Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2021

3. 2. 2021

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2020 a části zdaňovacích období započatých v roce 2021 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 31 a pokyny k vyplnění s označením 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 31 nezohledňují právní úpravu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, (dále „zákon o daních z příjmů“ nebo „ ZDP“), ve znění zákona č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 4. 2. 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 odečíst položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8 ZDP v úhrnu až do výše 30 % základu daně sníženého podle § 34 ZDP. U zdaňovacích období, která nesplňují výše uvedený parametr, zůstává zachována limitace odečtu nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.

Poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří využijí možnosti snížit základ daně podle novelizovaného § 20 odst. 8 ZDP, tak učiní na tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob platném pro dané zdaňovací období, a to na ř. 260 II. oddílu s uvedením celkové hodnoty bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 ZDP uplatnit na ř. 1 tabulky G Přílohy č. 1 II. oddílu, tj. stejným způsobem, jakým se odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 ZDP promítá do základu daně doposavad.

Do doby než bude aplikace Elektronická podání pro finanční správu zohledňovat právní úpravu dle výše uvedeného zákona, bude poplatníkovi při uvedení vyšší částky na ř. 260 než-li 10 % základu daně z částky na ř. 250 zobrazeno chybové hlášení, upozorňující na nesprávné vyplnění hodnoty odečtu. V kontextu výše uvedené novely se však nejedná o faktickou chybu, chybové hlášení má propustný charakter a nebrání odeslání daňového přiznání.

Ve vazbě na vymezení zdaňovacích období, na která výše uvedená právní úprava dopadá, a lhůty pro podání daňového přiznání, může poplatník výše uvedené možnosti využít jak v rámci podání daňového přiznání, tak dodatečného daňového přiznání. Současně upozorňujeme na povinnost daňového subjektu uvést důvody pro podání dodatečného daňového přiznání, je-li podáváno na daň nižší.

V návaznosti na bod 6 čl. XII přechodných ustanovení zákona č. 609/2020 Sb. dále upozorňujeme, že pokud byl výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na účely vymezené v § 20 odst. 8 ZDP uplatněn podle tohoto přechodného ustanovení jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit jako položku snižující základ daně.