Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2022

21. 12. 2021

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti se slevou na zastavenou exekuci zavedenou zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2021 a části zdaňovacích období započatých v roce 2022 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 32 a pokyny k vyplnění s označením 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 32 nezohledňují právní úpravu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) účinnou od 1. 1. 2022, tj. ve znění zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

S účinností od 1. 1. 2022 se podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.

Pokud poplatníci podávají daňové přiznání za zdaňovací období započaté v roce 2021 nebo pokud jim vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2022, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do doby vydání nového vzoru tiskopisu, a současně jim vzniká nárok na uplatnění slevy podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů, ve znění od 1. 1. 2022, použijí ve vztahu k nové právní úpravě stávající strukturu, členění a věcnou náplň řádků tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a jeho příloh platného pro dané zdaňovací období, a to následujícím způsobem:

Pro vyčíslení a uplatnění slevy na dani podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů se použije ř. 301 II. oddílu, přičemž do editovatelného řádku se uvede odkaz na slevu za zastavenou exekuci (§ 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Tato úprava se následně na ř. 310 II. oddílu promítne podle algoritmu ř. 290 – 300 – 301.