci, kteří mají prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání (tzn. případy uvedené v § 13a odst. 11 a 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, např. poplatníci, u kterých nebyl proveden vklad do katastru nemovitých věcí do 31. 12. 2019), mohou z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2:

  • Ve lhůtě pro podání daňového přiznání požádat o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání podle 36 odst. 4 daňového řádu – žádost je třeba podat před uplynutím lhůty a odůvodnit – podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč. Poplatek lze uhradit i na účet – předčíslí účtu 3711 + číslo příslušného správce daně (matrika) /0710.

Nemůže-li poplatník řádně a včas splnit své daňové povinnosti, tj. podat daňové přiznání a zaplatit daň případně první splátku daně, pak může svého správce daně požádat individuálně podanou žádostí o prominutí úroků z prodlení, pokud již byla daň (později) uhrazena. Dále je dle generálního pardonu V poplatníkovi automaticky prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, pokud vznikl od 12. března 2020 do 31. prosince 2020, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, které bylo povoleno na základě individuální žádosti z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Pokuta se rovněž promíjí daňovým subjektům, jimž byl na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 (generální pardon I). Pokyn č. GFŘ-D-44 v návaznosti na pokyn č. GFŘ-D-21. Individuální prominutí pokuty se nepřipouští.