Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o SFÚ

25. 5. 2023

Tiskové zprávy

Doručování podání v souvislosti s výkonem státního dozoru.

Jan Knížek: Specializovaný finanční úřad

Ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek vysvětluje, jaký přínos očekává česká daňová správa od vzniku Specializovaného finančního úřadu.

Cenovou kontrolu bude od 1.1.2013 provádět Specializovaný finanční úřad

Od 1. 1. 2013 na základě novel příslušných zákonů o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, bude výkon cenové kontroly v České republice v působnosti Specializovaného finančního úřadu.
Výkon agendy bude Specializovaný finanční úřad zajišťovat v nezměněné podobě, tj. za současně platných legislativních norem. Odvolacím orgánem pro agendu cenové kontroly bude Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

Kdo je vybraným subjektem, který je spravován Specializovaným finančním úřadem (dále též „SFÚ) od 1.1.2012? »

Vybraným subjektem, který je od 1.1.2012 spravován SFÚ, je:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 miliardy Kč,
 • banka, včetně zahraniční banky,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo třetího státu,
 • zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
 • obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,
 • investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
 • penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
 • poplatník daně z hazardních her, a to pro účely správy daně z hazardních her,
 • člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty:
 • je-li alespoň jeden z jejich členů subjektem podle písmene b) až g) § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky,
 • dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7 § 11 zákona o Finanční správě České republiky.

Jak se vybraný subjekt dozví, že bude spravován SFÚ? »

Datum změny místní příslušnosti ze stávajícího FÚ na SFÚ bude vybranému subjektu sděleno s dostatečným předstihem formou rozhodnutí. Ke změně místní příslušnosti na SFÚ není třeba žádných aktivit ze strany vybraných subjektů.

Spravuje SFÚ všechny druhy daní? »

SFÚ nevykonává správu daně z nemovitých věcí, která zůstává nadále ve správě původního finančního úřadu. Upozorňujeme na skutečnost, že na SFÚ nelze provést úhradu majetkových daní, neboť nedisponuje účty k těmto daním. Dále upozorňujeme, že místní příslušnost stávajících FÚ k plátcovým pokladnám zůstává zachována (nepřechází na SFÚ).

Kam je možné směřovat dotazy ohledně činnosti SFÚ? »

Pokud budete mít dotazy týkající se SFÚ, můžete kontaktovat pracovníky SFÚ na tel. 220 361 111 nebo e-mailu podatelna4000@fs.mfcr.cz. Dotazy můžete také poslat prostřednictvím datové schránky 7cs8cge. Pro získání informací shromažďovaných ve spisu poplatníka a na osobním daňovém účtu je možné využít „online finanční úřad“, dostupný na https://www.mojedane.cz. Zde je rovněž možné učinit elektronické podání pro finanční správu.

Srážíme daň z licenčních poplatků vyplácených zahraničnímu subjektu. Jelikož budeme přeregistrováni k SFÚ, tážeme se, jakému finančnímu úřadu máme sraženou daň odvádět? »

Veškeré platby daní směřujte na Váš dosavadní FÚ. Váš místně příslušný FÚ stanoví z moci úřední rozhodnutím datum, ke kterému dojde ke změně místní příslušnosti. Toto datum bude rozhodující pro směřování Vašich plateb. Teprve až dojde ke změně místní příslušnosti, budete platby odvádět na účet SFÚ.

Jsme vybraným subjektem a dosud nejsme přeregistrováni k SFÚ. Kým nám bude vydáno potvrzení o bezdlužnosti? »

Budete-li o potvrzení žádat dříve než nastane den, k němuž se mění místní příslušnost správce daně (o tomto dni Vás dosavadní správce daně informuje formou rozhodnutí), podáte žádost k dosud příslušnému FÚ.

Jak mohu zjistit, který konkrétní pracovník na SFÚ má na starosti naše platební povinnosti a daňová přiznání? »

Informaci získáte v sídle SFÚ v Praze a na každém územním pracovišti SFÚ, která se nacházejí v Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Naše společnost má sídlo v Plzni. Znamená to, že máme naše platby směrovat na územní pracoviště SFÚ v Plzni? »

Pracoviště SFÚ nedisponují vlastními účty, proto sídlo pracoviště není pro placení daní rozhodující. SFÚ má u ČNB zřízen pro každou daň jediný účet. Pracovníci, kteří se zabývají správou platebních povinností, jsou v sídle SFÚ v Praze.

Je možné platit daň z nemovitých věcí na SFÚ ? »

Ne, jelikož SFÚ nespravuje daň z nemovitých věcí a účet pro její úhradu nemá zřízen.

Kde jsou zveřejněna čísla bankovních účtů SFÚ? »

Čísla účtů jsou zveřejněna ve Finančním zpravodajič. 9/2012 a také na internetu Finanční správy ČR www.financnisprava.cz. Taktéž se můžete dotázat pracovníků SFÚ na tel. 220 361 111, prostřednictvím e-mailu podatelna4000@fs.mfcr.cz, datové schránky nebo aplikace elektronická podání pro finanční správu.

Jací pracovníci mohou přijít na kontrolu nebo na místní šetření k vybraným subjektům? »

Daňovou kontrolu a místní šetření u vybraných subjektů provádějí obvykle pracovníci SFÚ. Kontrolní úkony u vybraných subjektů však mohou v některých případech provádět i pracovníci jiných FÚ.

Můžeme učinit podání určené SFÚ na jakémkoliv územním pracovišti SFÚ? »

Ano. Daňový subjekt může platně učinit podání jak v sídle SFÚ v Praze, tak v šesti územních pracovištích – Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava a České Budějovice.

