Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o SFÚ

4. 12. 2013

Tiskové zprávy

Doručování podání Specializovanému finančnímu úřadu

Doručování podání v souvislosti s výkonem státního dozoru.

Jan Knížek: Specializovaný finanční úřad

Ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek vysvětluje, jaký přínos očekává česká daňová správa od vzniku Specializovaného finančního úřadu.

Specializovaný finanční úřad a Centrální registr smluv

Od 1. 1. 2013 nabydou účinnosti legislativní normy upravující správu a zajištění II. pilíře důchodové reformy v České republice. Základní legislativní normy pro II. pilíř jsou zákon o důchodovém spoření, který se týká mimo jiné registrace smluv o důchodovém spoření a registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodů a zákon o pojistném na důchodovém spoření, který upravuje placení vlastní pojistné (spořící) částky. Podstatou II. pilíře, tj. důchodového spoření, je platba 5 % z pojistného základu vybrané penzijní společnosti. Znamená to vyvedení 3 % z I. pilíře, tj. z důchodového pojištění, které je ze strany účastníka navýšeno o další 2 %. Správcem Centrálního registru smluv je zákonem o pojistném na důchodové spoření určen Specializovaný finanční úřad.
Oprávněným subjektem pro uzavření smlouvy o důchodovém spoření budou penzijní společnosti, které získají licenci od ČNB. Oprávněným subjektem pro uzavření pojistné smlouvy o pojištění důchodů budou pojišťovny, které jsou podle zákona o pojišťovnictví oprávněny provozovat na území České republiky životní pojištění zahrnující pojištění, které se týká délky života.
Potencionální účastníci II. pilíře musí uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností, kterou si sami vyberou. Penzijní společnost následně zašle žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření správci Centrálního registru smluv. Účastník důchodového spoření si při uzavírání smlouvy určí strategii spoření, kterou může v průběhu spoření měnit a v průběhu účasti ve II. pilíři může libovolně změnit i penzijní společnost.
Správce Centrálního registru smluv bude zajišťovat na základě žádosti, dle zákona o důchodovém spoření a v souladu s postupy správního řádu, registraci smlouvy o důchodovém spoření. Při registraci bude kontrolovat splnění podmínek dané tímto zákonem.
Zaregistrování smlouvy o důchodovém spoření bude účastníkovi oznamovat správce Centrálního registru smluv a od 1. dne měsíce následujícího se účastník stává poplatníkem pojistného na důchodové spoření, kdy povinnost platit závisí na účasti v I. pilíři.
Po registraci smlouvy o důchodovém spoření nebude již možné od smlouvy o důchodovém spoření odstoupit.
Okamžitě po přiznání důchodu z I. pilíře bude možné (ne však povinné), aby účastník důchodového spoření uzavřel s vybranou pojišťovnou smlouvu o pojištění důchodu a vybral si ze tří možností výplaty starobního důchodu. Penzijní společnost je povinna aktuálně nashromážděné prostředky účastníka převést do této pojišťovny jako jednorázový vklad na zvolené pojištění důchodu. I tuto smlouvu bude registrovat správce Centrálního registru smluv. Po její registraci a při splnění zákonem definovaných podmínek, bude pojišťovna dle zvolené varianty vyplácet starobní důchod, který je povinna jednou ročně valorizovat.
Penzijní společnosti a pojišťovny budou se správcem Centrálního registru smluv komunikovat výhradně elektronicky. Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů týkajících se činnosti Centrálního registru smluv bude Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

Cenovou kontrolu bude od 1.1.2013 provádět Specializovaný finanční úřad

Od 1. 1. 2013 na základě novel příslušných zákonů o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, bude výkon cenové kontroly v České republice v působnosti Specializovaného finančního úřadu.
Výkon agendy bude Specializovaný finanční úřad zajišťovat v nezměněné podobě, tj. za současně platných legislativních norem. Kontrolu budou provádět pracovníci stávajících oddělení cenové kontroly současných finančních ředitelství, kteří budou převedeni ke Specializovanému finančnímu úřadu. Od 1. 1. 2013 bude metodické vedení cenové kontroly, místo současného Ministerstva financí, zajišťovat Samostatný odbor nefiskálních agend Generálního finančního ředitelství. Odvolacím orgánem pro agendu cenové kontroly bude Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

Výčet všech oddělení cenové kontroly v rámci celé ČR je následující:

