Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Etický kodex FS ČR

21. 1. 2019

Služební předpis č. 1/2019 generálního ředitele, kterým se stanoví etický kodex Finanční správy České republiky.

Předmět úpravy

 1. Tento služební předpis (dále také „etický kodex“) stanoví v souladu se zákonem o státní službě1), zákoníkem práce2), služebním předpisem náměstka ministra vnitra, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců3) a usnesením vlády o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy podle zvláštního právního předpisu4) pravidla etiky uplatňovaná ve Finanční správě České republiky5) (dále jen „Finanční správa“).
 2. Finanční správa se významnou měrou podílí na zabezpečování výkonu veřejné správy v České republice, která je službou veřejnosti. Zaměstnanec je vázán při výkonu služby, resp. práce (dále jen „služba“) dodržovat a ctít základní etické hodnoty, kterými jsou především zákonnost všech postupů, kvalita a efektivnost služby a dále etika služby, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.
 3. Finanční správa přispívá k uplatňování etických hodnot vytvářením vhodného prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na jejich hodnocení podle kvality vykonané služby.
 4. Účelem etického kodexu je upravit a podporovat dodržování žádoucích standardů chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům s cílem zvyšovat důvěru veřejnosti ve Finanční správu a veřejnou správu jako celek.

 

Závaznost

  Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance.

 

Základní zásady

 1. Zaměstnanec jedná s vědomím, že veřejnost oprávněně očekává vstřícnou, přístupnou, řádně vedenou a vykonávanou správu daní a další činnosti Finanční správy.
 2. Zaměstnanec jedná v souladu se zásadami práva a spravedlnosti vyplývajícími z principů demokracie a právního státu, které jsou obsaženy v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, jedná v duchu nedotknutelných hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti, zachovává věrnost České republice, jakož i úctu a loajalitu vůči Finanční správě a dalším služebním úřadům a spolupracovníkům.
 3. Zaměstnanec ctí zákonnost výkonu služby a uplatňuje rovný přístup ke všem osobám, jichž se činnost Finanční správy dotýká.

 

Zákonnost

 1. Zaměstnanec vykonává službu v souladu s ústavním pořádkem, zákonem o státní službě, zákoníkem práce, zákonem o Finanční správě, dalšími zákony a ostatními právními předpisy, právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
 2. Zaměstnanec dodržuje interní akty řízení a příkazy k výkonu služby představeného či pokyny a příkazy vedoucího zaměstnance a respektuje cíle, koncepce a priority Finanční správy.
 3. Zaměstnanec jedná pouze v rozsahu působnosti svěřené orgánům Finanční správy zákonem nebo na základě zákona a v souladu s jejím účelem a v mezích svého oprávnění.
 4. V případě, že je zaměstnanec požádán, nebo je na něj vyvíjen nátlak ze strany představených, vedoucích zaměstnanců či třetích osob, aby jednal v rozporu s právními předpisy, interními akty řízení nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takové jednání. Zaměstnanec takové jednání bez zbytečného odkladu oznámí v souladu s právními předpisy a interními akty řízení6).

 

Přiměřenost

 1. Při plnění úkolů volí zaměstnanec takové řešení, které je v souladu s veřejným zájmem, nestranné, nezávislé a odpovídá okolnostem daného případu. Dále dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
 2. Do práv a oprávněných zájmů osob dotčených činností Finanční správy (dále jen „dotčené osoby“) zaměstnanec zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

 

Profesionalita

 1. Zaměstnanec vykonává službu na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu služby a rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své znalosti si průběžně prohlubuje a doplňuje a sleduje vývoj v oblasti, která je náplní jeho výkonu služby.
 2. Zaměstnanec jedná profesionálně, nestranně a nezávisle, čestně, bez nepřiměřeného projevu emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost Finanční správy. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám.
 3. Zaměstnanec jedná korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných služebních úřadů, dalších subjektů a dotčenými osobami, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů nejen v rámci Finanční správy a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 4. Zaměstnanec včas poskytuje představeným, resp. vedoucím zaměstnancům a dalším spolupracovníkům při plnění úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy a interními akty řízení. Informace o činnosti Finanční správy, plnění jejích funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti, sděluje za Finanční správu zaměstnanec, který je k tomu určen7).

 

Střet zájmů

 1. Zaměstnanec předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jeho nestrannost, nezávislost a spravedlivost a ve kterých by byl vystaven možnému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu služby, přičemž za osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro zaměstnance, osoby blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, pracovní nebo politické vztahy. Ustanovení právních předpisů upravující vyloučení z projednávání a rozhodování věci podle správního řádu a daňového řádu8) nejsou etickým kodexem dotčena.
 2. Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na své postavení nebo na svou funkci ve věcech, které nesouvisejí s výkonem služby, nebo že bude zneužívat své postavení a informace, o nichž se dozvěděl při výkonu služby. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené v článku 13.
 3. Zaměstnanec se vyhýbá činnostem a jednáním, která se neslučují s řádným výkonem služby či zastávané pozice, nebo jej omezují, i když nevykonává službu. Dále se vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve Finanční správu a státní správu celkově.
 4. V případě, že se zaměstnanec při plnění úkolů ocitne v situaci, kdy je vystaven nebo by mohl být vystaven možnému střetu zájmů, ohlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu představenému nebo vedoucímu zaměstnanci.

 

Korupce

  Zaměstnanec předchází rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon služby. Předchází i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění, které mu byly poskytnuty.

 

Vystupování

 1. Zaměstnanec vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se spisovně a dbá na odpovídající verbální i neverbální komunikaci.
 2. Zaměstnanec jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení, nebo jiné osobnostní charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.
 3. K dotčeným osobám zaměstnanec přistupuje taktně, vlídně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualitu a důstojnost.
 4. Zaměstnanec vystupuje vůči dotčeným osobám tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, a informuje je jasně, přesně, úplně, pravdivě a srozumitelně. Je si vědom, že dotčené osoby mají právo znát jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, název útvaru orgánu Finanční správy, v němž je zaměstnanec zařazen, a v případě státních zaměstnanců služební označení, o čemž je uvědomuje způsobem obvyklým v úředním styku.
 5. Zaměstnanec při výkonu služby dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.

Rychlost a efektivita

 1. Zaměstnanec plní úkoly zodpovědně, osobně, řádně, bez zbytečných průtahů a ve lhůtách stanovených zákony, interními akty řízení, obecnými vnitřními předpisy a příkazy představeného.
 2. Při plnění úkolů postupuje zaměstnanec v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby dotčeným osobám ani Finanční správě nevznikaly zbytečné náklady.
 3. Je-li toho při plnění služebních nebo pracovních úkolů třeba, poskytují si zaměstnanci vzájemně účelnou součinnost s cílem podpory dobrého jména Finanční správy.

 

Nakládání se svěřenými prostředky

 1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění úkolů, nebo jsou mu jako prostředky organizace k dispozici.
 2. V případě, že se zaměstnanec dozví o okolnostech nasvědčujících vzniku škody Finanční správě, oznámí tuto skutečnost stanoveným způsobem představenému nebo vedoucímu zaměstnanci9).

 

Osvěta

 1. Finanční správa dbá na řádné seznámení zaměstnanců s etickým kodexem a v rámci prohlubování znalostí zaměstnanců podporuje a zajišťuje osvětu pravidel etiky.
 2. Představený nebo vedoucí zaměstnanec vede podřízené zaměstnance k dodržování pravidel etiky, přičemž jim jde příkladem. Je schopen a připraven řešit etické otázky vyvstalé při výkonu služby.

 

Mlčenlivost

  Zaměstnanec, vedle povinnosti mlčenlivosti uložené daňovým řádem, zachovává mlčenlivost o osobních údajích, utajovaných informacích a dalších skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu služby, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost Finanční správy nebo právem chráněné zájmy dotčených osob10).

 

Porušení pravidel etiky

 1. Porušení pravidel etiky státním zaměstnancem je porušením služební kázně11).
 2. Porušení pravidel etiky zaměstnancem v pracovněprávním vztahu12) se posuzuje i v návaznosti na porušení zákoníku práce, případně jiných právních předpisů.
 3. Upozornění na neetické jednání konkrétního zaměstnance nesmí znevýhodnit zaměstnance, který na neetické jednání poukázal.

 

Genderová rovnost

  Tento služební předpis respektuje požadavky genderové rovnosti. Finanční správa zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Pod pojmem zaměstnanec se rozumí zaměstnanec nebo zaměstnankyně v závislosti na obsazení služebního, resp. pracovního místa mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.

1) § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 301 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3) Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.
4) Usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy.
5) Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) V případě státních zaměstnanců upraveno nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
7) Směrnice č. 14/2013 generálního ředitele – Komunikace se sdělovacími prostředky.
8) § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 77 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
9) Směrnice č. 31/2013 generálního ředitele – Činnost škodní komise.
10) Např.: § 77 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě, § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, § 52 daňového řádu, Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 87 zákona o státní službě.
12) § 3 zákoníku práce.