Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2024

9. 2. 2024

Upozornění na změny při vyplňování vzoru č. 34 tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti s právní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinnou od 1. 1. 2024, tj. ve znění zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

V souvislosti s právní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), účinnou od 1. 1. 2024, tj. ve znění zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, si dovolujeme upozornit na změny při vyplňování tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 34.

Pokud poplatníkům daně z příjmů právnických osob vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2024, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do doby vydání nového vzoru tiskopisu, a dopadá na ně povinnost nebo možnost postupovat dle znění zákona o daních z příjmů účinného od 1. 1. 2024, použijí ve vztahu k nové právní úpravě stávající strukturu, členění a věcnou náplň řádků tiskopisu a jeho příloh, mají-li pro ně věcnou náplň.

Režim vylučování kursových rozdílů (k ř. 62, 162)

S účinností od 1. 1. 2024 je na základě ustanovení § 23i ZDP umožněno poplatníkům vstoupit do režimu vylučování kursových rozdílů.

Dle ustanovení § 23i odst. 1 ZDP se kursový rozdíl nezahrnuje do základu daně ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých kursový rozdíl není realizován, a poplatník je poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů.

Dle ustanovení § 23i odst. 4 ZDP ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých je poplatník poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů a kursový rozdíl je realizován, se výsledek hospodaření upraví o kursové rozdíly související se stejným majetkem nebo závazkem nezahrnuté do základu daně v předcházejících zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání.

Dle ustanovení § 23i odst. 5 ZDP ve zdaňovacím období, části zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, k jejichž konci poplatník přestává být poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů, se výsledek hospodaření upraví o kursové rozdíly nezahrnuté do základu daně ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, ve kterých byl poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů, o které nebyl upraven výsledek hospodaření podle odstavce 4.

V daňovém přiznání se úpravy výsledku hospodaření podle výše uvedených ustanovení dle svého charakteru, tj. zvýšení či snížení, uvedou na ř. 62 nebo ř. 162 II. oddílu s tím, že ve smyslu dílčích pokynů se úprava specifikuje na zvláštní příloze.

Uplatnění bezúplatného plnění (k ř. 260)

Pro zdaňovací období, která skončila do 29. 2. 2024, došlo k navýšení maximální hodnoty bezúplatného plnění z 10 % na 30 % z částky uvedené na ř. 250, o kterou lze podle § 20 odst. 8 ZDP snížit základ daně, a to v důsledku prodloužení aplikace právní úpravy dle zákona č.128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Na ř. 260 se uvede skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty bezúplatných plnění, poskytnutých ve zdaňovacím období (respektive části zdaňovacího období) na zákonem vymezené účely (dle ust. § 20 odst. 8 ZDP) z tabulky G Přílohy č. 1 II. Oddílu.

Sazba daně (k ř. 280, 284)

S účinností od 1. 1. 2024 se mění sazba daně z příjmů právnických osob podle § 21 odst. 1 ZDP.  

Na ř. 280 a na ř. 284 (u poplatníka typu 7 – který byl po část zdaňovacího období základním investičním fondem dle ust. § 20a ZDP) se uvede sazba daně podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 ZDP, platná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2024 činí sazba podle § 21 odst. 1 ZDP 21 %, sazba podle § 21 odst. 2 ZDP 5 % a sazba podle § 21 odst. 3 ZDP 0 %.

Měna účetnictví (k Účetní závěrce – položka měna účetnictví)

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zavádí s účinností od 1.1. 2024 možnost vést při splnění zákonných podmínek účetnictví i v jiné než-li pouze v české měně.

Měnou účetnictví dle ustanovení § 24a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „ZoÚ“), může být česká měna nebo jiná měna, pokud je funkční měnou účetní jednotky a jedná se o euro, americký dolar, nebo britskou libru. Česká měna je vždy měnou účetnictví u vybrané účetní jednotky a účetní jednotky, která vede jednoduché účetnictví.

S ohledem na výše uvedenou možnost bude účetní závěrka, která je nedílnou součástí a přílohou DAP DPPO, sestavována v měně účetnictví (tj. českých korunách nebo v jiné funkční měně: eurech, amerických dolarech nebo britských librách), a to v celých tisících nebo při splnění kritéria výše aktiv ve vybraných vyhláškách provádějících zákon o účetnictví (č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce) v celých milionech. Položka „Měna účetnictví“, ve které je sestavována účetní závěrka, pro zdaňovací období započatá po 1. 1. 2024, bude vždy povinně vyznačena v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty.

V aplikaci EPO v části „Účetní závěrka“ proto poplatník povinně vyplní novou položku „Měna účetnictví“. Přednastavenou hodnotou je vždy česká koruna (Kč/CZK), výběr z dalších přípustných měn, tedy eura (EU), amerického dolaru (USD) nebo britské libry (GBP), je umožněn pouze pro vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb. č., 502/2002 Sb. a č. 504/2002 Sb. Pro vyhlášky č. 325/2015 Sb. a č. 503/2002 Sb. je připuštěna pouze česká koruna, bez možnosti volit jinou funkční měnu. Zvolená měna se následně promítne také v úplném opisu daňového přiznání v záhlaví jednotlivých účetních výkazů.

Správa daně z příjmů právnických osob bude i nadále vedena v českých korunách, proto i poplatník, jehož měnou účetnictví není česká koruna, vyplní tiskopis daňového přiznání v českých korunách. Přepočet měny pro výpočet daně z příjmů se řídí ustanovením § 38 ZDP v návaznosti na ustanovení § 38ba, § 38bb a § 38bc ZDP.

Vybrané ukazatele hospodaření (k tabulce K, ř.1)

I v případě, že poplatník zvolí jako měnu účetnictví tzv. funkční měnu odlišnou od české koruny, se daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá po 1. 1. 2024 vyplňuje v českých korunách. Výjimkou je položka Roční úhrn čistého obratu na ř. 1 tabulky K přílohy č. 1 II. Oddílu, která vychází z účetnictví, ale není položkou pro výpočet daně. Zákonná úprava ZDP neupravuje postup (kurs), kterým by bylo možné uvedenou hodnotu přepočítat pro účely jejího vyplnění v daňovém přiznání na české koruny, proto bude tento údaj do daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob uváděn v měně účetnictví, tj. např. i v eurech, amerických dolarech nebo britských librách. K položce „Měrná jednotka Kč“ uvedené v tabulce K přílohy č. 1 II. Oddílu se v takovém případě nepřihlíží.