Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň silniční


ke dni 28. 4. 2020 | aktualizováno 16. 6. 2020

6.
Využije-li daňový subjekt možnosti předvídané generálním pardonem z Finančního zpravodaje č. 4/2020, resp. č. 9/2020 a uhradí-li daň z příjmů až v termínu do 18. 8. 2020 (přičemž již má např. podáno daňové přiznání v březnu), odrazí se tato skutečnost nějak na potvrzení o bezdlužnosti? Vykazování nedoplatku za této situace by mohlo daňový subjekt negativně ovlivnit v jiných řízeních u jiných orgánů veřejné moci (např. nemožnost čerpání různých veřejných podpor, nemožnost přihlášky do veřejných soutěží apod.).

Přihlížení k plnění daňových povinností v jiných řízeních vedených u jiných orgánů veřejné moci (čerpání veřejných prostředků, účast ve veřejných soutěžích apod.) je plně v kompetenci dotčených orgánů veřejné moci popř. jiných soukromých osob (např. bankovní instituce). Generální finanční ředitelství nemá na takové orgány žádný vliv, je tedy na nich, jak vyhodnotí skutečnosti uvedené v potvrzeních Finanční správy.

Co se týče potvrzení o bezdlužnosti – výše nastíněný případ, kdy bude přiznání v souladu s generálním pardonem podáno do 18. 8. 2020 a daň ve stejném termínu uhrazena, by v praxi znamenal, že při neexistenci jiných nedoplatků, obdrží daňový subjekt na základě žádosti podané po datu úhrady daně skutečně potvrzení o tzv. bezdlužnosti. V případě, že podá daňový subjekt žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti a správce daně u něj bude evidovat nedoplatek např. právě z titulu podaného daňového přiznání bez úhrady tvrzené daně (žádost je podána např. v květnu a daňový subjekt plánuje uhradit daň až v polovině srpna), pak toto potvrzení nelze vydat.

Potvrzení o bezdlužnosti je vydáváno k určitému datu a je tzv. „odrazem evidence daní“. Generálním pardonem byly prominuty při splnění určitých podmínek pouze úroky z prodlení či z posečkání za dobu prodlení s úhradou nedoplatku, tedy tímto rozhodnutím nedošlo k posunu splatnosti daně. Řešením pro daňový subjekt je, aby k případnému potvrzení o existenci předmětných nedoplatků v období do 18. 8. 2020 odkázal současně na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daných úroků (popř. je přiložil), a je pak na posouzení té které instituce, jak uvedenou informaci vyhodnotí.

7.
Daňový subjekt požádal dne 12. 6. 2020 o posečkání na platbu zálohy na daň silniční splatnou 15. 7. 2020, a to do 31. 12. 2020. Žádosti bylo vyhověno a posečkání bylo povoleno do 31. 12. 2020. Bude povinen za dobu posečkání hradit úrok?

Daňovým subjektům (viz Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, Finanční zpravodaj č. 9/2020, zveřejněno dne 10. 6. 2020), jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, byl prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

V ostatních případech je třeba postupovat standardní cestou, tj. podání žádosti o posečkání, a pokud bude žádosti vyhověno a povoleno posečkání, je možné po uhrazení celkové částky požádat o prominutí příslušenství daně (úroků z posečkání). Správce daně bude pak postupovat v souladu s Pokynem č. GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně a rovněž s Pokynem č. GFŘ-D-44. Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud se jedná o posečkání na základě individuální žádosti (kromě případů, na něž dopadá některé z Rozhodnutí ministryně financí), bude po skončení posečkání vydán platební výměr na úrok z posečkání (pokud úrok z posečkané částky daně vznikne za jiné období než od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020). Následně pak může daňový subjekt požádat o jeho prominutí, pokud splňuje podmínky pro prominutí dané uvedenými metodickými pokyny. Do 31. 12. 2020 jsou prominuty správní poplatky, jimiž je zpoplatněno podání žádosti o prominutí příslušenství daně.


ke dni 6. 4. 2020

5.
Chci podat prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická podání pro finanční správu), avšak nemám ani uznávaný elektronický podpis ani datovou schránku a v současné situaci jsem v karanténě/se obávám nákazy, a proto nemohu donést fyzické potvrzení na finanční úřad ani na poštu. Jak mohu postupovat?

Obecně platí, že ten kdo učinil podání elektronicky prostřednictvím EPO a nedisponuje ani uznávaným elektronickým podpisem, ani datovou schránkou (tedy nemůže EPO podání autorizovat prostřednictvím ID datové schránky), musí podání potvrdit s vlastnoručním podpisem listinnou formou - EPO nabízí tzv. „e-tiskopis“, který podatel pouze vytiskne, podepíše vlastnoručním podpisem a dodá na FÚ. Pokud se v současné situace obáváte osobní návštěvy úřadu i pošty, nebo je nemůžete vykonat např. proto, že jste v karanténě, můžete: 1) zaslat potvrzení prostřednictvím běžné poštovní zásilky (není třeba zasílat zásilku doporučeně), vhozené do poštovní schránky, tj. bez nutnosti navštívit pobočku pošty, nebo 2) pověřit jinou osobu, aby Vámi podepsané potvrzení do poštovní schránky umístila nebo je odeslala na poštu či je odnesla na podatelnu příslušného finančního úřadu (sledujte aktuální úřední hodiny finančních úřadů), příp. vhodila do (fyzické) poštovní schránky finančního úřadu či připraveného sběrného boxu.

