Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro daňové subjekty zasažené aktuální situací na Ukrajině ve vazbě na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Finanční správa v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině upozorňuje všechny daňové subjekty, které byly touto situací zasaženy, na možnost využít zákonné prostředky, které umožňují předejít negativním následkům souvisejících s neplněním daňových povinností.

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové subjekty zasažené aktuální krizí, které nemohou podat daňové přiznání v zákonném termínu, mohou podat žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. 

V případě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je zákonná lhůta 1. 4. 2022 pro jeho listinnou podobu, v případě elektronické podoby 2. 5. 2022. Pokud by daňové přiznání podával daňový poradce či advokát, pak je zákonná lhůta 1. 7. 2022.

Odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty je nutné podat před uplynutím zákonného termínu pro podání daňového přiznání místně příslušnému správci daně. 

Správce daně může prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až o 3 měsíce (případně až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí). Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč. 

Žádost o prominutí úroku z prodlení, prominutí úroku z posečkané částky nebo prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

Pokud daňové subjekty nemohou podat žádost o prodloužení lhůty a nestihnou včas odevzdat daňové přiznání nebo zaplatí daň až po termínu, stále existuje možnost, jak se vyhnout sankcím. Daňové subjekty mají možnost podat žádost o prominutí úroku z prodlení, prominutí úroku z posečkané částky nebo prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

Žádost lze vyplnit například za pomoci webové aplikace: Žádost o prominutí příslušenství daně (financnisprava.cz). V žádosti musí být uvedeny ospravedlnitelné důvody, které vedly ke vzniku sankce, tzn. důvody, které byly příčinou buď pozdního podání daňového tvrzení, nebo pozdní úhrady daně. Zároveň finanční správa doporučuje, aby již přílohou podané žádosti bylo maximum důkazních prostředků, kterými žadatel disponuje a které považuje za relevantní pro zdůvodnění pozdního podání daňového tvrzení a okolností, které byly příčinou vzniku sankce. Dojde tím ke zjednodušení a zejména ke zrychlení řízení o podané žádosti. Před podáním žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky je však vždy nutné uhradit daň, jejíž neuhrazení vedlo ke vzniku sankce. 

V případě podání žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně je nezbytné také podat daňové tvrzení, v důsledku jehož včasného nepodání tato pokuta vznikla. Žádost o prominutí příslušenství podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč. 

Všechny uvedené žádosti je možné podat elektronicky, poštou nebo osobně na podatelně kteréhokoliv finančního úřadu. 

Informace v ukrajinštině: