Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace FS k jednotlivým vydávaným rozhodnutím ministryně financí o prominutí příslušenství daně

8. 2. 2021

V souvislosti s vydávanými tzv. generálními pardony ministryně financí (dále jen „Rozhodnutí“), kterými došlo ke stanovení úlev souvisejících s přijatými opatřeními zamezujícími šíření viru SARS-CoV-2, je třeba upozornit na význam některých přijatých úlev, konkrétně na význam prominutí úroků z prodlení.

Prominutí úroků z prodlení, které je vždy v konkrétním Rozhodnutí podmíněno uhrazením samotné daně do data stanoveného v daném Rozhodnutí, není odkladem splatnosti daně. Rozhodnutím dochází pouze k prominutí úroků, tj. negativních následků spojených s nezaplacením daně včas, nikoli k posunu zákonného termínu určeného pro úhradu daně. Nedoplatek na konkrétní dani existuje až do data jeho skutečné úhrady. K vyhodnocení splnění podmínek uvedených v Rozhodnutí může dojít až zpětně (okamžikem faktického splnění podmínek Rozhodnutí, tj. uhrazením daně do konce lhůty stanovené Rozhodnutím).

Nezaplacená daň bude tedy evidována na osobním daňovém účtu daňového subjektu, což v praxi znamená, že až do okamžiku skutečné úhrady této daně nelze daňovému subjektu vydat potvrzení o tzv. bezdlužnosti.

Daňovým subjektům doporučujeme, aby v případě, že mají nedoplatky právě z výše uvedeného důvodu a zároveň potřebují např. pro získání podpory či dotace popř. z jiných důvodů získat od finančního úřadu potvrzení o tzv. bezdlužnosti, zažádali kromě zmíněného potvrzení o tzv. bezdlužnosti i o potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Potvrzení o stavu osobního daňového účtu totiž obsahuje identifikaci konkrétních nedoplatků vůči správci daně, tzn. je z něj jednoznačně patrné, že jde např. o nedoplatek na DPH za zdaňovací období listopad 2020, a tedy, že se jedná o nedoplatek, jenž je možné bez vniku úroku z prodlení uhradit do data stanoveného v Rozhodnutí.

Splnění podmínky bezdlužnosti je pak možné dokládat předložením obou typů potvrzení (tzn. jak sdělením finančního úřadu, že nelze žádosti o potvrzení o tzv. bezdlužnosti vyhovět, neboť daňový subjekt má u správce daně evidovány nedoplatky, tak i potvrzením o stavu osobního daňového účtu) spolu s odkazem na příslušné Rozhodnutí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji. Tímto bude patrné, že na nedoplatek dopadá Rozhodnutí, a tedy, že daňový subjekt čerpá výhodu umožněnou Rozhodnutím.

Další možností je požádat finanční úřad o posečkání výše uvedeného daňového nedoplatku. V případě vyhovění této žádosti bude tento nedoplatek vykazován jako „nevymahatelný“.

Současně upozorňujeme, že dle rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 dochází k prominutí správního poplatku za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu, rovněž tak i za podání žádosti o posečkání úhrady nedoplatku, a to za podmínky, že žádost bude finančnímu úřadu podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.