Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke generálnímu pardonu

Informace FS k rozhodnutí ministryně financí ČR o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (výskyt tornáda) dne 29. 6. 2021

V souvislosti s mimořádnou událostí – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku dne 24. 6. 2021 vydala ministryně financí Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněné dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji 26/2021.

Rozhodnutí se týká daňových subjektů, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí. Dále se Rozhodnutí vztahuje i na daňové subjekty, které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně.

Výše uvedeným daňovým subjektům (dále jen „dotčené daňové subjekty“) se promíjí následující:

Daň z přidané hodnoty

Dotčeným daňovým subjektům - plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám - je prominuto příslušenství daně za pozdní podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021 a za pozdní úhradu daně z přidané hodnoty za uvedená zdaňovací období za podmínky, že ke splnění povinností dojde nejpozději dne 25. 8. 2021. Prominutí příslušenství daně se vztahuje také na dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, s termínem podání do 31. 7. 2021 za podmínky, že ke splnění povinností dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

Příslušenstvím daně se rozumí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu, úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu.

Dotčeným daňovým subjektům je dále na základě Rozhodnutí prominuta pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 zákona o DPH, pokud běh lhůty ke splnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením alespoň částečně spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021 a ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

Pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), které měl plátce povinnost podat za období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, je dále prominuta i plátcům DPH z jiných částí České republiky, pro které ke dni 24. 6. 2021 kontrolní hlášení zpracovává osoba se sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, kdy těmto osobám s právním vztahem k plátcům DPH bylo v důsledku mimořádné události znemožněno plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Tuto skutečnost bude nezbytné oznámit příslušnému finanční úřadu. K podání kontrolního hlášení musí dojít nejpozději dne 25. 8. 2021.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Rozhodnutím je prominuto příslušenství daně související s pozdním podáním daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a s pozdní úhradou této daně a to dotčeným daňovým subjektům, kteří mají povinnost podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, tj. do 1. 7. 2021 za podmínky, že ke splnění uvedených povinností dojde nejpozději dne 31. 8. 2021.

Příslušenstvím daně se rozumí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu, úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu.

Na základě výše uvedeného může být tedy daňové přiznání k dani z příjmů podáno a daň uhrazena bez sankce nejpozději do 31. 8. 2021.

Dále je Rozhodnutím prominuta dotčeným daňovým subjektům daň z příjmů v případě, kdy daňová povinnost vznikla z důvodu příjmů v podobě dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Tato dotace a úvěr musejí být poskytnuty v souvislosti s výskytem tornáda dne 24. 6. 2021 na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. Pro účely daňové povinnosti se tak v těchto případech k příjmům z těchto titulů nepřihlíží. Prominuta je část daně z příjmů, která odpovídá dani, která by mohla vzniknout při zahrnutí této dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic do zdanitelných příjmů. Daňové přiznání bude zpracováno ve formě odpovídající situaci, kdy by tyto příjmy byly osvobozeny, resp. pokud poplatník nemusí podávat daňové přiznání z jiných důvodů, nebude daňové přiznání podávat vůbec.

Neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38v zákona o daních z příjmů

Rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů za podmínky, že toto oznámení bude podáno nejpozději do 31. 8. 2021 u poplatníků, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 136 odst. 2 písm. b).

Daň silniční

Dotčeným daňovým subjektům je prominuta záloha na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, která je splatná do 15. 7. 2021. Upozorňujeme, že prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Postup u ostatních daňových subjektů dotčených mimořádnou událostí

Subjekty, které nesplní podmínky pro prominutí příslušenství daně a zálohy na daň stanovené v Rozhodnutí, mohou využít standardní postupy stanovené daňových řádem, jako je např.:

  • Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 36 daňového řádu (pokud lhůta dosud neuplynula)
  • Žádost o stanovení záloh jinak podle § 174 daňového řádu
  • Žádost o posečkání daně – odložení úhrady daně
  • Žádost o prominutí příslušenství daně na základě pokynu GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně
  • Žádost o prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením na základě pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Obecná informace k dotčeným daňovým subjektům

Sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín se ve smyslu § 13 daňového řádu rozumí:

  • u fyzické osoby se místem pobytu rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje,
  • u právnické osoby se sídlem rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje,
  • sídlem nebo místem pobytu pro účely Rozhodnutí se dále rozumí adresa skutečného sídla uvedená v registru plátců DPH, liší-li se od údajů uvedených výše.

Výkonem převážné části činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín se rozumí výkon, který byl skutečně vykonáván na území těchto správních obvodů k okamžiku mimořádné události – výskytu tornáda. Skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonávají na území těchto správních obvodů, oznámí tyto subjekty svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy (jako webová aplikace, alternativně lze využít vzor Oznámení pro tisk v PDF formátu) a lze jej podat stejným způsobem jako standardní daňové přiznání (tj. v listinné podobě nebo elektronicky).

Doporučujeme, aby příslušné oznámení bylo podáno správci daně v co nejkratší době ode dne povinnosti podání příslušného daňového přiznání nebo dne splatnosti daňové povinnosti nebo prominuté zálohy na dani silniční.

Správní poplatky za podání žádosti

Shora uvedené žádosti, pokud podléhají správnímu poplatku, podané v daňovém řízení v důsledku živelní pohromy na území České republiky, za kterou lze považovat i rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesouvání půdy apod., jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

Přejít do aplikace Oznámení

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události