Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

17/23.02.05

23. 2. 2005

Hodnota vrácené daně z protopených minerálních olejů

 1. Popis problému

  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. (dále jen "ZSpD", ve znění k 1.1.2004) umožňuje v ustanovení § 56 uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "oprávněným osobám") . V období počátku roku 2004, disponovaly oprávněné osoby minerálními oleji, které byly zdaněny podle zákona platného do konce roku 2003 (dále jen "dosavadní předpis"). Tyto minerální oleje byly zdaněny sazbou daně, která odpovídala výši 8.150 Kč za 1000 litrů oleje (§22 dosavadního předpisu) .

  Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD deklaruje konkrétní výši vracené daně, která je vyjádřena částkou 9 290 Kč za 1000 litrů. Přechodná ustanovení ZSpD neřeší případ protopení oleje, který byl zdaněn podle dosavadního předpisu, tedy sazbou daně ve výši 8 150 Kč/1000 l.

  Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD neukládá snížit sazbu daně, či daň o 660 Kč / 1000 l.

  ZSpD tedy jednoznačně stanovuje výši daně, v číselném vyjádření, která se bude vracet oprávněným osobám.

  K předložení tohoto příspěvku vede fakt, že správci této daně, celní úřady, požadují po oprávněných osobách krátit nárokovanou daň, která byla zatížena spotřební daní podle dosavadního předpisu, o 660,- Kč / 1000 litrů. Podle názoru předkladatele jde o konání správce daně bez právního nároku.

 2. Právní rámec

  § 56 odst. 1 ZSpD :

  Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) (dále jen "topné oleje"), které jsou barveny a značkovány podle zvláštního právního předpisu, za cenu včetně daně a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla"). Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z nakoupených topných olejů podle § 15 a 55.

  §56 odst. 4 ZSpD :
  Daň se vrací ve výši 9 290 Kč/1000 litrů, tj. ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
  § 14 (7) ZSpD :
  Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit pouze do výše skutečně zaplacené daně vypočtené sazbou daně platnou v den dovozu nebo v den uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu.
  Vyhláška č. 413/2003 Sb. § 1 :
  Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "daň") zaplacené v cenách minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "topné oleje") se uplatňuje v daňovém přiznání (§ 56 odst. 8 zákona) částkou vypočtenou vynásobením sazby daně snížené o 660,- Kč/1000 l množstvím topných olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla za zdaňovací období (§ 17 zákona) v 1000 litrech, přičemž toto množství se zaokrouhluje na tři desetinná místa.

  Z pokynu k vyplňování formuláře přiznání
  Ve sl. 5 se uvádí sazba spotřební daně topného oleje platná v den uvedení do volného daňového oběhu, snížená o 660,- Kč/ 1000 l.

 3. Rozbor problematiky

  Oprávněné osoby pořídily minerální oleje v roce 2003 (tehdy ještě uhlovodíková paliva a maziva) za ceny včetně spotřební daně, tj. oleje zatížené sazbou daně 8 150 Kč/1000 l.

  Tyto oleje neprotopily v roce 2003 a část zásob jim zůstala k 31.12.2003. Přechodná ustanovení (§ 140) ZSpD neupřesňují v tomto případě žádný postup. Tyto oleje označuje ZSpD § 140 v odstavci 12 jako vybrané výrobky vyrobené před datem účinnosti tohoto zákona (ZSpD), které byly zdaněny podle dosavadního předpisu. ZSpD nikde o těchto olejích nehovoří, jako o výrobcích, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v souladu se ZSpD.

  Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD deklaruje hodnotu vrácené daně. Číselně. Není zde uvedeno, že tato částka se netýká oleje, který byl zdaněn podle dosavadních předpisů. Podle tohoto ustanovení má oprávněná osoba nárok na vrácení daně ve výši 9 290 Kč/1000 litrů.

  Názor předkladatele příspěvku je ale jednotný s názorem zákonodárce, že nelze vracet více, než bylo zaplaceno.

  Při určitém pohledu na ustanovení § 56 odst. 4 lze dojít k závěru, že tento odstavec není možné aplikovat na oleje zdaněné v roce 2003 podle dosavadního předpisu, neboť daň ve výši 9 290 Kč/1000 litrů nebyla zahrnuta do ceny těchto olejů. Pak nelze ani tento nárok snižovat o 660 Kč / 1000 litrů.

  Ustanovení § 14 odst. 7 je poplatný pro vybrané výrobky, pro minerální oleje, které

  1. byly dovezeny
  2. byly uvedeny do volného daňového oběhu, což neplatí pro oleje zdaněné v roce 2003. Tyto oleje nebyly uvedeny do volného daňového oběhu, ale byly již zdaněny podle dosavadního předpisu

  Při tomto rozboru dané problematiky, lze jednoznačně dovodit fakt, že oprávněná osoba není podle ZSpD povinna snížit výši nárokované daně o 660 Kč / 1000 litrů, pokud protopila oleje zdaněné podle dosavadního předpisu. Ustanovení § 56 odst. 4 a § 14 odst. 7 lze aplikovat jen na vybrané výrobky zdaněné podle ZSpD.

  Komentář k vyhlášce a k daňovému přiznání - 22 552 vzor č. 1, k tabulce pro výpočet na straně druhé přiznání :
  Bude-li sazba uvedená ve sloupci 5 tabulky sazbou, dle dosavadního předpisu, pak není tato sazba v rozporu s § 1 vyhlášky č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla. Uvedené ustanovení § 1 vyhlášky nestanovuje výši sazby daně. Tu stanovuje pro deklarovaný olej dosavadní předpis. Vzhledem k tomu, že jde o olej, který byl zdaněn podle dosavadního předpisu, obsahuje výši spotřební daně vypočtenou podle dříve platné sazby daně. Hodnota uvedená ve sloupci č. 5 v tabulce pro výpočet neodpovídá sice pokynu k vyplňování formuláře přiznání, ale odpovídá ZSpD. 

 4. Závěr 
  1. Vyhláška č. 413/2003 Sb., nemůže omezovat práva a povinnosti stanovené ZSpD.
  2. S ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 ZSpD je možno souhlasit se závěrem, že nelze vrátit více, než bylo zaplaceno. Nepoužije se deklarovaná výše spotřební daně, která je uvedena v ustanovení § 56 odst. 4, tj. výše 9 290 Kč / 1000 l, ale jen výše spotřební daně, která byla zaplacena, tj. 8.150 Kč / 1000 litrů.
  3. Ustanovení § 14 odst. 7 ZSpD a stejně tak pokyny k vyplňování formuláře přiznání jsou poplatné pouze tehdy, pokud jde o olej uvolněný do volného daňového oběhu v souladu s ustanovením § 9 ZSpD. Jde tedy o olej "zdaněný" po 1.1.2004 za použití sazby daně použité po tomto datu.
  4. Oprávněná osoba má nárok na vrácení daně ve výši 8.150 Kč / 1000 litrů bez povinnosti snížit nárok o 660 Kč/1000 litrů.
 5. Návrh opatření

  Výsledky projednání vhodným způsobem publikovat.

 

Stanovisko MF :

 

 1. Při uplatnění nároku na vrácení daně, který vznikl po 1.lednu 2004, se postupuje podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. To se týká i subjektů, jimž vznikl po 1.lednu 2004 nárok na vrácení daně při spotřebě olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l. V takových případech nelze vrátit daň ve výši 8 150 Kč/1000 l (tedy v plné zaplacené výši), protože to zákon č. 353/2003 Sb. neumožňuje. Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, byl zrušen včetně § 12c a žádné přechodné ustanovení, které by umožnilo postupovat podle tohoto ustanovení i v roce 2004, zákon č. 353/2003 Sb. neobsahuje.
 2. Podle 56 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb. se daň vrací ve výši 9 290 Kč/1000 litrů, tj. ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
 3. S ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb. (vrátit daň lze jen do té výše, ve které byla zaplacena) nelze při vracení daně z olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l použít té části ustanovení § 56 odst. 4, podle které se daň vrací ve výši 9 290 Kč/1000 l.
 4. Na rozdíl od ustanovení § 14 odst. 7 není v zákonu č. 353/2003 Sb. žádné ustanovení, které by umožnilo vracet daň aniž by se uplatnilo snížení vracené daně o 660 Kč/1000 l.To znamená, že v případech, kdy vznikl po 1.lednu 2004 nárok na vrácení daně při spotřebě olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l, se vrací daň ve výši 7 490 Kč/1000 litrů (8150 - 660).

 

 

 

V Praze dne 23.února 2005

 

Ing. Yvona L e g i e r s k á
náměstkyně ministra financí