Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů právnických osob

30. 6. 2021

1.
Jsme akciová společnost se sídlem na Břeclavsku, která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 (zdaňovací období je kalendářním rokem) s ohledem na povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ve lhůtě do 1. 7. 2021. Nestihneme-li podat toto daňové přiznání a uhradit daň v zákonem stanovené lhůtě, hrozí nám nějaká sankce?

Při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 1. DŘ, tj. v termínu do 1. 7. 2021, se promíjí dle čl. I. rozhodnutí o prominutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 pokuta za opožděné podání daňového přiznání (§ 250 DŘ) za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde do 31. 8. 2021. Současně musí být naplněna podmínka, že daňový subjekt má v živelnou pohromnou (tornádem) dotčené oblasti sídlo, což je v případě sídla na Břeclavsku splněno. Dle článku II. stejného rozhodnutí je pak prominut i úrok z prodlení podle § 252 DŘ za podmínky, že k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 31. 8. 2021.

2.
Jsme akciová společnost se sídlem v Praze, která má svou hlavní provozovnu na Hodonínsku. Naše společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2020 ve lhůtě do 1. 7. 2021. Nestihneme-li podat toto daňové přiznání a uhradit daň v zákonem stanovené lhůtě, hrozí nám nějaká sankce?

Při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 1. DŘ, tj. v termínu do 1. 7. 2021, se promíjí dle čl. I. rozhodnutí o prominutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 pokuta za opožděné podání daňového přiznání (§ 250 DŘ) za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde do 31. 8. 2021. Současně však musí být naplněna podmínka, že daňový subjekt má v živelnou pohromnou (tornádem) dotčené oblasti sídlo nebo zde vykonává převážnou část své činnosti a tuto skutečnost oznámí správci daně. Pokud v dotazovaném případě je v provozovně na Hodonínsku realizován výkon převážné části činnosti společnosti a tuto skutečnost společnost oznámí správci daně, dojde při dodržení nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání k prominutí pokuty. Dle článku II. stejného rozhodnutí je pak prominut i úrok z prodlení podle § 252 DŘ, pokud k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 31. 8. 2021.

3.
Jsme společnost s.r.o., která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za kalendářní rok 2020, a to ve lhůtě prodloužené na žádost z původní lhůty 1. 4. 2021 na 5. 7. 2021. S ohledem na sídlo společnosti nacházející se v oblasti zasažené tornádem nestihneme zřejmě podat toto daňové přiznání včas, hrozí nám nějaká sankce?

Prominutí příslušenství daně dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 se vztahuje pouze na daňová přiznání k dani z příjmů podávaná za zdaňovací období roku 2020 podle § 136 odst. 2 písm. b) DŘ a sídlo daňového subjektu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín je jen jednou z podmínek aplikace předmětného rozhodnutí o prominutí. Na dotazovaný případ vydané rozhodnutí o prominutí nedopadá. Pakliže daňovému subjektu vznikne z titulu opožděného podání sankce, lze podle § 259aa DŘ požádat o individuální prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

4.
Jsme společnost se sídlem na Břeclavsku, která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 (zdaňovací období je kalendářním rokem) a udělila plnou moc daňovému poradci k podání daňového přiznání, které má být podáno ve lhůtě do 1. 7. 2021. Nestihne-li poradce podat toto daňové přiznání ve stanovené lhůtě, hrozí nám nějaká sankce?

Při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2. DŘ, tj. v termínu do 1. 7. 2021, se promíjí dle čl. I. rozhodnutí o prominutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 pokuta za opožděné podání daňového přiznání (§ 250 DŘ) za podmínky, že k podání daňového přiznání poradcem dojde do 31. 8. 2021. Současně musí být naplněna podmínka, že daňový subjekt má v živelnou pohromnou (tornádem) dotčené oblasti sídlo, což je v případě sídla na Břeclavsku splněno. Dle článku II. stejného rozhodnutí je pak prominut i úrok z prodlení podle § 252 DŘ za podmínky, že k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 31. 8. 2021.

