Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2021

14. 1. 2021

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2020 a části zdaňovacích období započatých v roce 2021 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 31 a jeho přílohy, zejména pak Příloha č. 3 II. oddílu s označením 25 5404/F MFin 5404/F vzor č. 2 a pokyny k jejímu vyplnění s označením 25 5404/F/1 MFin 5404/F/1 vzor č. 2 nezohledňuje právní úpravu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), ve znění zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Pokud poplatníkům vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2021, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do doby vydání nového vzoru tiskopisu, a dopadá na ně povinnost postupovat dle znění zákona o daních z příjmů účinném od 1. 1. 2021, použijí ve vztahu k nové právní úpravě stávající strukturu, členění a věcnou náplň řádků tiskopisu a jeho příloh, mají-li pro ně věcnou náplň, a to následujícím způsobem:

Pro úpravu výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti podle § 38fa odst. 2 a 8 ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2021, tj. pro zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v případě zdanění ovládané zahraniční společnosti, která je k okamžiku skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem státu uvedeného na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie nebo stálou provozovnou umístěnou v takovém státě, se použije tabulka IV. Přílohy č. 3 II. oddílu. Tato úprava se zároveň promítne na ř. 6 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu a následně na ř. 63 II. oddílu DAP DPPO.

Pokud by úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 2 ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2021, vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti, úprava se neprovede, přičemž o tuto částku nelze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti v souladu s ustanovením § 38fa odst. 8 ZDP ani v následujících třech zdaňovacích obdobích. Proto tato úprava nebude promítnuta ani v Samostatné příloze k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu jako nárok na snížení výsledku hospodaření.

Pokud poplatník využije možnosti dle bodů 11, 14 nebo 16 čl. IV. přechodných ustanovení k zákonu č. 609/2020 Sb., použije pro vykazování odpisů hmotného a nehmotného majetku stávající rozsah a věcnou náplň tabulky B přílohy č. 1 II. oddílu daňového přiznání.