V případě, že můžete někoho k podání zmocnit, správce daně akceptuje plnou moc, pokud je opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele, i v prosté kopii. Postačí tedy například to, abyste sepsal plnou moc, podepsal jí, nafotil (čitelně) např. na mobilní telefon či naskenoval a zaslal ji příbuznému, známému apod., který za Vás daňové přiznání podá, nebo ho potvrdí. Sám se tak stane podatelem (v postavení zmocněnce), tedy má-li plnou moc, sám daňové přiznání podepisuje. Správce daně nezkoumá, kdo podání na EPO „fyzicky“ vyplnil, a tedy si i v tomto případě můžete fakticky vyplnit daňové přiznání sám, v podpisové doložce uvést jako podatele Vašeho zmocněnce a zmocněnci spolu s fotografií/skenem plné moci zaslat i e-tiskopis, který si uložíte z aplikace EPO, přičemž zmocněnec pak obojí vytiskne, e-tiskopis podepíše a obojí dodá na FÚ.

Jde-li o podání daňového přiznání k dani z příjmů, je možné využít Generálního pardonu č. 1 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4, a tedy podat daňové přiznání do 1. 7. 2020; pokud bude s podáním současně zaplacena daň (nebo může být zaplacena kdykoli později, ale max. do 1. 7. 2020), nebude tento postup nijak sankcionován. Využijete-li pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusíte finančnímu úřadu nic dokládat ani prokazovat a k prominutí sankcí, které dle zákona vznikají, dochází Generálním pardonem č. 1 automaticky.

V případě pozdního potvrzení podání (typicky tzv. "e-tiskopis"), po 5denní lhůtě, bude třeba podat celé daňové přiznání znovu.


ke dni 1. 4. 2020

4.
Jsem podnikatel, který používá vozidla k podnikání. I když jsem v souvislosti s Covid-19 byl nucen utlumit podnikatelskou činnost, přesto vozidla používám k podnikání a vzniká mi povinnost platit zálohy za rok 2020. Zálohy bych chtěl uhradit, ale nejsem si jist, zda to stihnu včas. Hrozí mi za opožděnou platbu nějaké sankce?

Dne 31. 3. 2020 bylo vydáno Ministerstvem financí České republiky pod č. j. MF-8592/2020/39-2 Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Daňovým subjektům platícím zálohu na daň silniční se, v souladu s výše uvedeným rozhodnutím, promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle § 10 zákona o dani silniční, do 15. 4. 2020 a 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.


ke dni 31. 3. 2020

3.
Lze daňové přiznání, vyplněné v listinné podobě, naskenovat a zaslat finančnímu úřadu e-mailem?

Vyplněné a vlastnoručním podpisem podepsané daňové přiznání nelze naskenovat a zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím e-mailu. Daňové přiznání nelze u orgánů Finanční správy ČR účinně podat e-mailem. E-mailová schránka finančního úřadu není určena pro podání činěná podle § 70 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tímto kanálem tedy nelze účinně podat daňové tvrzení, bez ohledu na elektronický podpis.

Daňové přiznání však lze podat elektronicky, a to následujícím způsobem:

Pro elektronickou komunikaci s orgány Finanční správy ČR doporučujeme využít aplikaci EPO (www.daneelektronicky.cz). Prostřednictvím této aplikace je možné zaslat správci daně mj. podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou přihlašovacímu údaji do Vaší datové schránky. Aplikace EPO zároveň umožňuje uložit si potvrzení o přijetí podání, které je jejím prostřednictvím učiněno. Pokud nemáte zpřístupněnu datovou schránku a podáte prostřednictvím aplikace EPO bez autorizace (uznávaným elektronickým podpisem, či identitou přihlašovacímu údaji do Vaší datové schránky), pak je nutné do 5 dnů toto podání potvrdit listinnou formou s vlastnoručním podpisem, dodaným finančnímu úřadu.

Pokud se v současné situace obáváte osobní návštěvy úřadu i pošty, nebo je nemůžete vykonat např. proto, že jste v karanténě, můžete:

 1. zaslat potvrzení prostřednictvím běžné poštovní zásilky (není třeba zasílat zásilku doporučeně), vhozené do poštovní schránky, tj. bez nutnosti navštívit pobočku pošty, nebo
 2. pověřit jinou osobu, aby Vámi podepsané potvrzení do poštovní schránky umístila nebo je odeslala na poštu či je odnesla na podatelnu příslušného finančního úřadu (sledujte aktuální úřední hodiny finančních úřadů), příp. vhodila do (fyzické) poštovní schránky finančního úřadu či připraveného sběrného boxu.

V případě, že můžete někoho k podání zmocnit (=udělit plnou moc), správce daně akceptuje plnou moc, pokud je opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele, i v prosté kopii. Postačí tedy například to, abyste sepsal plnou moc, podepsal jí, nafotil (čitelně) např. na mobilní telefon či naskenoval a zaslal ji příbuznému, známému apod., který za Vás daňové přiznání podá, nebo ho potvrdí. Sám se tak stane podatelem (v postavení zmocněnce), tedy má-li plnou moc, sám daňové přiznání podepisuje. Správce daně nezkoumá, kdo podání na EPO „fyzicky“ vyplnil, a tedy si i v tomto případě můžete fakticky vyplnit daňové přiznání sám, v podpisové doložce uvést jako podatele Vašeho zmocněnce a zmocněnci spolu s fotografií/scanem plné moci zaslat i e-tiskopis, který si uložíte z aplikace EPO, přičemž zmocněnec pak obojí vytiskne, e-tiskopis podepíše a obojí dodá na FÚ.

Pokud se jedná o podání daňového přiznání k dani z příjmů, můžete využít generálního pardonu zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4, a tedy podat daňové přiznání a daň zaplatit do 1. 7. 2020 (obojí, tj. jak podání daňového přiznání, tak i zaplacení daně musíte stihnout nejpozději do 1. 7. 2020), a pak nebude Váš postup jakkoliv sankcionován. Využijete-li pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, nemusíte finanční úřad o nic žádat, nic dokládat ani prokazovat, neboť k prominutí sankcí dochází generálním pardonem automaticky.

V případě pozdního potvrzení podání (typicky tzv. "e-tiskopis"), po 5denní lhůtě, bude třeba podat celé daňové přiznání znovu.


ke dni 26. 3. 2020

2.
Jsem podnikatelka – fyzická osoba. Ke svému podnikání používám dvě vozidla. Jedná se o osobní automobil a nákladní automobil o hmotnosti 10 tun. Obě vozidla mám zařazené v obchodním majetku a účtuji o nich. Vzhledem k pandemii způsobené COVID-19 jsou moje podnikatelské aktivity částečně utlumené a tím i omezené používání obou vozidel. S tím souvisí nižší zdroj příjmů a tím i omezená solventnost. Vzniká mi za této situace povinnost platit zálohy na daň silniční?

Záloha na daň silniční je upravena primárně v § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční platí poplatník zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a to vždy ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Odpověď pro uvedená vozidla se liší. Za podmínky, že se jedná o vozidla registrovaná v České republice, která jsou používána podnikatelským subjektem, je možné postupovat následujícím způsobem:

 1. Nákladní automobil s největší povolenou hmotností 10 tun
  Zde je nutno zaplatit zálohy vždy za každý měsíc (pokud není vozidlo od daně osvobozeno). Výjimkou je měsíc (tj. celý měsíc), ve kterém je vozidlo „uloženo v depozitu“, tj. je vyřazeno z provozu za podmínek uvedených v § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. V tomto měsíci není vozidlo předmětem daně silniční a zálohy se za tento měsíc neplatí.
  Takovýmto způsobem se obecně postupuje u všech nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v České republice a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v České republice.
 2. Osobní automobil
  Zde je nutno zaplatit zálohu za každý měsíc, kdy vzniká k danému vozidlu daňová povinnost. Pokud tedy z důvodu omezení podnikatelské činnosti nebude vozidlo k této činnosti v kalendářním měsíci ani jednou použito a nebude předmětem daně, nevzniká za tento měsíc povinnost zaplatit zálohu.
  Záloha se samozřejmě neplatí ani tehdy, pokud bude vozidlo „uloženo do depozita“, jak je uvedeno výše pod bodem a).
  Takovýmto způsobem se postupuje u vozidel, která nejsou uvedena výše pod bodem a).

K bodům a) a b) – stanovení záloh jinak
Pokud nechce nebo nemůže poplatník řešit svou situaci uvedeným způsobem, tak může v odůvodněných případech (např. právě z důvodu snížené solventnosti) požádat příslušného správce daně o stanovení záloh jinak (§ 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) – blíže dotaz č. 1.


ke dni 16. 3. 2020

1.
Co mám dělat, když nemohu provozovat svou činnost a úhrada zálohy na daň silniční splatné dne 15. 4. 2020 mi odčerpá velkou část prostředků, které potřebuji použít na výplaty svých zaměstnanců?

Poplatníci, kteří mají povinnost hradit daň silniční ve splátkách ve lhůtě 15. 4. 2020 a v uvedené lhůtě nemohou zálohu zaplatit, neboť mají problémy (nemají příjem kvůli uzavření provozoven, jsou nemocní, nemohou jednat, nacházejí se v sociálně tíživé situaci) v souvislosti s opatřeními ke COVID–19, mohou požádat podle § 174 odst. 5 daňového řádu o stanovení zálohy jinak případně o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. V případě vyhovění žádosti nevzniká žádný úrok z prodlení. Uvedená žádost nepodléhá správnímu poplatku. V obecných případech lze postupovat dle odpovědi na otázku č. 4.