5.
Jsme společnost se sídlem v Brně, která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 (zdaňovací období je kalendářním rokem) a udělila plnou moc daňovému poradci k podání daňového přiznání, které má být podáno ve lhůtě do 1. 7. 2021. Nestihne-li daňový poradce z důvodu, že sídlí na Břeclavsku, tj. v tornádem postižené oblasti, podat toto daňové přiznání ve stanovené lhůtě, dopadá na případnou sankci prominutí dle vydaného rozhodnutí o prominutí MF?

Rozhodnutí o prominutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 na uvedenou situaci bohužel nedopadá. Prominutí příslušenství daně se vztahuje pouze na daňové subjekty, které mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, což dotazovaná společnost nesplňuje, a lhůta pro podání podle § 136 odst. 2 písm. b) DŘ je jen jednou z podmínek pro aplikaci uvedeného rozhodnutí. Skutečnost, že v zasažené oblasti má sídlo daňový poradce, který daňové přiznání zpracovává, není pro aplikaci čl. I. rozhodná a nelze analogicky aplikovat čl. VI., který cílí výhradně na plátce DPH a zpracování kontrolního hlášení. V dotazovaném případě lze využít institutu prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě žádosti podle § 36 DŘ. Žádost musí být podána před uplynutím lhůty, tj. do 1. 7. 2021.

6.
Jsme akciová společnost se sídlem na Hodonínsku, která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021, přičemž s ohledem na povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem máme lhůtu pro podání daňového přiznání k 1. 8. 2021. Dotýká se nás prominutí MF dle FZ 26/2021, tedy že nám nehrozí sankce za pozdní podání daňového tvrzení a úroky za pozdní úhradu daně?

Bohužel ne, pro výše popsanou situaci, kdy daňový subjekt sice splňuje podmínky prominutí uveřejněného ve FZ 26/2021 co do svého sídla na území zasaženém živelnou pohromou (tornádem) a ustanovení podle kterého je stanovena lhůta pro podání daňového přiznání (§ 136 odst. 2 písm. b) DŘ), nejedná se však v dotazovaném případě o zdaňovací období roku 2020. Na zdaňovací období, jejichž konec nespadá do roku 2020 se čl. I. a II. předmětného rozhodnutí o prominutí neaplikuje. Daňový subjekt může využít institutu prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě žádosti podle § 36 DŘ. Žádost musí být podána před uplynutím lhůty, tj. do 1. 8. 2021.

7.
V souvislosti s odstraňováním škod a poničením provozoven v důsledku živelné pohromy nám vzniknou nemalé náklady a podstatně se sníží tržby, a tudíž budeme mít problémy s placením záloh na dani z příjmů právnických osob. Je možné nějakým způsobem upravit výši těchto záloh?

Ano, je možné využít postup podání žádosti o stanovení záloh jinak podle § 174 odst. 5 DŘ. Dle uvedeného ustanovení v odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, přičemž je to možné i za celé zdaňovací období, tj. i zpětně, např. na zálohy již splatné k 15. 6. 2021. Samotné podání žádosti o stanovení záloh jinak nepodléhá správnímu poplatku. Žádost je třeba odůvodnit, a to ve vztahu k mimořádným událostem, v jejichž důsledku došlo nebo by mohlo dojít útlumu ekonomické činnosti s předpokládaným dopadem do výsledku hospodaření. Prominutím zálohy však není dotčena daňová povinnost.

8.
Jsme akciová společnost se sídlem na Lounsku, která má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 (zdaňovací období je kalendářním rokem) s ohledem na povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ve lhůtě do 1. 7. 2021. Nestihneme-li podat toto daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, hrozí nám nějaká sankce?

Prominutí příslušenství daně dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 26/2021 se vztahuje výhradně na daňové subjekty, které mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, proto v dotazovaném případě nelze prominout případnou sankci za pozdní podání daňového přiznání. Daňový subjekt však může využít institutu prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě žádosti podle § 36 DŘ. Žádost musí být podána před uplynutím lhůty, tj. do 1. 7. 2021. Pakliže žádost vzhledem k okolnostem nelze včas podat a daňovému subjektu vznikne z titulu opožděného podání sankce, lze podle § 259aa DŘ požádat o individuální prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně