Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k posouzení plných mocí a doručovacích adres orgány finanční správy

20. 12. 2012

V souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), informuje Generální finanční ředitelství daňové subjekty a další osoby zúčastněné na správě daní o postupu orgánů finanční správy při posouzení plných mocí uplatněných u územních finančních orgánů před účinností zákona o finanční správě, tj. před 1. 1. 2013.

Dále Generální finanční ředitelství informuje o postupu při posouzení doručovacích adres oznámených územním finančním orgánům před uvedeným datem.

Přechodné ustanovení zákona o finanční správě (§ 20 odst. 7) zajišťuje, že bude zachována platnost plných mocí uplatněných u stávajících územních finančních orgánů. Tedy nebude nutno, aby s účinností nové právní úpravy všechny osoby zúčastněné na správě daní podávaly plné moci znovu vůči novým orgánům finanční správy.

Pokud je daňový subjekt nebo jiná osoba zúčastněná na správě daní evidována v rámci kraje na více finančních úřadech (budoucích územních pracovištích „krajského“ finančního úřadu) a má na jednom z nich uplatněnu jednu plnou moc pro daňové řízení v neomezeném rozsahu před všemi správci daně, bude taková plná moc použita pro celý „krajský“ finanční úřad a pro všechna jím vedená daňová řízení, za předpokladu, že je tato plná moc jediná v rámci celého kraje.

V ostatních případech lze očekávat, že s ohledem na změněnou územní působnost správců daně vzniknou pochybnosti o rozsahu zmocnění stávajících plných mocí. Pokud tyto plné moci daňový subjekt nebo jiná osoba zúčastněná na správě daní neodvolá a neuplatní u správce daně novou plnou moc, aby tak sama předešla případným komplikacím v komunikaci se správcem daně, bude správce daně nucen rozsah stávajících plných mocí znovu posoudit, případně vyzvat daňový subjekt či jinou osobu zúčastněnou na správě daní podle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), k vyjasnění rozsahu zmocnění, přičemž je třeba upozornit na zákonem předvídané následky nevyhovění takové výzvě (ust. § 28 odst. 3 daňového řádu).

Obdobně může dojít k situaci, kdy daňový subjekt či jiná osoba zúčastněná na správě daní oznámila správcům daně v rámci jednoho kraje více různých adres pro doručování, případně k situaci, kdy u jednoho nebo více ze správců daně v rámci kraje byla doručovací adresa ohlášena a u ostatních nikoli. Pokud daňový subjekt či jiná osoba zúčastněná na správě daní sama neoznámí správci daně, na kterou adresu jí mají být zasílány písemnosti vydané příslušným orgánem finanční správy, budou orgány finanční správy nuceny tyto osoby vyzvat, aby tak ve stanovené lhůtě učinily.