Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

52/08.06.05

8. 6. 2005

Výdaje spojené s nákupem stravenek

Předkládá:
Hana Kovalíková, daňová poradkyně, č. osvědčení 1139

 

1. Popis problému

Organizace, které prodávají zaměstnavatelům stravenky, si účtují k těmto prodejům provizi za zprostředkování prodeje stravenek. Navíc některé organizace výši provize mění a tak není často ani možné vycházet z původního propočtu příspěvku zaměstnavatele a pohledávky za zaměstnancem.

Tato provize by se měla stát dle Pokynu D - 190 součástí ceny hlavního jídla, z této ceny se bude vycházet při výpočtu příspěvku zaměstnavatele na stravování a současně částky, kterou bude hradit zaměstnanec. V praxi je toto velice těžko proveditelné a pro účetní časově náročně, což si ukážeme níže na konkrétním příkladu a dle mého názoru je výsledek minimální.

Podle tohoto pokynu postupují pracovníci finančních úřadů při kontrole.

2. Popis problematiky

Pokyn D - 190


K § 24 odst. 2 písm. j) bod 4

15. Za závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů podle §24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona se považuje závodní stravování smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním zařízení závodního stravování nebo ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu. Přitom lze za daňový výdaj považovat příspěvek na jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny. Cenou hlavního jídla se rozumí cena jídla včetně poplatku za zprostředkování prodeje stravenek.

Příklad

Firma zakoupila na měsíc červen 2005 pro své zaměstnance 100 ks stravenek v hodnotě 60,- Kč za jednu stravenku. Zaměstnancům poskytuje příspěvek v hodnotě 55% dle ZDP, 45% hradí zaměstnanec, firma si nebude pro tento případ uplatňovat na vstupu odpočet DPH. Předpokládám, že zaměstnanec odpracuje celý měsíc červen. Faktura byla uhrazena bankou a zaměstnanci uhradí stravenky v hotovosti do pokladny.

 TEXT  cena bez DPH  DPH
 100 ks stravenek  6 000,-  0
 provize 3%  180,-  34,20
     
 celkem uhrazeno bankovním převodem    6 214,20

 

Výpočet příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem a částky, kterou uhradí zaměstnanec v případě, kdy do ceny stravenky vstupuje provize za zprostředkování

 1  Cena jedné stravenky bez provize 60,00
 2  Provize k jedné stravence (214,20 : 100)  2,14
 3  Cena jedné stravenky celkme  62,14
 4  Příspěvek zaměstnavatele 55%  34,18
 5  Pohledávka za zaměstnance  27,96
 6  Zaokrouhlení při úhradě zaměstnancem do pokladny  0,04
 7  Cena jedné stravenky po zaokrouhlení celkem (4 + 5 + 6)  62,18

 

 8  Cena 100 ks stravenek  6 218,00
 9  Cena celkem za nákup 100 ks stravenek dle faktury  6 214,20
 10  Rozdíl oproti faktuře od dodavatele  3,80

 

Výpočet příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem a částky, kterou uhradí zaměstnanec v případě, kdy do ceny stravenky nevstupuje provize za zprostředkování

 1  Cena jedné stravenky  60,00
 2  Příspěvek zaměstnavatele 55%  33,00
 3  Pohledávka za zaměstnancem  27,00
 4  Cena 100 ks stravenek  6 000,00
 5  Provize včetně DPH uplatněná v nákladech  214,20
 6  Rozdíl oproti faktuře od dodavatele  0,00

 

Porovnání nákladů

   s provozí  bez provize  rozdíl
 Příspěvek zaměstnatele za 100 ks (34,14 x 100)  3,418,00  3 300,00  -118,00
 Provize účtovaná do nákladů  0  214,20  214,20
 Haléřové vyrovnání (100 ks stravenek)  4,00  0  -4,00
 součet  3 418,00  3 514,20  92,20

 

3. Závěr

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že rozdíl je tak nevýznamnou položkou, že nedojde ke značnému zkreslení výsledku hospodaření a ke značnému snížení základu daně z příjmů, když provize bude nákladovou položkou daňově účinnou. Čas, který tím účetní pracovník stráví, je určitě nákladovou položkou vyšší než tato provize.
Navíc u každého zaměstnance se bude muset proúčtovat haléřové vyrovnání, což také v mnoha případech zvyšuje náklady na zpracování účetnictví (účetnictví je zpracováno účetní firmou a cena je odvozeno od počtu zaúčtovaných položek). Doporučuji sjednotit stanovisko, že provize za zprostředkování stravenek nevstupuje do ceny stravenky.

4. Návrh řešení

Po projednání na Koordinačním výboru publikovat závěr v metodickém pokynu MF.

Stanovisko MF :

Za celou dobu platnosti zákona o daních z příjmů nebyly vzneseny připomínky ke způsobu stanovení ceny rozhodné pro výpočet příspěvku zaměstnavatel na stravování zaměstnanců, a to ani v rámci připomínkového řízení v rámci návrhů změn v zákoně, i když toto ustanovení bylo naposled měněno zákonem č. 669/2004 Sb. Bez provedení změny v zákoně není možno přijmout jiný závěr, neboť provize za nákup stravenek nesplňuje základní podmínku stanovenou v § 24 odst. l zákona o daních z příjmů.

V Praze dne 27.7.2005

 

Ing. Dana Trezziová
Náměstkyně ministra