Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnosti SFÚ

11. 11. 2015

Specializovaný finanční úřad je zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jeho územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona.

Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky.

Specializovaný finanční úřad vykonává činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:

 • vykonává správu daní,
 • provádí řízení o správních deliktech,
 • převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
 • přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
 • vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
 • vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
 • vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
 • finanční kontrolu,
 • kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
 • kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
 • z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
 • vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,
 • vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu, viz § 11 zákona č. 456/2011 Sb. Vybraným subjektem se rozumí:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,
 • banka, pobočka zahraniční banky,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
 • obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,
 • investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
 • penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
 • osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
   • je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g),
   • dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.

Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí.

Specializovaný finanční úřad řídí ředitel Specializovaného finančního úřadu. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

Nadřízeným orgánem finančního úřadu je Generální finanční ředitelství se sídlem 117 22 Praha l, Lazarská 15/7, tel. +420 296 852 222, e-mail podatelna@fs.mfcr.cz, webové stránky finanční správy: www.financnisprava.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
dle usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 1995 č. 595 o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům
Vláda stanovila s účinností od 1. ledna 1996 pro všechny ústřední a územní orgány státní správy jednotné úřední dny vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu.