Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novely zákona o dani silniční platné od 1. 1. 2024

20. 12. 2023

Daň silniční upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), který byl s účinností od 1. 1. 2024 novelizován níže uvedenými zákony.

Změny vyplývající z novel zákona se sice aplikují od 1. 1. 2024, ale promítnou se až v daňovém přiznání podávaném v lednu 2025.

 1. Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související zákony.

  Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 3. 2023. Část zákona, která mění zákon o dani silniční, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

  Přehled nejdůležitějších změn:

  • Informace o vozidle pro účely zákona o dani silniční se čerpají přednostně z registru silničních vozidel

   V souvislosti s rušením vydávání technických průkazů k vozidlu je v zákoně o dani silniční odkazováno místo na technický průkaz vozidla na registr silničních vozidel (např. v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o dani silniční „poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v registru silničních vozidel“).

  • Zrušení § 6 zákona o dani silniční

   Bylo vypuštěno obsolentní ustanovení § 6 - Sazby daně zákona o dani silniční, které nebylo omylem vypuštěno zákonem č. 142/2022 Sb., nicméně nebylo v praxi využitelné.

 2. Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, nabývá rovněž účinnosti dne 1. 1. 2024.

  Přehled nejdůležitějších změn:

  • Prodej zdanitelného vozidla

   Zdanitelné vozidlo, u něhož dojde ke změně poplatníka, je v daném kalendářním měsíci předmětem daně pouze u nového poplatníka. Dojde-li k více změnám poplatníka, je v daném měsíci předmětem daně pouze u posledního z nich.
   Oproti tomu ve zdaňovacím období roku 2022 a 2023 byly v kalendářním měsíci prodeje vozidla, resp. zápisu změny provozovatele, poplatníky oba, příp. všechny subjekty, pokud došlo v tomto měsíci k více převodům.

  • Zdanitelné vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy

   Zdanitelné vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, pokud jsou tyto skutečnosti zapsané v registru silničních vozidel, je od daně silniční osvobozeno. Pro uplatnění osvobození již není nezbytnou podmínkou, aby bylo vozidlo vybaveno zároveň zvláštním výstražným zvukovým zařízením.

  • Přestavba vozidla

   Dojde-li v průběhu zdaňovacího období k přestavbě zdanitelného vozidla, určí se jedna dvanáctina výše daně za jednotlivý měsíc podle údajů uvedených v registru silničních vozidel platných na začátku kalendářního měsíce, popř. při první registraci tohoto vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k registraci došlo v průběhu tohoto kalendářního měsíce.
   Do zdaňovacího období roku 2023 včetně byly pro stanovení daně rozhodné údaje uvedené v technickém průkazu platné k prvnímu dni zdaňovacího období, popř. ke dni registrace tohoto vozidla.