Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na nové tiskopisy pro 2015

14. 11. 2014

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 a pro zdaňovací období 2015 – nové tiskopisy.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24)

Pro zdaňovací období 2015 se z důvodu významných změn u daňového zvýhodnění vydává nový vzor tiskopisu č. 24, který je zejména určen pro poplatníky, kteří budou v roce 2015 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele. Pro zdaňovací období 2015 lze však u ostatních poplatníků použít předcházející vzory č. 23 – 21. Z toho je zřejmé, že pro zdaňovací období 2015 není důvod k výměně „Prohlášení k dani“ u všech poplatníků.

 • • V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 je vydáván nový tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1 s názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.

Dále je nově vydáváno:

 • Příloha k „Prohlášení k dani“ – tiskopis MFin 5457/1 – vzor č. 1, na které je možné uplatnit v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 novou slevou na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů „za umístění dítěte“.
 • Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu - tiskopis MFin 5554 – vzor č. 1 – poprvé lze použít za zdaňovací období 2014, tj. v roce 2015.
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (MFin 5459 vzor č. 21), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/1 vzor č.19) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2014. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2014" (MFin 5490/1 vzor č. 14) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (MFin 5530 vzor č. 12). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování" (MFin 5490 vzor č. 16), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (MFin 5531 vzor č. 11).

 • Tiskopis - MFin 5241 vzor č. 9
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2015 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5246 vzor č. 9
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2015 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5460/1 vzor č.19
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014
  . Upozorňujeme plátce daně, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (v termínu do 31.3.2015) a vrácení přeplatků na dani a doplatků na daňovém bonusu nejpozději při výplatě za březen, lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň (záloha) zvýšena o solidární zvýšení daně podle § 38ha, avšak jeho daň za zdaňovací období 2014 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně.
 • Tiskopis MFin 5460 vzor č. 22
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014
 • Tiskopis MFin 5460/A – vzor č. 1
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za zdaňovací období 2014