Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z přidané hodnoty

30. 6. 2021

1.
Mám sídlo/místo pobytu/vykonávám podnikatelskou činnost na území Břeclavska a Hodonínska, která byla zasažena mimořádnou událostí – tornádem. V této souvislosti nemohu včas podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty ani uhradit daň. Hrozí mi nějaké sankce?

V souvislosti s mimořádnou událostí - tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku dne 24. 6. 2021 promíjí ministryně financí Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň (dále jen „Rozhodnutí“), které bylo zveřejněno ve Finanční zpravodaji č. 26/2021, sankce vzniklé z důvodu zpoždění při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) plátcům daně a identifikovaným osobám, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl hejtmanem Jihomoravského kraje v této souvislosti od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů.

Skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonáváte na území uvedených správních obvodů, je nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen a červen 2021 (měsíční plátce, identifikovaná osoba), resp. za II. čtvrtletí 2021 (čtvrtletní plátce) nebo daň za tato zdaňovací období neuhradí v čas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě ustanovení § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), úrok z prodlení vzniklý podle ustanovení § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu za uvedená zdaňovací období, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností, tedy k podání daňového přiznání a úhradě daně za uvedená zdaňovací období, dojde nejpozději do 25. 8. 2021.

Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do 31. 7. 2021, a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, který se k dani vyměřené na základě takového dodatečného daňového přiznání váže, a to v případě, že k podání takového dodatečného daňového přiznání a k úhradě daně dojde nejpozději do 25. 8. 2021.

Fakticky je tedy umožněno podat daňové přiznání či dodatečné daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 25. 8. 2021 bez sankce.

2.
Mám sídlo/místo pobytu/vykonávám podnikatelskou činnost na území Břeclavska a Hodonínska, která byla zasažena mimořádnou událostí – tornádem. V této souvislosti nemohu včas podat kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty ani včas reagovat na výzvu správce daně zaslanou v souvislosti s kontrolním hlášením, hrozí mi nějaké sankce?

V souvislosti s mimořádnou událostí - tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku dne 24. 6. 2021 promíjí ministryně financí Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň (dále jen „Rozhodnutí“), které bylo zveřejněno ve Finanční zpravodaji č. 26/2021, sankce vzniklé z důvodu zpoždění při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) plátcům daně a identifikovaným osobám, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl hejtmanem Jihomoravského kraje v této souvislosti od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů.

Skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonáváte na území uvedených správních obvodů, je nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Plátcům daně z přidané hodnoty vymezeným v Rozhodnutí se automaticky bez žádosti promíjí pokuta dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) a § 101h odst. 2 zákona o DPH, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021 za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

3.
Jakým způsobem mám finančnímu úřadu oznámit, že převážnou část své činnosti vykonávám na tornádem zasažených územích, jak předpokládá generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji č. 26/2021?

Skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonáváte na území správních obvodů obcí z rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, je třeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. K tomuto účelu lze využít vzor Oznámení, který je spolu s pokyny k jeho vyplnění k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR: Oznámení | Daňové úlevy – živelní pohroma | Média a veřejnost | Finanční správa (financnisprava.cz).

4.
Kontrolní hlášení pro mne zpracovává daňový poradce, který bydlí na území, které bylo dne 24. 6. 2021 zasaženo tornádem. Vzhledem k této mimořádné události nebyl schopen kontrolní hlášení podat ve stanoveném termínu, tedy v pátek 25. 6. 2021. Kontrolní hlášení bylo podáno až v úterý 29. 6. 2021. Mám nárok na prominutí pokuty ve výši 1 000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení?

Podle ustanovení § 101j zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) ve výši 1 000,- Kč nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

Nadto v souvislosti s mimořádnou událostí - tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku dne 24. 6. 2021 promíjí ministryně financí Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň, které bylo zveřejněno ve Finanční zpravodaji č. 26/2021, pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH (1 000,- Kč) za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, plátcům daně z přidané hodnoty, pro které ke dni 24. 6. 2021 kontrolní hlášení zpracovává osoba se sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, a těmto osobám s právním vztahem k plátcům daně bylo v důsledku mimořádné události znemožněno plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením za podmínky, že tato skutečnost bude oznámena příslušnému správci daně a k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

5.
Byl jsem postižen živelní pohromou, ale nemám bydliště ani převažující část svých podnikatelských činností nevykonávám na území Břeclavska a Hodonínska zasaženém tornádem. Mám nějaké možnosti na prominutí sankcí spojených s podáním kontrolního hlášení?

Možnost prominout sankci za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které jsou ukládány dle § 101h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, rovněž z důvodu živelní události je upravena pokynem GFŘ D-29, který lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR: 2021 | Aktuality | Kontrolní hlášení DPH | Finanční správa (financnisprava.cz) .

O případném prominutí sankce rozhoduje správce daně na základě žádosti daňového subjektu.