Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

4. 4. 2017

S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“) daň z hazardních her, která nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky hazardní hry. Poplatníkem daně z hazardních her je provozovatel hazardní hry, a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo který ohlásil hazardní hru, tak ten, který hazardní hru provozuje nelegálně. Správu daně vykonávají místně příslušné finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
Bližší informace k dani z hazardních her jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR v sekci Daň z hazardních her.

Rozpočtové určení daně a princip přerozdělování celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí jsou zakotveny v § 7 zákona o DHH.

Daň z hazardních her je z důvodu dvojího rozpočtového určení tvořena dvěma dílčími daněmi:

 • daň z hazardních her vyjma daně z technických her,
 • daň z technických her.

Dle zákona o DHH jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu obou dílčích daní z hazardních her. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny pouze Specializovaným finančním úřadem, a to za každou dílčí daň zvlášť ze dvou následujících samostatných bankovních účtů:

 Daň

 Podíl obcí

 Název bankovního účtu

 Číslo účtu SFÚ

 Daň z hazardních her
vyjma daně z technických her
30 %
všem obcím
převod daně z hazard. her do ROB
(§ 7 odst. 4b)
 9814-77620021/0710
 Daň z technických her 65 %
obcím dle čtvrt. koef.
převod dnaě z hazard. her do ROB
(§ 7 odst. 1b)
 9822-77620021/0710

Vysvětlivky:
ROB = rozpočty obcí
SFÚ = Specializovaný finanční úřad

 1. Převod daně z hazardních her dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH do rozpočtů obcí

  Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky na 30 % celostátním hrubém výnosu dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH bude provádět Specializovaný finanční úřad z bankovního účtu 9814-77620021/0710.

  Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Převod daně z hazardních her dle § 7 odst. 1 b) zákona o DHH do rozpočtů obcí

  Převody jednotlivých nároků obcí České republiky na 65 % celostátním hrubém výnosu dle § 7 odst. 1 b) zákona o DHH bude provádět Specializovaný finanční úřad z bankovního účtu 9822-77620021/0710.

  Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí v daném zdaňovacím období na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her se určí v závislosti na poměru součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období k celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období. Nárok podílu na celostátním hrubém výnosu daně z technických her náleží tedy pouze těm obcím, které se na tomto výnosu podílejí.

Ministerstvo financí zveřejní čtyřikrát ročně (podle stavu povolených herních pozic k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci, 1. říjnu kalendářního roku) podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období (kalendářního čtvrtletí). Viz stránky Ministerstva financí ČR.

Převody nároků na obou dílčích daních do rozpočtů obcí bude Specializovaný finanční úřad realizovat v souladu s § 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nejméně jedenkrát měsíčně.