 • Oddělení cenové kontroly I. (pro hlavní město Prahu)
 • Doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 • Oddělení cenové kontroly II. (pro Středočeský kraj)
 • Doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 • Oddělení cenové kontroly v Plzni (pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
 • Doručovací adresa: nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň
 • Oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem (pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)
 • Doručovací adresa: Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem
 • Oddělení cenové kontroly v Hradci Králové (pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj)
 • Doručovací adresa: Horova 17, 502 00 Hradci Králové
 • Oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích (pro Jihočeský kraj)
 • Doručovací adresa: Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice
 • Oddělení cenové kontroly v Ostravě (pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj)
 • Doručovací adresa: Jurečkova 940/2, 702 00 Moravská Ostrava
 • Oddělení cenové kontroly v Brně (pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Zlínský kraj)
 • Doručovací adresa: Příkop 25, 604 23 Brno

Upozorňujeme, že výše uvedené doručovací adresy nemusí být zároveň kontaktním místem pro jednání s pracovníky cenové kontroly a také na to, že není nutné podání určená výše uvedeným mimopražským oddělením cenové kontroly duplicitně zasílat také do sídla Specializovaného finančního úřadu v Praze.

Státní dozor bude od 1.1.2013 provádět Specializovaný finanční úřad

Ze znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, účinného od 1. 1. 2013, vyplývá, že od tohoto data bude Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ“) v rámci Finanční správy České republiky jediným orgánem příslušným k výkonu státního dozoru (dále také „SD“).
SFÚ přejímá tuto agendu od současných finančních úřadů v obdobném uspořádání jako tomu bylo doposud. Za zásadní změnu oproti stávajícímu stavu považujeme, z důvodu zvýšení právní jistoty provozovatelů loterií a jiných podobných her a jednotného přístupu v rámci výkonu státního dozoru, rozdělení státního dozoru do dvou fází. Fáze zjišťovací bude zajištěna prostřednictvím jednotlivých oddělení státního dozoru jednotně vedených odborem, na kterou bude v případě potřeby navazovat fáze druhá v podobě následných správních činností, které budou zajištěny prostřednictvím správních oddělení v Praze a Ostravě. Jednotlivá oddělení SD budou i nadále rozmístěna v krajích České republiky s jedinou významnou změnou proti roku 2012, a to je spojení oddělení v Hradci Králové a Pardubicích.

Pro informaci uvádíme jednotlivé oddělení zabývající se agendou státního dozoru v rámci ČR od 1.1.2013:

 • Oddělení SD I. (pro hlavní město Prahu)
 • Doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 • Oddělení SD II. (pro Středočeský kraj)
 • Doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 • Oddělení SD v Plzni (pro Plzeňský kraj)
 • Doručovací adresa: nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň
 • Oddělení SD v Karlových Varech (pro Karlovarský kraj)
 • Doručovací adresa: Západní 19, 360 01 Karlovy Vary
 • Oddělení SD v Ústí nad Labem (pro Ústecký kraj)
 • Doručovací adresa: Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem
 • Oddělení SD v Liberci (pro Liberecký kraj)
 • Doručovací adresa: 1. máje 97, 460 02 Liberec
 • Oddělení SD v Hradci Králové (pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj)
 • Doručovací adresa: Horova 17, 502 00 Hradci Králové
 • Oddělení SD v Českých Budějovicích (pro Českobudějovický kraj)
 • Doručovací adresa: Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice
 • Oddělení SD v Ostravě (pro Moravskoslezský kraj)
 • Doručovací adresa: Jurečkova 940/2, 702 00 Moravská Ostrava
 • Oddělení SD v Olomouci (pro Olomoucký kraj)
 • Doručovací adresa: Lazecká 22, 791 11 Olomouc – Lazce
 • Oddělení SD v Brně (pro Jihomoravský kraj)
 • Doručovací adresa: Příkop 25, 604 23 Brno
 • Oddělení SD ve Zlíně (pro Zlínský kraj)
 • Doručovací adresa: Třída Tomáše Bati 21, 762 86 Zlín
 • Oddělení SD v Jihlavě (pro Kraj Vysočina)
 • Doručovací adresa: Tolstého 2, 586 01 Jihlava
 • Oddělení správní v Praze
 • Doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 • Oddělení správní v Ostravě
 • Doručovací adresa: Jurečkova 940/2, 702 00 Moravská Ostrava

Doručování písemností SFÚ:
a) elektronicky (prostřednictvím datových schránek, aplikace EPO),
b) v listinné podobě do sídla SFÚ, nebo výše uvedeným mimopražským pracovištím SFÚ.
ad b) Písemnosti v listinné podobě ve věci loterií a jiných podobných her, resp. výkonu státního dozoru, které byly doposud zasílány oddělením SD, doporučujeme zasílat i nadále na kontaktní adresy výše uvedených oddělení SD. Písemnosti doručované přímo výše uvedeným mimopražským oddělením již není třeba duplicitně zasílat do sídla SFÚ. V rámci jednotlivých oddělení státního dozoru budou zřízena detašovaná pracoviště, která nebudou přijímat žádnou poštu za SFÚ kromě dokladů, které pracovníci obdrží při kontrole.

Kdo je vybraným subjektem, který je spravován Specializovaným finančním úřadem (dále též „SFÚ) od 1.1.2013? »

Vybraným subjektem, který od 1.1.2013 bude spravován SFÚ, je:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 miliardy Kč,
 • banka, pobočka zahraniční banky,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo třetího státu,
 • zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
 • nvestiční společnost včetně všech jí obhospodařovaných podílových fondů,
 • penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
 • investiční fond
 • osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a ta pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty:
 • je-li alespoň jeden z jejich členů subjektem podle písmene b) až g) § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky,
 • dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6 § 11 zákona o
 • Finanční správě České republiky, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7 § 11 zákona o Finanční správě České republiky

je-li alespoň jeden z jejich členů subjektem podle písmene b) až g) § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky,
dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6 § 11 zákona o Finanční správě České republiky, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7 § 11 zákona o Finanční správě České republiky

Jak se vybraný subjekt dozví, že bude spravován SFÚ? »

Datum změny místní příslušnosti ze stávajícího FÚ na SFÚ bude vybranému subjektu sděleno s dostatečným předstihem formou rozhodnutí. Ke změně místní příslušnosti na SFÚ není třeba žádných aktivit ze strany vybraných subjektů.

Spravuje SFÚ všechny druhy daní? »

SFÚ nevykonává správu daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí (dále také „majetkové daně“). Tyto daně zůstávají nadále ve správě původního finančního úřadu. Upozorňujeme na skutečnost, že na SFÚ nelze provést úhradu majetkových daní, neboť nedisponuje účty k těmto daním. Dále upozorňujeme, že místní příslušnost stávajících FÚ k plátcovým pokladnám zůstává zachována (nepřechází na SFÚ).

Kam je možné směřovat dotazy ohledně činnosti SFÚ? »

Pokud budete mít dotazy týkající se SFÚ, můžete kontaktovat pracovníky SFÚ na tel. 220 361 111 nebo e-mailu podatelna4000@fs.mfcr.cz. Dotazy můžete také poslat prostřednictvím datové schránky 7cs8cgenebo aplikace elektronická podání pro finanční správu, kterou naleznete na www.daneelektronicky.cz

Srážíme daň z licenčních poplatků vyplácených zahraničnímu subjektu. Jelikož budeme přeregistrováni k SFÚ, tážeme se, jakému finančnímu úřadu máme sraženou daň odvádět? »

Veškeré platby daní směrujte na Váš dosavadní FÚ. Váš místně příslušný FÚ stanoví z moci úřední rozhodnutím datum, ke kterému dojde ke změně místní příslušnosti. Toto datum bude rozhodující pro směrování Vašich plateb. Teprve až dojde ke změně místní příslušnosti, budete platby odvádět na účet SFÚ.

Jsme vybraným subjektem a dosud nejsme přeregistrováni k SFÚ. Kým nám bude vydáno potvrzení o bezdlužnosti? »

Budete-li o potvrzení žádat dříve než nastane den, k němuž se mění místní příslušnost správce daně (o tomto dni Vás dosavadní správce daně informuje formou rozhodnutí), podáte žádost k dosud příslušnému FÚ.

Jak mohu zjistit, který konkrétní pracovník na SFÚ má na starosti naše platební povinnosti a daňová přiznání? »

Informaci získáte v sídle SFÚ v Praze a na každém územním pracovišti SFÚ, která se nacházejí v Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Naše společnost má sídlo v Plzni. Znamená to, že máme naše platby směrovat na územní pracoviště SFÚ v Plzni? »

Pracoviště SFÚ nedisponují vlastními účty, proto sídlo pracoviště není pro placení daní rozhodující. SFÚ má u ČNB zřízen pro každou daň jediný účet. Pracovníci, kteří se zabývají správou platebních povinností, jsou v sídle SFÚ v Praze.

Je možné platit daň z nemovitostí na SFÚ ? »

Ne, jelikož SFÚ nespravuje daň z nemovitostí a účet pro její úhradu nemá zřízen.

Kde jsou zveřejněna čísla bankovních účtů SFÚ? »

Čísla účtů jsou zveřejněna ve Finančním zpravodajič. 9/2012 a také na Internetu finanční správy www.financnisprava.cz. Taktéž se můžete dotázat pracovníků SFÚ na tel. 220 361 111, prostřednictvím e-mailu podatelna4000@fs.mfcr.cz, datové schránky nebo aplikace elektronická podání pro finanční správu.

Jací pracovníci mohou přijít na kontrolu nebo na místní šetření k vybraným subjektům? »

Daňovou kontrolu a místní šetření u vybraných subjektů provádějí pracovníci SFÚ. Mohou to být jak pracovníci z Prahy, tak z územních pracovišť.

Můžeme učinit podání určené SFÚ na jakémkoliv územním pracovišti SFÚ? »

Ano. Daňový subjekt může platně učinit podání jak v sídle SFÚ v Praze, tak v šesti územních pracovištích – Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava a České Budějovice.

Kde má SFÚ své sídlo a jaké jsou adresy jeho územních pracovišť? »

 • Sídlo SFÚ je v Praze 7. Přesná adresa je nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7.
 • Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Specializovaného finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, přízemí, č. dveří 86/10-2,
 • Územní pracoviště v Brně, současná adresa: Šumavská 31, 663 49 Brno, nová adresa od přelomu ledna a února 2013 bude Příkop 25, 604 23 Brno – střed,
 • Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice,
 • Územní pracoviště v Hradci Králové, současná adresa: Horova 17, 500 02 Hradec Králové,
 • Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 13, 702 00 Ostrava - pro osobní návštěvu, Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz - pro příjem žádostí a dalších podání (doručovací adresa),
 • Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň 1,
 • Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.

Je výhodné, abychom se SFÚ komunikovali elektronicky? »

Ano, pro daňový subjekt je výhodné, když zvolí elektronickou formu komunikace. Výhoda spočívá v úspoře času. Elektronické tiskopisy finanční správy jsou ve strukturované formě a umožňují daňovému subjektu, aby si ověřil správnost vyplněných údajů v daném podání. Další výhodou při vyplňování elektronických tiskopisů je, že program daňový subjekt upozorňuje na početní chyby. Kontrolní prvky v rámci elektronických podání spoří čas, který by daňový subjekt musel věnovat následným opravám při listinném podání. Tato forma umožňuje 24 hodinovou komunikaci se SFÚ z jakéhokoli místa. Nejsou tedy nutná osobní jednání, která bývají časově náročná. Podmínkou elektronické komunikace je možnost přístupu na Internet. V případě, že daňový subjekt zvolí se správcem daně elektronickou formu komunikace, je pro něj výhodné zřídit si elektronickou daňovou informační schránku, která mu umožňuje nepřetržitý přístup k osobnímu daňovému účtu, daňovému kalendáři, přehledu o elektronické korespondenci mezi ním a správcem daně.
Daňový subjekt, který se rozhodne pro elektronickou formu komunikace, nebo tuto možnost bude zvažovat, může vejít v jednání se SFÚ. Příslušní pracovníci daňovému subjektu poskytnou zcela konkrétní informace o tom, jak jednoduchým způsobem tuto elektronickou komunikaci zavést a provozovat.

Jak můžeme se SFÚ komunikovat? »

Se SFÚ je možno komunikovat formou osobních jednání, písemnou formou nebo elektronicky (datová schránka, aplikace elektronická podání (EPO) pro finanční správu na www.daneelektronicky.cz ).

V čem se liší SFÚ od ostatních finančních úřadů? »

Obecně lze konstatovat, že SFÚ se svou činností od ostatních FÚ neliší. SFÚ provádí stejné úkony, které se provádějí na ostatních FÚ. Podstatný rozdíl mezi SFÚ a ostatními finančními úřady spočívá v rozsahu územní působnosti. Územní působnost SFÚ je celostátní. Pro účely správy daní je na SFÚ akcentováno tzv. sektorové členění vybraných subjektů. Správa daní je na SFÚ prováděna specialisty pro konkrétní sektor, vždy s ohledem na podmínky fungování určitého odvětví, ve kterém provádí vybraný subjekt svoji činnost.

