Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odvod z loterií a jiných podobných her

20. 10. 2015

Nejčastější dotazy a odpovědi.

Daňové tiskopisy

Jaké tiskopisy se používají k odvodu z loterií a jiných podobných her?

Odvod z loterií upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“). Odvodovým obdobím je kalendářní rok a odvodové přiznání se podává do 2 měsíců od uplynutí odvodového období. Odvod se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh, které poplatník přiznává formou hlášení a to do 20 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí.

Ministerstvem financí byly vydány tyto tiskopisy:

  • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona o loteriích (dále jen „přiznání“) – tiskopis 25 5539 MFin 5539,
  • Zvláštní příloha k řádku 170 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (dále jen „zvláštní příloha) – tiskopis 25 5539/A MFin 5539/A,
  • Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona o loteriích (dále jen „hlášení“) – tiskopis 25 5538 MFin 5538 ,
  • Zvláštní příloha k řádku 170 k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen „zvláštní příloha) – tiskopis 25 5538/A MFin 5538/A.

K vyplnění přiznání a hlášení jsou vydány podrobné pokyny – tiskopis 25 5539/1 MFin 5539/1 a tiskopis 25 5538/1 MFin 5538/1.

Kde jsou k dispozici tiskopisy přiznání, hlášení a zvláštní příloha?

Tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy.

Od 1. ledna 2015 je účinná změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zakotvená v ustanovení § 72 odst. 4, podle které, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou provozovatelé povinni podání shora uvedených tiskopisů učinit pouze v elektronické podobě, tedy výhradně způsobem podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu, tedy datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ke splnění povinnosti učinit vybrané podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portále (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces).

Pokuta ve výši 2 000,- Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu. U podání shora uvedených tiskopisů nebude tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady.

Pokud daňový subjekt uvedené podmínky nesplňuje, může podat tiskopisy v listinné podobě.

K čemu slouží zvláštní příloha?

Zvláštní příloha má návaznost na rozpočtové určení odvodu podle § 41i odst. 1 a 2 zákona o loteriích. Bez vyplnění této přílohy by nebylo možné rozdělit výnos z odvodu do rozpočtu těch obcí, kterým dle zákona náleží.

Ve zvláštní příloze je uvedeno rozčlenění celkového počtu dní podle obcí, s podrobným členěním podle počtu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v závislosti na trvání období ve dnech, po které bylo v daném období v jednotlivých obcích povoleno jejich provozování.

Je poplatník povinen zálohu si sám vypočítat a přerozdělit mezi jednotlivé obce? Je zvláštní příloha povinná pro všechny poplatníky?

Podle § 41g odst. 3 zákona o loteriích je provozovatel povinen podat za 1., 2. a 3. čtvrtletí hlášení a současně zaplatit zálohu dle § 137 daňového řádu, do 20 dní po skončení čtvrtletí. Výši zálohy provozovatel sám vypočte a vyplní do příslušného tiskopisu.

Provozovatelé, kteří provozují výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení (§ 41b odst. 3 zákona o loteriích), mají navíc povinnost vyplnit zvláštní přílohu, ze které je patrné, ve které obci byl povolen určitý počet herních míst a počet dní, ve kterých byla tato herní místa povolena. Zvláštní příloha má návaznost na přesné rozpočtové určení odvodu z těchto zařízení. Provozovatel tedy nevypočítává výši odvodu pro jednotlivé obce, pouze uvede údaje, ze kterých poté finanční úřad příslušný odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení přerozdělí mezi rozpočty obcí a státní rozpočet.

Jaké údaje správce daně vyžaduje v případě pevné části základu odvodu a) povolená herní místa v obci, nebo b) povolená umístěná herní místa v obci?

V případě pevné části dílčího základu odvodu bude provozovatel specifikovat ve zvláštní příloze k hlášení či k přiznání k odvodu povolená jednotlivá herní místa (§ 41b odst. 3 zákona o loteriích).

Jak se stanoví čtvrtletní zálohy odvodu z loterií a jiných podobných her?

Odvod z loterií a jiných podobných her se vypočte jako součet dílčích odvodů (tj. dle jednotlivých typů her), přičemž dílčí odvod se vypočte jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí základ odvodu (§ 41d zákona o loteriích).

Podává přiznání provozovatel souhrnně za veškeré hry nebo odděleně dle druhu povolených loterií?

Tiskopis přiznání a hlášení je vytvořen ve struktuře, která odpovídá jednotlivým typům her uvedených v § 41b zákona o loteriích ve spojení s § 2 zákona o loteriích.

Jakému správci daně poplatník předkládá hlášení nebo přiznání (včetně příloh)?