Kde má SFÚ své sídlo a jaké jsou adresy jeho územních pracovišť? »

 • Sídlo SFÚ je v Praze 7. Přesná adresa je nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7.
 • Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Specializovaného finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, přízemí, č. dveří 86/10-2,
 • Územní pracoviště v Brně, Příkop 819/25, 602 00 Brno 2,
 • Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice,
 • Územní pracoviště v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02, Hradec Králové,
 • Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 1448/13, 700 39 Ostrava 39,
 • Územní pracoviště v Plzni, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 1,
 • Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359/13A, 400 01 Ústí nad Labem.

Je výhodné, abychom se SFÚ komunikovali elektronicky? »

Ano, pro daňový subjekt je výhodné, když zvolí elektronickou formu komunikace. Výhoda spočívá v úspoře času. Elektronické tiskopisy finanční správy jsou ve strukturované formě a umožňují daňovému subjektu, aby si ověřil správnost vyplněných údajů v daném podání. Další výhodou při vyplňování elektronických tiskopisů je, že program daňový subjekt upozorňuje na početní chyby. Kontrolní prvky v rámci elektronických podání šetří čas, který by daňový subjekt musel věnovat následným opravám při listinném podání. Tato forma umožňuje 24 hodinovou komunikaci se SFÚ z jakéhokoli místa. Nejsou tedy nutná osobní jednání, která bývají časově náročná. Podmínkou elektronické komunikace je možnost přístupu na Internet. V případě, že daňový subjekt zvolí se správcem daně elektronickou formu komunikace, je pro něj výhodné zřídit si elektronickou daňovou informační schránku, která mu umožňuje nepřetržitý přístup k osobnímu daňovému účtu, daňovému kalendáři, přehledu o elektronické korespondenci mezi ním a správcem daně.
Daňový subjekt, který se rozhodne pro elektronickou formu komunikace, nebo tuto možnost bude zvažovat, může vejít v jednání se SFÚ. Příslušní pracovníci daňovému subjektu poskytnou zcela konkrétní informace o tom, jak jednoduchým způsobem tuto elektronickou komunikaci zavést a provozovat.

Jak můžeme se SFÚ komunikovat? »

Se SFÚ je možno komunikovat formou osobních jednání, písemnou formou nebo elektronicky (datová schránka, aplikace elektronická podání (EPO) pro finanční správu na https://www.mojedane.cz ).

V čem se liší SFÚ od ostatních finančních úřadů? »

Obecně lze konstatovat, že SFÚ se svou činností od ostatních FÚ neliší. SFÚ provádí stejné úkony, které se provádějí na ostatních FÚ. Podstatný rozdíl mezi SFÚ a ostatními finančními úřady spočívá v rozsahu územní působnosti. Územní působnost SFÚ je celostátní. Pro účely správy daní je na SFÚ akcentováno tzv. sektorové členění vybraných subjektů. Správa daní je na SFÚ prováděna specialisty pro konkrétní sektor, vždy s ohledem na podmínky fungování určitého odvětví, ve kterém provádí vybraný subjekt svoji činnost.

Má významný vliv nabytí účinnosti zákona o Finanční správě na vybrané subjekty? »

Proces reorganizace daňové správy se vybraných subjektů ve vztahu k SFÚ negativně nedotkne a neznamená pro ně zásadní změnu. Sídlem SFÚ je nadále nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7. V rámci České republiky má SFÚ od 1.1.2012, stejně jako doposud, mimo Prahu, šest územních pracovišť, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a v Ostravě (v roce 2012 se nazývala pobočkami). Matriková část bankovního účtu SFÚ a kód banky zůstávají stejné tj. 77620021/0710. Stejně tak ID datové schránky 7cs8cge.

Jakým způsobem se projeví nabytí účinnosti zákona o Finanční správě v činnosti SFÚ? »

Celorepubliková působnost SFÚ zůstává nezměněna. Kromě činností vykonávaných SFÚ v roce 2012 provádí od 1.1.2013 cenovou kontrolu.

Základní informace o projektu: Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní »

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00014
Příjemce podpory: Generální finanční ředitelství
Nositel/realizátor projektu: Specializovaný finanční úřad
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Celkové náklady projektu: 14.332.257 Kč

Generální finanční ředitelství (GFŘ) je v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci individuálního projektu Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00014. Nositelem projektu v rámci GFŘ je Specializovaný finanční úřad (SFÚ). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je efektivní správa daní a zabezpečení primárního cíle Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) - zajištění příjmů státního rozpočtu s ohledem na dodržení principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti prováděných činností.

Hlavním cílem projektu je efektivní správa daní a zabezpečení primárního cíle Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) - zajištění příjmů státního rozpočtu s ohledem na dodržení principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti prováděných činností.

Projektové aktivity jsou především orientovány na:

 1. zvýšení efektivnosti a výtěžnosti správy daní, včetně snížení časových nároků na její provádění,
 2. racionalizaci dosavadních procesů a standardizaci pracovních úkonů,
 3. posílení pozice instituce veřejné správy ve vztahu k zástupcům soukromého sektoru.

Požadovaným výstupem projektu SFÚ je moderní systém využívající inovativní nástroje k efektivnímu výkonu finanční správy, podporující rozvoj a motivaci zaměstnanců, kteří jsou schopni využívat nové implementované nástroje správy daní na SFÚ, aplikovat nové poznatky a dovednosti do standardních pracovních postupů.