Má významný vliv nabytí účinnosti zákona o Finanční správě na vybrané subjekty? »

Proces reorganizace daňové správy se vybraných subjektů ve vztahu k SFÚ negativně nedotkne a neznamená pro ně zásadní změnu. Sídlem SFÚ je nadále nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7. V rámci České republiky má SFÚ od 1.1.2013, stejně jako doposud, mimo Prahu, šest územních pracovišť, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a v Ostravě (v roce 2012 se nazývala pobočkami). Matriková část bankovního účtu SFÚ a kód banky zůstávají stejné tj. 77620021/0710. Stejně tak ID datové schránky 7cs8cge.

Jakým způsobem se projeví nabytí účinnosti zákona o Finanční správě v činnosti SFÚ? »

Celorepubliková působnost SFÚ zůstává nezměněna. Kromě činností vykonávaných SFÚ v roce 2012 provádí od 1.1.2013 cenovou kontrolu, výkon dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami a činnosti spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu je svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

Přechod na alternativní správu daně na Specializovaném finančním úřadě »

Specializovaný finanční úřad má za sebou necelé dva roky svého fungování. V současné době provádí správu daně u cca 1500 daňových subjektů. Na základě nabytých zkušeností při správě daní byla pro následující období přijata nová koncepce variantní správy daní, pracovně nazvaná "varianta 3", spočívající v tom, že správu daní v rámci nalézacího řízení u "skupiny" daňových subjektů provádí určený tým pracovníků. V průběhu roku 2013 byla funkčnost této koncepce správy daní prověřována v rámci pilotního programu. Z dosavadních zkušeností a po vyhodnocení celého pilotního programu v listopadu 2013 vyplývá, že se tato varianta správy daní osvědčuje - týmová správa daně je zajišťována kvalitnějším a efektivnějším způsobem, než jak je tomu u varianty stávající. Z výše uvedeného důvodu budou koncipovány činnosti ve všech dotčených útvarech SFÚ, v odděleních pro správu daní na centrále v Praze i na územních pracovištích pro rok 2014 dle nového přístupu.

Vybrané subjekty (dále jen VS) budou zařazeny do "skupiny" např. dle své příslušnosti k holdingu, či dle sektorového členění (odvětvově podobné podniky). Správu skupiny přidělených VS bude zabezpečovat čtyřčlenný pracovní tým ve složení: 1 pracovník pro správu agendy - správce skupiny (vyměřování všech daní, včetně loterijního odvodu, s výjimkou daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně, provádění desk auditu, podíl na tvorbě dílčích analýz). Další tři členové pracovního týmu budou ve složení specialista na DPPO, specialista na DPH a vedoucí kontrolní skupiny, který bude koordinovat veškeré kontrolní aktivity, které budou probíhat u spravované skupiny subjektů (MŠ, POP, vyhledávací činnost, klasické kontroly), tak aby nevznikaly zbytečné prodlevy v jednotlivých řízeních. Kontrolní skupina může rovněž v případě potřeby provádět další úkony v průběhu nalézacího (vyměřovacího) řízení. Vedoucí kontrolní skupiny zároveň garantuje kvalitu výstupů z jednotlivých úkonů a postupů.

Hlavním přínosem týmové správy daní je vytvoření situace, kdy takto nastavené podmínky umožňují získání uceleného náhledu na činnost daňového subjektu, případně na činnost celé skupiny subjektů. Pracovní tým, který má skupinu VS na starosti, sdílí veškeré informace o této skupině, a proto nedochází k jejich ztrátě, roztříštění či opomenutí. Samozřejmostí a předpokladem týmové správy daní je neustálá komunikace všech členů pracovního týmu a sdílení informací a společné řešení nastalých problémů.

V souvislosti s přechodem na týmovou správu daně budou jednotlivé daňové subjekty, které jsou spravované Specializovaným finančním úřadem, informovány o změně spravujícího pracovníka pro účely vyměřování všech daní. Přechod na týmovou správu daně bude probíhat v odděleních pro správu daní v Praze a na územních pracovištích postupně v prvním čtvrtletí 2014. SFÚ věří, že daňové subjekty jím spravované, tuto změnu uvítají z důvodu zjednodušení běžné komunikace ve věci vyměření a kontroly daní, kdy budou komunikovat pouze s jedním pracovníkem správce daně.