Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnosti FÚ

8. 4. 2015

Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jejich územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona.

Finančními úřady vykonávajícími působnost na území vyššího územního samosprávného celku jsou:

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj,
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj,
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj,
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj,
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj,
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj,
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina,
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj,
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj.

Finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu.

Finanční úřad vykonává tyto činnosti dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb.:

 • vykonává správu daní,
 • provádí řízení o správních deliktech,
 • převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
 • přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
 • vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
 • vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
 • vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy,
 • finanční kontrolu,
 • kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
 • kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
 • z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
 • z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

Nadřízeným orgánem finančního úřadu je Generální finanční ředitelství se sídlem 117 22 Praha l, Lazarská 15/7, tel. +420 296 852 222, e-mail podatelna@fs.mfcr.cz, webové stránky finanční správy: www.financnisprava.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
dle usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 1995 č. 595 o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům
Vláda stanovila s účinností od 1. ledna 1996 pro všechny ústřední a územní orgány státní správy jednotné úřední dny vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu.