Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2019

30. 9. 2019

Tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2018 a části zdaňovacích období započatých v roce 2019 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 29 a tiskopis pokynů k jeho vyplnění s označením 25 5404/1 MFin 5404/1 – vzor č. 29 nezohledňuje právní úpravu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, (dále „zákon o daních z příjmů“ nebo „ ZDP“), ve znění zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Pokud poplatníkům vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2019, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do doby vydání nového vzoru tiskopisu, a dopadá na ně povinnost nebo možnost postupovat dle znění zákona o daních z příjmů účinném od 1. 4. 2019, použijí ve vztahu k nové právní úpravě stávající strukturu, členění a věcnou náplň řádků tiskopisu a jeho příloh, mají-li pro ně věcnou náplň, a to následujícím způsobem:

Úprava výsledku hospodaření podle ustanovení § 23 odst. 19 ZDP se podle svého charakteru, tj. zvýšení či snížení uvede na ř. 62 nebo ř. 162 II. oddílu s tím, že ve smyslu dílčích pokynů se úprava specifikuje na zvláštní příloze.

Pokud poplatník vychází z výsledku hospodaření upraveného podle ustanovení § 23 odst. 20 ZDP, uvede tento výsledek hospodaření na ř. 10 II. oddílu s tím, že ve smyslu dílčích pokynů se na zvláštní příloze uvede specifikace a kvantifikace rozdílu mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle právních předpisů upravujících účetnictví a výsledkem hospodaření zjištěným podle § 23 odst. 20 ZDP.

Zvýšení výsledku hospodaření podle § 23e odst. 1 ZDP v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se uvede na ř. 62 II. oddílu s tím, že ve smyslu dílčích pokynů se úprava specifikuje na zvláštní příloze.

Úprava výsledku hospodaření podle § 38fa odst. 1 a 7 ZDP v důsledku zdanění ovládané zahraniční společnosti se uvede na ř. 62 II. oddílu. Úprava se ve smyslu dílčích pokynů specifikuje na zvláštní příloze. Při výpočtu částky se postupuje podle § 38fa odst. 1 až 6 ZDP, přičemž povinnost zvýšit výsledek hospodaření se posuzuje za každou z ovládaných zahraničních společností samostatně. Pokud by na základě výpočtu vedla úprava ke snížení výsledku hospodaření, úprava se neprovede, nýbrž lze o tuto částku snížit výsledek hospodaření do výše dle § 38fa odst. 7 ZDP, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

Při snížení daně podle § 38fa odst. 8 ZDP se postupuje obdobně jako při použití metody prostého zápočtu podle § 38f odst. 2 násl. ZDP (§ 38fa odst. 9 ZDP). Daň obdobná dani z příjmů právnických osob zaplacená z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, kterou lze započíst na daňovou povinnost ovládající společnosti, se uvede na ř. 320 II. oddílu. Hodnota ř. 320 nesmí být vyšší než daň uvedená na ř. 310. Výpočet částky daně, kterou lze započíst, se provede s využitím Samostatné přílohy k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu.

Na ř. 3 Samostatné přílohy k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu se uvede daň zaplacená v zahraničí ovládanou zahraniční společností dle § 38fa odst. 8 písm. a), b) a c) ZDP z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které byl použit § 38fa odst. 1 ZDP. Na ř. 4 přílohy se uvedou celkové zahrnované příjmy za daný stát, tj. součet zahrnovaných příjmů za všechny ovládané společnosti se sídlem v daném státě, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen. Na ř. 5 přílohy se uvede úhrn částek daňových výdajů, stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících se zahrnovanými příjmy uvedenými na řádku 4. Na ř. 6 přílohy se uvede rozdíl údajů na řádku 4 a řádku 5, a to pouze v kladné hodnotě vypočteného rozdílu.

Pokud má poplatník pro totožný stát věcnou náplň Samostatné přílohy k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu jak pro zápočet daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu podle § 38f ZDP, tak pro snížení daně podle § 38fa odst. 8 ZDP, vyplňuje Samostatnou přílohu k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu pro každé ustanovení zvlášť.

Částku zahrnutou do hodnoty ř. 5 tabulky I Přílohy č. 1 II. oddílu v důsledku uplatnění postupu podle § 38fa odst. 8 ZDP, a která v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku, nelze uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů.