Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2022

15. 12. 2022

Základní informace k dani silniční
Daň silniční upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční"). Novela zákona o dani silniční provedená zákonem  č. 142/2022 Sb. přinesla zásadní změny, a to například v oblasti předmětu daně či výše daně.  

Přiznání k dani silniční
Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období s přihlédnutím k ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"). Pro zdaňovací období roku 2022 připadá datum 31. ledna 2023 na úterý. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě přechodu daňové povinnosti (např. úmrtí poplatníka či zrušení právnické osoby) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.

Jak se podává daňové přiznání
Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 3. využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
 4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Pro zdaňovací období 2022 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání (vzor č. 19) a přílohy (vzor č. 17). Byl vydán i nový tiskopis – Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 30). Předchozí vzory tiskopisů nelze pro zdaňovací období 2022 použít. Tiskopisy nejsou vydávány v papírové podobě, ale jsou k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF ke stažení na adrese Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. Daňové přiznání můžete odeslat přímo z daňové informační schránky plus a nemusíte chodit na poštu. Více informací naleznete na stránce Daňové přiznání | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) je kromě online finančního úřadu k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou je možno přímo z aplikace odeslat na společné technické zařízení správců daně nebo vytvořit vyplněný tiskopis daňového přiznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatřit podpisem a podat v listinné podobě.

Podle § 72 odst. 6 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu; při tom se nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle jiného právního předpisu, kterou lze znepřístupnit na žádost.

Předmět daně

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 1. s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. kategorie N podkategorie
  1. vozidlo zvláštního určení nebo
  2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 3. kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Primárním zdrojem informace o vozidle je technický průkaz zdanitelného vozidla a údaje v jiných technických dokladech ke zdanitelnému vozidlu se použijí až tehdy, pokud nejsou v technickém průkazu obsaženy. Pokud není uveden druh karoserie, doporučujeme vycházet primárně z informace o druhu vozidla.

Zálohy na daň silniční
Zálohy na daň silniční se od roku 2022 neplatí.

Registrace k dani silniční
Povinnost registrace k dani silniční byla zrušena, tzn. že noví poplatníci se nebudou k dani silniční registrovat a u stávajících poplatníků bude registrace k dani silniční zrušena ze zákona bez jejich součinnosti a bez vydávání rozhodnutí.

Výše daně pro zdanitelná vozidla
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, a to v následujícím znění.

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   12 0
12 13 800
13 14 2 300
14 15 3 200
15   7 200
3   15 0
15 17 1 400
17 19 2 900
19 21 3 800
21 23 5 800
23   9 000
4 a více   23 0
23 25 3 800
25 27 6 000
27 29 9 400
29   14 000

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2 000
22 23 2 600
23 25 4 600
25 28 8 000
28 31 8 700
31 33 12 100
33   18 400
3 a více   36 0
36 38 11 800
38 40 16 300
40   24 200

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
  12 0
12   3 600

 

Platba daně
Podrobnější informace o placení daně jsou uveřejněny na internetu Finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani

Daň za zdaňovací období roku 2022 je splatná k 31. 1. 2023. Pokud je rozhodnutím správce daně prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, prodlužuje se stejně i lhůta pro placení daně silniční.