S ohledem na malý počet poplatníků odvodu a jeho specifický předmět byla správa odvodu v rámci územní působnosti finančních úřadů koncentrována do řídícího centra finančních úřadů. Provozovatel předkládá přiznání nebo hlášení věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu, a to v sídle tohoto úřadu.

Čtvrtletní záloha se hradí ve výši 100% vypočtené daňové povinnosti za dané období?

Čtvrtletní záloha je v podstatě plná daňová povinnost za příslušné kalendářní čtvrtletí vypočtená v souladu s § 41b zákona o loteriích za použití příslušné sazby odvodu dle § 41c zákona o loteriích.

Jak lze uplatnit slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her?

Provozovatel loterie, který poskytl peněžitý dar Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní si může uplatnit slevu u dílčího odvodu z loterií nebo dílčího odvodu z kurzových sázek. Slevu si může uplatnit do výše hodnoty poskytnutého daru, maximálně však do výše 25 % příslušného dílčího odvodu (§ 41 da zákona o loteriích). Slevu musí uplatnit v hlášení a přiznání k odvodu. Poplatník má povinnost hodnotu darů a den předání zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Částka 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je za každé povolené nebo provozované zařízení?

Částka 55,- Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu se vypočítává za každé jednotlivé herní místo povoleného výherního hracího přístroje a jiného technického herního zařízení (tzv. „za každou židličku“).

Zjistí-li poplatník odvodu z loterií a jiných podobných her do podání odvodového přiznání, že údaje uvedené v hlášení poplatníka odvodu z loterií a jiných podobných her nebyly správné, je povinen podat následné hlášení?

Pokud provozovatel zjistí, že při stanovení výše čtvrtletního odvodu neuvedl údaje úplné či správné, není povinen podat následné hlášení, ale je oprávněn do podání odvodového přiznání podat další hlášení, jímž může zjištěné chyby v některém z povinných již podaných hlášení za jednotlivá zálohová období napravit. Podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech k přiznání nebo hlášení.

Nebude-li však splatná záloha uhrazena nejpozději v den její splatnosti, bude poplatník povinen uhradit úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu, a to za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Rozpočtové určení odvodu

Jak je tvořen odvod z loterií a jiných podobných her?

Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového
určení dvěma dílčími odvody:

  • odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích, který je součtem částí dílčích odvodů,
  • odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích, který se skládá z poměrné a pevné části dílčího odvodu.

Jaké je rozpočtové určení dílčích odvodů?

Oba dílčí odvody, a to odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ) dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích, se shodně dělí mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí, ale v jiných poměrech a jiným propočtem.

Dílčí odvod z VHP a JTHZ je dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí.

Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích, je z 70% příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí.

Jakými finančními úřady jsou alikvotní části odvodu z loterií a jiných podobných her převáděny na jednotlivé obce?

Dílčí odvod z VHP a JTHZ, který je dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích z 80 % příjmem rozpočtů obcí, převádějí na účty rozpočtů obcí ty finanční úřady, které jsou správci odvodu z loterií u poplatníků těchto dílčích odvodů.

Alikvotní části odvodu z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích, která jsou z 30 % příjmem rozpočtů obcí, převádí na účty rozpočtů obcí pouze Specializovaný finanční úřad.

V jakých lhůtách jsou alikvotní části odvodu z loterií a jiných podobných her převáděny na jednotlivé obce?

Části odvodů z loterií a jiných podobných her určené do rozpočtu obcí převede správce daně na účty jednotlivých obcí nejméně jedenkrát měsíčně, bude-li částka určená k převodu vyšší než 500,- Kč (§ 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).

Jsou převáděny prostředky jednotlivým obcím dle rozpočtového určení § 41i odst. 1b) a § 41i odst. 3b) zákona o loteriích z rozdílných bankovních účtů?

Prostředky do rozpočtů obcí jsou převáděny za každý odvod zvlášť ze dvou rozdílných převodových účtů, pro každý odvod je přidělené vlastní předčíslí bankovního účtu.

Převody alikvotních nároků všem obcím České republiky ve výši 30 % celostátního hrubého výnosu dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích provádí pouze Specializovaný finanční úřad z převodového bankovního účtu 3690-77620021/0710.
Převody nároků obcím, které budou uvedeny v povinné příloze k hlášení (přiznání) na odvod, ve výši 80% dílčího odvodu dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích realizují všechny finanční úřady z převodového bankovního účtu s předčíslím 3682.

Například v případě FÚ pro Liberecký kraj je převodový účet obcím ve tvaru:
3682-97629461 /0710
3682 - předčíslí bankovního účtu
97629461- číslo matriky FÚ pro Liberecký kraj
0710- kód banky (ČNB)

Kde lze získat čísla matrik jednotlivých finančních úřadů, aby bylo možné identifikovat, z kterého finančního úřadu byly zaslány příslušné části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ)?

