Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi

(aktualizováno 4. 10. 2023)


ke dni 4. 10. 2023

9.
Dozví se dlužník rozpis splátek nedoplatku (splátkový kalendář) dle milostivého léta?

Odpověď: Ano, výši splátek je možné zjistit v Online finančním úřadu - Daňové informační schránce daného daňového dlužníka (www.mojedane.cz), konkrétně v její části „Písemnosti“, kde je po vyhovění žádosti možné vyhledat písemnost „Úřední záznam o posečkání – ML“ k jednotlivému rozhodnému nedoplatku, jehož úhrada je rozložena na splátky. Předpisy jednotlivých splátek lze také najít v části „Osobní daňový účet“.

V případě, že je možné žádosti o rozložení úhrady nedoplatku na splátky vyhovět (jsou splněny všechny podmínky), správce daně o tom nevydává žádné speciální rozhodnutí a promítne toto ve své evidenci (na osobním daňovém účtu dlužníka).

Pro případ, že daňový dlužník nevyužije údaje obsažené v daňové informační schránce, je samozřejmě možné, aby si sám vypočítal výši splátek, které bude hradit v termínech dle zákona o daňovém milostivém létu, případně kontaktoval finanční úřad, vůči němuž má dluh.

Uvádíme příklad výpočtu výše měsíčních splátek a termíny splátek:

Výše nedoplatku 100 000 Kč. Počet splátek 12 (vždy).

Výpočet výše 1. – 11. splátky:

100 000 Kč (výše nedoplatku): 12 (počet splátek) = 8 333,33 Kč – zaokrouhleno na koruny nahoru = 8 334Kč.

Spočtení poslední 12. splátky: 100 000 – (8 334 x 11) = 100 000 – 91 674 = 8 326 Kč.

Splatnost jednotlivých splátek – do kdy musí být splátka uhrazena (již připsána na účet správce daně):

Pořadí splátky Termín splatnosti splátky Částka splátky v Kč
1. 30. 11. 2023 8 334
2. 2. 1. 2024 8 334
3. 31. 1. 2024 8 334
4. 29. 2. 2024 8 334
5. 2. 4. 2024 8 334
6. 30. 4. 2024 8 334
7. 31. 5. 2024 8 334
8. 1. 7. 2024 8 334
9. 31. 7. 2024 8 334
10. 2. 9. 2024 8 334
11. 30. 9. 2024 8 334
12. 31. 10. 2024 8 326


Počet splátek a termíny jednotlivých splátek jsou dané zákonem o daňovém milostivém létu a nelze je tedy nijak měnit. Jsou shodné pro všechny daňové dlužníky a všechny nedoplatky.

Pokud daňový subjekt požádal o splátkování vícero nedoplatků, je potřeba vypočíst splátky pro každý nedoplatek zvlášť dle výše uvedeného postupu a uhradit součet splátek za všechny tyto nedoplatky v termínech splatnosti splátek.


ke dni 30. 6. 2023

1.
Kdo a jakým způsobem může žádat o odpuštění daňových dluhů?

O mimořádné odpuštění daňového příslušenství souvisejícího s daňovými nedoplatky, které vznikly do 30. září 2022, budou moci od 1. července do 30. listopadu 2023 požádat všechny fyzické osoby. Celý proces usnadní webové aplikace, ve kterých může žadatel vyplnit základní údaje a vše vyřídit v několika málo krocích. Na svůj finanční úřad poté doručí vyplněnou žádost pomocí portálu MOJE daně, e-mailem, datovou schránkou, popřípadě poštou či osobně na podatelně finančního úřadu.

2.
Kde může zájemce o daňové milostivé léto zjistit, zda má dluh na dani?

Pokud si někdo není jistý, zda má u finančního úřadu nedoplatek, nebo potřebuje zjistit přesnou výši svého dluhu, důrazně doporučujeme vyčkat do poloviny srpna. Pro tento účel totiž připravujeme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků.

3.
Na jaké daňové příslušenství se bude daňové milostivé léto vztahovat?

Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení (nebo jejich obdobu dle jiného zákona) a úroky z posečkané platby daně, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání či vyúčtování nebo náklady řízení včetně exekučních nákladů v případě exekuovaných dluhů.

4.
Dokdy musí dlužník zaplatit nedoplatek?

Podmínkou odpuštění daňového příslušenství je podání žádosti kdykoliv od 1. července do 30. listopadu 2023. Následně je třeba nejpozději do 30. listopadu 2023 nebo v termínech měsíčních splátek (pokud bude využito splátkování dle milostivého léta) uhradit jistinu dluhu, tedy samotný nedoplatek na dani. Při platbě přitom doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést „daňové milostivé léto“. Je vhodné, aby již v žádosti dlužník uvedl, jaký nedoplatek na dani chce uhradit, aby finanční úřad mohl platbu řádně přiřadit a následně došlo v případě úhrady celého nedoplatku k odpuštění souvisejícího příslušenství.

5.
Je možné rozdělit úhradu jistiny dluhu do splátek?

V případě jednotlivých nedoplatků převyšujících 5 000 Kč je možné vyplnit stejně jednoduchou online žádost o splátkování, ve které dlužník požádá o roční splátkový kalendář. První splátka poté připadne na 30. listopadu 2023 a další pak vždy na poslední kalendářní den následujícího měsíce, resp. nejbližší pracovní den. Zásadní je uhradit každou jednotlivou splátku v plné výši nejpozději do termínu splátky, jinak dlužník o možnost odpuštění daňového příslušenství přijde. (aktualizováno dne 26. 7. 2023)

6.
Jaké drobné nedoplatky na dani i příslušenství daně zaniknou?

Během daňového milostivého léta zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, které nedosahují výše 200 korun (tedy max 199 Kč), respektive 30 korun (tedy 29 Kč) v případě daně z nemovitých věcí, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun. Tento postup se týká fyzických i právnických osob a nastane automaticky ze zákona, není tedy nutné o nic žádat. A pokud zároveň daňový subjekt – fyzická osoba splní podmínky konkrétních ustanovení zákona o DML, tj. podá včas žádost o odpuštění, bude mu odpuštěno související příslušenství se zaniklým nedoplatkem.

7.
Co se naopak odpouštět nebude?

Daňové milostivé léto se nebude vztahovat na odpuštění příslušenství nedoplatku, který je vymáhán v rámci mezinárodní spolupráce nebo soudním exekutorem (nebo nesouvisí s nedoplatkem vzniklým do 30. 9. 2022).

8.
U jakých institucí může zájemce o odpuštění dluhu žádat?

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Žádost týkající se těchto daní tedy zájemce vyplní ve webové aplikaci finanční správy a podá ji na svůj finanční úřad. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem. Obdobně lze postupovat i u nedoplatků na místních poplatcích, které spravují obecní úřady či Magistrát hlavního města Prahy, pokud o tom bude rozhodnuto do 30. 9. 2023 usnesením příslušného zastupitelstva obce či hlavního města Prahy.