Čísla matrik jednotlivých finančních úřadů jsou dostupná na internetových stránkách Finanční správy: INTERNET FS – Daně a pojistné - Placení daní – Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - Příloha č. 1.

Placení odvodu

Jak platit odvod z loterií a jiných podobných her?

Dílčí odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích a dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích, se z důvodu dvojího rozpočtového určení hradí odděleně.

Každý z těchto odvodů je evidován na samostatném druhu příjmu a pro placení má přiděleno vlastní předčíslí bankovního (PBÚ)účtu:

  • 271 - Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41 b odst. 1 zákona o loteriích (PBÚ - 2639)
  • 272 - Odvod z VHP a JTHZ dle § 41 b odst. 2,3,4 zákona o loteriích (PBÚ – 2655)

Kde lze získat bankovní spojení na úhradu odvodu z loterií a jiných podobných her a na úhradu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ)? Kde lze získat bankovní spojení na úhradu poplatků za zasílání žádostí?

Bankovní spojení pro platbu správních poplatků musí provozovateli sdělit příslušný povolující orgán dle typu loterie nebo jiné podobné hry. Povolujícími orgány jsou obce a Ministerstvo financí.

Bankovní spojení pro úhradu odvodu z loterií a jiných podobných her a odvodu z VHP a JTHZ je možné získat na místně příslušném finančním úřadě dle sídla provozovatele. Je-li provozovatel vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, v platném znění, je jeho správcem odvodu Specializovaný finanční úřad. Údaje o bankovním spojení jsou též zveřejněny na stránkách Finanční správy ČR:

INTERNET FS – Daně a pojistné - Placení daní – Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - Příloha č. 1, (čísla matrik bankovních účtů) a Příloha č. 2 a č. 3 (předčíslí bankovních účtů finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu).

FÚ/SFÚ

Jaký finanční úřad vykonává správu odvodu?

Správcem odvodu je finanční úřad místně příslušný ke správě odvodu, přičemž místní příslušnost se řídí adresou sídla provozovatele (§ 41h zákona o loteriích).

Je-li provozovatel vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, v platném znění, je jeho správcem odvodu Specializovaný finanční úřad.

Musí se poplatník odvodu z loterií a jiných podobných her k tomuto odvodu registrovat u místně příslušného finančního úřadu?

Poplatníci odvodu z loterií a jiných podobných her se k této dani (odvodu) neregistrují, resp. k uvedené dani není zákonem stanovena registrační povinnost.

Ostatní

Kdo bude provádět kontrolu odvodu z loterií a jiných podobných her?

Kontrola odvodu z loterií a jiných podobných her je v kompetenci finančního úřadu místně příslušného ke správě odvodu.

Je zahrnut jackpot do částky, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových her?

Ano, jackpot je vyplacená výhra a tudíž se plně promítne do odvodových povinností provozovatele.

Jak v případě tomboly stanovit úhrn vyplacených výher?

Od 1. 1. 2012 se na odvod z tombol plně aplikuje zákon o loteriích. V části šesté je upravena celá odvodová povinnost. Dle § 41g odst. 3 zákona o loteriích musí každý provozovatel, čili i organizátor tomboly na plese, podat po skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla plesová tombola pořádána, hlášení k odvodu z loterií a jiných podobných her. Po skončení odvodového období (kalendářní rok) musí provozovatel ještě podat odvodové přiznání. Ve lhůtě pro podání čtvrtletního hlášení, ve kterém bude vypočtena výše zálohy k odvodu, musí být také záloha zaplacena. Hlášení k odvodu se podává do 20 dní po skončení kalendářního čtvrtletí a odvodové přiznání do dvou měsíců po skončení kalendářního roku.

Pokud jde o to, jak ocenit výhry v tombole, zákon o loteriích tuto problematiku blíže neřeší, lze však vycházet

  • z ceny obvyklé, pokud ji lze u dané věci stanovit
  • v případě darů různých domácích výrobků, úlovků nebo výpěstků z ceny specifikované dárcem předmětu.

Pokud provozovatel tomboly má pouze jednorázové povolení a uskutečnil akci v I. čtvrtletí, není povinen podávat za II. a III. čtvrtletí hlášení k záloze na odvod (tzv. „nulové hlášení“), přičemž za IV. čtvrtletí podá přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her. Nutno upozornit, že pokud provozovatel obdržel povolení, ale tombola se neuskutečnila, je povinen v příslušném čtvrtletí podat hlášení k záloze na odvod s tím, že v příslušném oddíle budou uvedeny nulové hodnoty.

K problematice tombol níže naleznete Stanovisko Generálního finančního ředitelství k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

K 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Novela zákona přináší zvýšení sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her.
Základní informační materiál k části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, upravující odvody z loterií a jiných podobných her od 1.1.2013

povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách